รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านท่าปะทายโนนตูม       
บ้านโขงกุดหวาย  เรียนร่วม      
บ้านเม่นใหญ่       
บ้านหมี่เหล่าน้อย  ปกติ      
บ้านดอนดู่  เรียนร่วม      
บ้านหนองโจดสวนมอน       
บ้านหัวช้างหนองแสง       
บ้านร่วมใจ 1       
บ้านหนองปลิง       
10  บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม       
11  บ้านขอนแก่นตะคุ       
12  บ้านขามเฒ่า       
13  บ้านยางสามัคคี       
14  บ้านเชือกคุยเพ็ก  ปกติ      
15  บ้านส้มโฮง  ปกติ      
16  บ้านโพนงาม       
17  บ้านใคร่นุ่น       
18  บ้านโขงใหญ่  เรียนร่วม      
19  บ้านนาดีศรีสุข       
20  บ้านโคกกุง  ปกติ      
21  บ้านป่ากุงหนา       
22  บ้านเหล่าผักหวาน       
23  บ้านโคกกลาง       
24  วัดนาดีวราราม       
25  บ้านดอนก่อ       
26  บ้านดอนบม       
27  บ้านเป้า  ปกติ      
28  บ้านแก่นเท่า       
29  บ้านเสือกินวัวโคกน้อย       
30  บ้านหนองหวาย       
31  บ้านโดท่างาม  ปกติ      
32  บ้านทัน       
33  บ้านหนองข่าหนองคูโปโล  ปกติ      
34  บ้านตำแยหนองคู       
35  บ้านศาลา       
36  บ้านกุดซุย       
37  บ้านเลิงบ่อ       
38  ชุมชนบ้านหมากค่า       
39  บ้านโพธิ์เงิน       
40  บ้านสมศรี       
41  บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี  ปกติ      
42  บ้านโสกแดง       
43  บ้านหนองหิน       
44  บ้านโพนละออม       
45  บ้านโคกไร่       
46  บ้านโนนศรีภิบาล       
47  "บ้านเขวา ""รัฐประชาวิทยากร"""       
48  บ้านโนนแดงมะขามหวาน       
49  บ้านฝายป่าบัว       
50  บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ  ปกติ      
51  บ้านหนองหล่ม       
52  บ้านไส้จ่อ       
53  บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด  ปกติ      
54  บ้านติ้วสันติสุข  ปกติ      
55  บ้านดอนนา  ปกติ      
56  บ้านหนองแวง       
57  บ้านหนองคูณน้ำจั้น  ปกติ      
58  บ้านโคกลิ่น  ปกติ   1      
59  บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี  ปกติ   1      
60  บ้านหนองเจริญ  ปกติ   1      
61  บ้านกุดแคน  ปกติ   1      
62  บ้านเก่าใหม่  ปกติ      
63  บ้านโคกกลาง  ปกติ      
64  วันครู 2502  ปกติ      
65  บ้านพงโพด  ปกติ      
66  บ้านหัวขัว  ปกติ   1      
67  บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา  ปกติ   1      
68  บ้านห้วยทราย  ปกติ      
69  บ้านลิ้นฟ้า  เรียนร่วม   1      
70  บ้านโคกศรี  ปกติ   1      
71  บ้านหัวขัว  ปกติ      
72  บ้านหนองขุ่น  ปกติ      
73  บ้านหนองบัวโนนสว่าง  ปกติ      
74  บ้านโพนสวาง  ปกติ   1      
75  บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า  ปกติ   1      
76  บ้านเปลือยน้ำสามัคคี  เรียนร่วม        
77  บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี  เรียนร่วม   1      
78  อนุบาลบรบือ  ปกติ      
79  บ้านนาแพงดอนไฮ  ปกติ   1      
80  บ้านไพรวัลย์ปอแดง  ปกติ   1      
81  บ้านเอียด  ปกติ   1      
82  บ้านแสนสุข  ปกติ      
83  บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์  ปกติ   1      
84  บ้านหนองโพด  ปกติ      
85  บ้านดอนงัว  ปกติ   1      
86  บ้านเกิ้ง  ปกติ   1      
87  บ้านจำนัก  ปกติ      
88  บ้านบุ่งคล้าท่างาม  ปกติ      
89  บ้านยาง  ปกติ      
90  บ้านวังไผ่ป่าจั่น  ปกติ   1      
91  บ้านอุปราช  ปกติ      
92  บ้านแดง  ปกติ      
93  บ้านม่วงโพธิ์ศรี  ปกติ   1      
94  บ้านยางห่างโนนทัน  ยุบโรงเรียนแล้ว        
95  บ้านดอนดู่  ปกติ   1      
96  บ้านหนองกุงเต่า  ปกติ      
97  บ้านปอแดง  เรียนร่วม      
98  บ้านคอกม้า  ปกติ   1      
99  บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี  ปกติ      
100  บ้านคันธาร์  ปกติ   1      
101  บ้านหนองตื่น  ปกติ      
102  บ้านบกพร้าว  ปกติ      
103  บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว  ปกติ   1      
104  บ้านดอนพยอม  ปกติ      
105  บ้านหนองเขื่อนช้าง  ปกติ      
106  บ้านดงเค็งดอนหัน  ปกติ      
107  นิคมบ้านหัน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
108  บ้านหนองโดนอ้อยช้าง  ปกติ      
109  บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์  ปกติ      
110  บ้านดอนหน่อง  ปกติ      
111  บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง  ปกติ   1      
112  บ้านโคกล่าม  ปกติ      
113  บ้านหนองสิม  ปกติ   1      
114  บ้านหนองใหญ่  ปกติ      
115  บ้านไผ่น้ำเที่ยง  เรียนร่วม      
116  ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  ปกติ      
117  บ้านหนองโดนหอกลอง  ปกติ      
118  บ้านท่าขอนยาง  ปกติ      
119  บ้านดอนเวียงจันทน์  ปกติ   1      
120  บ้านดอนตูมดอนโด  ปกติ   1      
121  บ้านฮ่องไผ่  ปกติ   1      
122  บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง  ปกติ      
123  บ้านนานกเขียน  ปกติ   1      
124  บ้านเหล่าโง้ง  ปกติ   1      
125  บ้านแดงน้อย  ปกติ   1      
126  บ้านหินลาด  ปกติ   1      
127  บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง  ปกติ      
128  บ้านโนนสวรรค์  ปกติ   1      
129  บ้านบัวมาศ  ปกติ      
130  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ      
131  บ้านเปลือยหนองตูบ  ปกติ      
132  บ้านหัวหนอง  ปกติ   1      
133  บ้านเหล่าหนาด  ปกติ   1      
134  บ้านหนองบัว  ปกติ   1      
135  บ้านเปลือยดง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
136  บ้านโนนสำราญ  ปกติ      
137  บ้านหนองแก  ปกติ   1      
138  บ้านเหล่ายาว  ปกติ      
139  บ้านสองห้องฮ่องน้อย  ปกติ      
140  บ้านเหล่า  ปกติ      
141  บ้านหนองค้อสวนอ้อย  ปกติ      
142  บ้านป่าข่างโนนลาน  ปกติ   1      
รวม   2 39 101 139 0 0 0