รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านห้วยช่างคำ ส.บ้านห้วยช่างเหล็ก       
บ้านห้วยช่างคำ       
ปางตองประชาสรรค์       
ห้วยต้นนุ่นวิทยา  ปกติ      
บ้านห้วยโป่งอ่อน  ปกติ   1      
บ้านห้วยปูเลย  ปกติ      
บ้านลุกป่าก๊อ  ปกติ      
บ้านแม่ลาก๊ะ  ปกติ      
บ้านน้ำฮูผาเสื่อ  ปกติ      
10  บ้านไม้สะเป่  ปกติ      
11  บ้านสบสอย  ปกติ   1      
12  บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ  ปกติ      
13  บ้านแม่กิ๊  ปกติ   1      
14  บ้านแม่จ๋า  ปกติ      
15  บ้านใหม่สหสัมพันธ์  ปกติ   1      
16  บ้านยาป่าแหน  ปกติ      
17  บ้านดอยผีลู  ปกติ      
18  บ้านแม่หาด  ปกติ      
19  บ้านแม่อูคอหลวง  ปกติ      
20  บ้านใหม่ห้วยหวาย  ปกติ      
21  บ้านแพมบก  ปกติ      
22  บ้านแม่อีแลบ  ปกติ      
23  บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง  ปกติ      
24  บ้านนาจลอง  ปกติ      
25  บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98  ปกติ      
26  บ้านหมากพริก  ปกติ      
27  ชุมชนบ้านปางหมู  ปกติ   1      
28  บ้านแม่แจ๊ะ  ปกติ      
29  บ้านประตูเมือง  เรียนร่วม      
30  บ้านไม้ซางหนาม  ปกติ      
31  บ้านห้วยโป่ง  ปกติ   1      
32  บ้านมะหินหลวง  ปกติ   1      
33  บ้านกลาง  ปกติ      
34  อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)  ปกติ      
35  บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง  ปกติ      
36  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร  ปกติ      
37  บ้านน้ำเพียงดิน  ปกติ      
38  บ้านไทรงาม  ปกติ   1      
39  บ้านท่าหินส้ม  ปกติ   1      
40  บ้านสบสา  ปกติ      
41  บ้านสบแพม  ปกติ   1      
42  บ้านหัวแม่สุริน  ปกติ    
43  บ้านหว่าโน  ปกติ   1      
44  บ้านห้วยส้าน  ปกติ   1      
45  บ้านกึ้ดสามสิบ  ปกติ      
46  บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์  ปกติ      
47  บ้านผาสำราญ  ปกติ      
48  บ้านซอแบะ  ปกติ   1      
49  บ้านห้วยตอง  ปกติ      
50  บ้านเมืองแพม  ปกติ      
51  บ้านคำสุข  ปกติ      
52  บ้านแม่สุริน  ปกติ   1      
53  บ้านพัฒนา  ปกติ      
54  บ้านนางิ้ว  ปกติ      
55  บ้านน้ำส่อม  ปกติ      
56  บ้านปางแปก  ปกติ   1      
57  บ้านห้วยแห้ง  ปกติ   1      
58  บ้านคาหาน  ปกติ      
59  บ้านห้วยนา  ปกติ   1      
60  บ้านห้วยปมฝาด  ปกติ      
61  บ้านห้วยเฮี๊ยะ  ปกติ      
62  บ้านแม่สะงา  ปกติ   1      
63  บ้านหนองเขียว  ปกติ   1    
64  บ้านแม่โกปี่  ปกติ   1    
65  บ้านแม่โข่จู  ปกติ      
66  บ้านแม่อูคอ  ปกติ      
67  บ้านห้วยโป่งกาน  ปกติ   1      
68  บ้านป่ายาง  ปกติ      
69  บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน  ปกติ      
70  บ้านแกงหอม  ปกติ   1      
71  บ้านนาปลาจาด  ปกติ      
72  บ้านแก่นฟ้า  ปกติ   1      
73  ตชด.บำรุงที่ 60  เรียนร่วม      
74  บ้านน้ำปลามุง  ปกติ   1      
75  บ้านปางบอนวัฒนาคาร  ปกติ   1      
76  บ้านแม่สะเป่ใต้  ปกติ   1      
77  บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)  ปกติ      
78  บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล  ปกติ   1      
79  บ้านห้วยผึ้ง  ปกติ      
80  บ้านน้ำริน  ปกติ   1      
81  บ้านแม่ออ  ปกติ   1      
82  บ้านหัวปอน  ปกติ      
83  บ้านแม่ปิง สาขาบ้านหวาย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
84  บ้านผามอน  ปกติ   1      
85  บ้านหนองขาวกลาง  ปกติ      
รวม   31 54 60 28 0 0