รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านกระยอมหนองเดิ่น  ปกติ      
บ้านเหล่าค้อ  ปกติ      
บ้านหมากหม้อโนนเกษตร  ปกติ      
บ้านดงบากหนองตาเต็น  ปกติ      
บ้านแวงชัยโคกหนองโจด  ปกติ      
บ้านประแหย่ง  ปกติ      
บ้านยางอิไลดอนก่อ  ปกติ      
บ้านโพนทอง       
บ้านเหล่าจั่น  ปกติ      
10  บ้านโนนจาน  ปกติ      
11  บ้านหนองแคน       
12  บ้านหนองโนทับม้า       
13  บ้านดู่หนองโก  ปกติ      
14  บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง  ปกติ      
15  บ้านค่ายนุ่นโนนแคน  ปกติ      
16  บ้านเก่าใหญโนนสะอาด  ปกติ      
17  บ้านหัวช้าง  ปกติ      
18  บ้านเหล่ากว้าง  ปกติ      
19  บ้านวังหินโนนสว่าง  เรียนร่วม      
20  บ้านห้วยทราย  ปกติ      
21  บ้านกุดน้ำใส  ปกติ      
22  บ้านดงหัวช้าง  ปกติ      
23  บ้านเปลือยดอนมันน้ำ  ปกติ      
24  บ้านมะแซวหนองโง้ง  ปกติ      
25  บ้านสระบัว  ปกติ      
26  บ้านป่าแดง  ปกติ      
27  บ้านตลาดโนนโพธิ์  ปกติ      
28  บ้านหนองบึง  ปกติ      
29  บ้านหนองแปน  ปกติ   1      
30  บ้านทัพป่าจิก  ปกติ        
31  บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย  ปกติ   1      
32  บ้านหนองคูไชยหนองขาม  ปกติ   1      
33  บ้านหนองโพธิ์  ปกติ   1      
34  บ้านโนนสูงดอนหลี่  ปกติ      
35  บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา  ปกติ   1      
36  บ้านหนองม่วง  ปกติ   1      
37  บ้านหนองข่า  ปกติ      
38  บ้านหนองเหล่า  ปกติ      
39  บ้านหนองกกหนองยาว    1        
40  บ้านหัวช้างโคกม่วง  ปกติ      
41  บ้านเปล่งโนนกระยอม  ปกติ      
42  บ้านร่วมใจ 2  ปกติ      
43  บ้านศาลา  ปกติ   1      
44  บ้านดอนดู่วังบอน  ปกติ      
45  บ้านหนองแสงทุ่มยาว  ปกติ      
46  บ้านอีโต้  ปกติ   1      
47  บ้านดง  ปกติ   1      
48  บ้านหนองแดง  ปกติ   1      
49  บ้านโสกยาง  ปกติ      
50  บ้านจอมพะลาน  ปกติ   1      
51  บ้านหนองแต้  ปกติ      
52  บ้านนาค่าย  ปกติ      
53  บ้านโพนทราย  ปกติ   1      
54  บ้านกุดนาดีโนนลาน  ปกติ      
55  บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)  ปกติ      
56  บ้านเก่าน้อย  ปกติ   1      
57  บ้านโคกแปะ  ปกติ      
58  บ้านเหล่าน้อย  ปกติ      
59  บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง  ปกติ      
60  บ้านดงเย็น  ปกติ   1      
61  บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย  ปกติ   1      
62  บ้านเขวาค้อโคกกลาง  ปกติ   1      
63  บ้านหนองจานบุลาน  ปกติ      
64  บ้านหนองจิก  ปกติ   1      
65  บ้านเครือซูด  ปกติ      
66  บ้านหนองคูม่วง  ปกติ      
67  บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก  ปกติ      
68  บ้านโคกยาว  ปกติ   1      
69  บ้านเตาบ่า  ปกติ      
70  บ้านโคกสะอาด  ปกติ      
71  บ้านดงแคน  ปกติ      
72  บ้านโคกเต่า  ปกติ   1      
73  บ้านแคน  ปกติ      
74  บ้านดอนหัน  ปกติ   1      
75  บ้านหนองบัวแก้ว  ปกติ   1      
76  บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)  ปกติ   1      
77  บ้านจอกขวาง  ปกติ      
78  พยัคฆภูมิพิสัย  ปกติ   1      
79  บ้านหัวงัว  ปกติ      
80  บ้านดอนหมี  ปกติ   1      
81  บ้านดงน้อย  ปกติ      
82  บ้านหนองแต้น้อย  ปกติ      
83  บ้านมะชมโนนสง่า  ปกติ      
84  บ้านโนนแคน  ปกติ      
85  บ้านหนองแคนหัวฝาย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
86  บ้านหนองกลางโคก  ปกติ      
87  บ้านขามป้อม  ปกติ      
88  บ้านหนองจิก  ปกติ      
89  บ้านหนองไผ่  ปกติ   1      
90  บ้านหวาย  ปกติ   1      
91  บ้านวังจานโนนสำราญ  ปกติ   1      
92  บ้านหนองปอ  ปกติ   1      
93  บ้านแก่นเท่า  ปกติ      
94  บ้านหนองผือ  ปกติ      
95  บ้านโคกใหญ่  ปกติ   1      
96  บ้านตาลอก  ปกติ      
97  บ้านหนองแกวิทยา  ปกติ   1      
98  บ้านหนองแฮ  ปกติ      
99  บ้านเม็กน้อยหนองไผ่  ปกติ   1      
100  บ้านคึมบง  ปกติ      
101  บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ      
102  บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์  ปกติ      
103  บ้านหนองหว้าเฒ่า  ปกติ      
104  บ้านโนนแร่  ปกติ      
105  บ้านหนองโนใต้  ปกติ      
106  บ้านโนนเห็ดไค  ปกติ      
107  บ้านแวงดงหนองยาง  ปกติ      
108  บ้านตลาดม่วง  ปกติ      
109  บ้านโคกล่ามวิทยา  ปกติ   1      
110  บ้านหัวเข่าแตก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
111  บ้านหลุบควันเมืองหงส์  ปกติ      
112  บ้านตำแย  ปกติ   1      
113  บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้  ปกติ      
114  บ้านโนนเขวาหนองแสง  ปกติ   1      
115  บ้านแดงโพงคำแก้ว  ปกติ      
116  บ้านตำแยโนนยาง  ปกติ   1      
117  บ้านป่าตองหนองงู  ปกติ   1      
118  บ้านนางเลิ้งโคกล่าม  ปกติ   1      
119  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ      
120  บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)  ปกติ   1      
121  บ้านโคกมนโนนทอง  ปกติ   1      
122  บ้านหัวสระ  ปกติ      
123  บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม  ปกติ      
124  บ้านหนองผง  ปกติ   1      
125  บ้านแวงยางกุดตะเข้  ปกติ      
126  บ้านโนนบ่อ  ปกติ      
127  บ้านสระแก้วหนองคู  ปกติ      
128  บ้านสว่าง  ปกติ      
129  บ้านหนองคลอง  ปกติ      
130  บ้านดู่  ปกติ   1      
131  บ้านหนองหิน  ปกติ   1      
132  บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง  ปกติ      
133  บ้านหนองบัวกาเหรียญ  ปกติ      
134  บ้านหนองนาใน  ปกติ   1      
135  บ้านโคกใหญ่วิทยา  ปกติ   1      
136  บ้านหนองบัวคู  ปกติ      
137  บ้านหนองหน่อง  ปกติ      
138  บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา  เรียนร่วม      
139  บ้านหนองผือ  ปกติ      
รวม   45 94 137 0 0 0