รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มุกดาหาร

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านแก่นเต่า       
บ้านม่วง  ปกติ      
บ้านโนนสว่าง 2  ปกติ      
พระราชทานบ้านหนองหมู  ปกติ      
บ้านก้านเหลืองดง  ปกติ      
บ้านคันแท  เรียนร่วม      
บ้านบุ่งอุทัย  ปกติ      
บ้านนาดีโคกสวาท  ปกติ      
บ้านหนองน้ำเต้า       
10  บ้านนาโสกน้อย  ปกติ      
11  บ้านดานคำ  ปกติ      
12  บ้านนาโปน้อย  ปกติ      
13  บ้านย้อมพัฒนา  ปกติ   1      
14  ชุมชนบ้านม่วงไข่  ปกติ      
15  บ้านนายาง  ปกติ   1      
16  บ้านภูผาหอมพัฒนา  ปกติ      
17  นราธิป0พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง  ปกติ      
18  บ้านห้วยลำโมง  ปกติ      
19  บ้านห้วยกอก1  ปกติ   1      
20  บ้านศูนย์ไหม  ปกติ      
21  บ้านนากอก  ปกติ      
22  บ้านน้ำเที่ยง2  ปกติ      
23  บ้านนิคมร่มเกล้า  ปกติ   1      
24  บ้านเหล่าแขมทอง  เรียนร่วม   1      
25  บ้านโค้งสำราญ  ปกติ      
26  บ้านดงมัน  ปกติ      
27  บ้านป่าแดง  ปกติ      
28  บ้านหนองกระยัง  ปกติ   1      
29  บ้านหว้านน้อย  ปกติ   1      
30  หนองผือดอนม่วง  ปกติ      
31  บ้านนาขามป้อมวิทยาคม  ปกติ   1      
32  บ้านนาหลวง1  เรียนร่วม   1      
33  บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง  ปกติ      
34  บ้านโคกสว่าง2  ปกติ   1      
35  บ้านวังไฮ  ปกติ      
36  บ้านแก้ง2  ปกติ      
37  บ้านน้ำบ่อดง  ปกติ      
38  คำบกราษฎร์นุกูล  ปกติ      
39  บ้านโนนสะอาด1  เรียนร่วม      
40  บ้านนามน  ปกติ      
41  บ้านทรายทอง  ปกติ        
42  บ้านหลุบปึ้ง  ปกติ      
43  บ้านป่าหวาย  ปกติ      
44  บ้านหนองบัว  ปกติ   1      
45  บ้านคำเม็ก  เรียนร่วม      
46  บ้านท่าห้วยคำ  ปกติ   1      
47  บ้านโคกสว่าง1  ปกติ   1      
48  บ้านป่าพยอม  ปกติ   1      
49  บ้านนาหัวภู  ปกติ   1      
50  บ้านม่วงหัก  ปกติ   1      
51  บ้านดอนม่วย  ปกติ      
52  บ้านโคก1  ปกติ   1      
53  บ้านนาดี2  ปกติ   1      
54  บ้านนาตะแบง 2  ปกติ   1      
55  บ้านกลาง  ปกติ      
56  บ้านเหล่าสร้างถ่อ  ปกติ      
57  บ้านหนองไฮ  เรียนร่วม      
58  บ้านนาสองห้อง  ปกติ      
59  บ้านเหล่าน้อย  ปกติ      
60  บ้านนาโด่  ปกติ   1      
61  บ้านโคกกลาง  ปกติ      
62  บ้านแก้งช้างเนียม  เรียนร่วม      
63  บ้านกกไฮโนนน้ำคำ  ปกติ      
64  บ้านนาหลัก  ปกติ      
65  สยามกลการ 5  ยุบโรงเรียนแล้ว   1         1
66  บ้านคำผึ้ง  ปกติ   1      
67  บ้านจอมมณีใต้  ปกติ      
68  บ้านโนนตูม  เรียนร่วม      
69  บ้านดง  ปกติ      
70  บ้านป่งขาม  ปกติ   1      
71  บ้านคำพอก2  เรียนร่วม   1      
