รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านค้อ  ปกติ      
บ้านสะอาดดอนเงิน  ปกติ      
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)  ปกติ      
บ้านหนองล่าม       
บ้านโพนทอง       
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก       
บ้านป่าปอ       
บ้านหนองมะเม้า  ปกติ      
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์  ปกติ      
10  ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา  ปกติ      
11  บ้านเหล่าหนองแคน  ปกติ   1      
12  บ้านหนองบัวเรียน  ปกติ      
13  บ้านแท่นโนนหนองคู  ปกติ      
14  บ้านหนองมันปลา  ปกติ      
15  บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)  ปกติ      
16  บ้านศรีอรุณ  ปกติ   1      
17  ศิริราษฎร์หมากหญ้า  ปกติ   1      
18  บ้านเขวาสะดืออิสาน  ปกติ      
19  บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา  ปกติ      
20  บ้านหนองแคน  ปกติ      
21  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ      
22  บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ  ปกติ   1      
23  บ้านยางสินไชย หนองหาด  ปกติ   1      
24  บ้านกุดรัง  ปกติ      
25  บ้านห้วยม่วง  ปกติ      
26  บ้านหนองแวง  ปกติ      
27  บ้านสีดาสระแก้ว  ปกติ   1      
28  บ้านส้มกบ  ปกติ      
29  บ้านหัวขัว  ปกติ      
30  บ้านโคกข่า  ปกติ   1      
31  บ้านโนนงิ้ว  ปกติ   1      
32  บ้านหนองไห  ปกติ      
33  บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์  ปกติ      
34  บ้านโคกกลาง  ปกติ      
35  บ้านจอมทอง  ปกติ      
36  จินดาอารมณ์  ปกติ      
37  บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี  ปกติ   1      
38  บ้านโชคชัย  ปกติ   1      
39  บ้านกู่ทอง  ปกติ      
40  บ้านโนนราษีโคกล่าม  ปกติ   1      
41  บ้านหนองสระพังโนนสะอาด  ปกติ   1      
42  บ้านผือ  ปกติ   1      
43  บ้านโนนสะอาด  ปกติ      
44  บ้านกุดจอก  ปกติ      
45  บ้านขีหนองจิก  ปกติ      
46  บ้านหนองเดิ่น  ปกติ   1      
47  บ้านนาทอง  ปกติ      
48  บ้านเมืองเพ็ง  เรียนร่วม      
49  บ้านแก้งขิงแคง  ปกติ      
50  บ้านหนองชาด  ปกติ      
51  บ้านหัวช้าง  ปกติ      
52  บ้านผักแว่น  ปกติ   1      
53  บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139  ปกติ      
54  บ้านกุดเม็ก  ปกติ      
55  บ้านโนนทัน  ปกติ      
56  บ้านหนองเขื่อน  ปกติ   1      
57  บ้านบ่อแก  ปกติ      
58  บ้านหนองบอน  ปกติ      
59  ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)  ปกติ      
60  บ้านหนองคลองหัวขัว  ปกติ   1      
61  บ้านเหล่าพ่อหา  ปกติ      
62  บ้านหนองหอย  ปกติ      
63  บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย  ปกติ   1      
64  บ้านวังจาน  ปกติ   1      
65  บ้านเลิงใต้  ปกติ      
66  บ้านน้ำจ้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
67  บ้านหมากมายโพธิ์ทอง  ปกติ      
รวม   20 47 67 0 0 0