72  บ้านภู  เรียนร่วม   1      
73  บ้านคำเขือง  ปกติ      
74  บ้านโคกหินกอง  ปกติ   1      
75  บ้านแวง  ปกติ   1      
76  บ้านวังนอง  ปกติ      
77  บ้านเหมืองบ่า  เรียนร่วม      
78  บ้านนายอ  ปกติ   1      
79  บ้านดงยาง1  ปกติ      
80  บ้านดงยาง2  ปกติ   1      
81  บ้านโพนไฮ  ปกติ      
82  บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว  เรียนร่วม      
83  บ้านหนองโอใหญ่  ปกติ        
84  บ้านภูวง  ปกติ      
85  บ้านโนนเกษม  ปกติ      
86  บ้านโคกกลาง  ปกติ      
87  บ้านคำไหล  ปกติ   1      
88  บ้านหนองหนาว  ปกติ      
89  เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว)  ปกติ   1      
90  บ้านด่านมน  ปกติ        
91  ชุมชนบ้านบางทรายน้อย  ปกติ      
92  บ้านเหล่าดง  ปกติ      
93  บ้านนาหนองแคน  เรียนร่วม      
94  บ้านผึ่งแดด  ปกติ   1      
95  บ้านโคกพัฒนา  ปกติ   1      
96  บ้านหนองกะปาด  ปกติ   1      
97  บ้านหนองสระพังทอง  ปกติ   1      
98  บ้านกุดแข้ใต้  ปกติ      
99  นาคำน้อยวิทยา  ปกติ      
100  เมืองพาลุกากรภูมิ  ปกติ      
101  บ้านหนองแคนนาจาน  ปกติ   1      
102  บ้านนาหลวง2  ปกติ      
103  บ้านไร่  ปกติ      
104  บ้านบาก1  เรียนร่วม   1      
105  บ้านนาปุ่ง  เรียนร่วม   1      
106  คำสายทองวิทยา  ปกติ      
107  บ้านขัวสูง  ปกติ   1      
108  บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา  ปกติ      
109  บ้านคำบง2  เรียนร่วม   1      
110  บ้านนาม่วง  ปกติ   1      
111  บ้านโนนศรี  ปกติ      
112  บ้านคำดู่  ปกติ      
113  บ้านโคก2  ปกติ      
114  บ้านบะ  ปกติ   1      
115  ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)  ปกติ   1      
116  บ้านภูล้อม  ปกติ   1      
117  บ้านคำผักหนอกสงเปือย  ปกติ      
118  บ้านหนองแอก  ปกติ      
119  บ้านแฝก  ปกติ      
120  บ้านอุ่มไผ่  ปกติ      
121  บ้านห้วยกอก2  ปกติ      
122  บ้านโนนสะอาด2  ปกติ      
123  บ้านหนองบอน  ปกติ   1      
124  หมู่บ้านป่าไม้  ปกติ      
125  บ้านหนองไผ่  ปกติ   1      
126  บ้านโนนสว่าง1  ปกติ      
127  บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)  ปกติ      
128  บ้านนาสะโน  ปกติ   1      
129  บ้านนาคำน้อย2  ปกติ   1      
130  บ้านดอนป่าแคน  ปกติ      
131  บ้านนาคำน้อย1  ปกติ        
132  บ้านปากช่อง  ปกติ   1      
133  บ้านห้วยยาง  ปกติ      
134  หนองข่าประชาอุทิศ  ปกติ      
135  บ้านหนองนกเขียน  ปกติ   1      
136  บ้านหนองสระพัง  ปกติ      
137  บ้านซ่ง  ปกติ   1        
138  บ้านติ้ว  ปกติ   1      
139  ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน  เรียนร่วม      
รวม   52 87 133 0 0 1