รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านขุนวงเหนือ  ปกติ      
บ้านห้วยเดื่อ       
บ้านแม่สวรรค์น้อย       
บ้านแม่สวรรค์หลวง     
บ้านเสาหิน  ปกติ    
บ้านแม่กวางใต้       
บ้านห้วยหมากหนุน       
บ้านแม่สะกั๊วะ       
บ้านแม่กวางเหนือ       
10  บ้านแม่สะกึ๊ด       
11  บ้านแม่ปอถ่า       
12  บ้านแม่สะปึ๋ง     
13  บ้านห้วยห้า       
14  บ้านอุมดาใต้  ปกติ    
15  บ้านแม่เกาะวิทยา  ปกติ      
16  บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน     
17  บ้านห้วยกองก้าด       
18  บ้านดอยงาม  ปกติ    
19  บ้านช่างหม้อ  ปกติ      
20  บ้านแม่สะเรียง       
21  บ้านแม่ต้อบเหนือ  เรียนร่วม      
22  บ้านกองแปใต้       
23  บ้านแม่สะแมง  ปกติ      
24  บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา  ปกติ      
25  บ้านแม่อมลาน  ปกติ   1      
26  บ้านแม่ต้อบใต้  ปกติ   1      
27  บ้านแม่หาร  ปกติ   1      
28  บ้านขุนแม่ต้อบ  ปกติ   1      
29  บ้านแม่เกาะ  ปกติ   1      
30  บ้านแม่ลามา  ปกติ    
31  บ้านห้วยไก่ป่า  ปกติ      
32  ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ  ปกติ      
33  บ้านแม่นาจางเหนือ  ปกติ      
34  บ้านป่าโปง  ปกติ      
35  บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ  ปกติ   1      
36  บ้านหัวลา  ปกติ      
37  บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง0ดงน้อย  ปกติ      
38  อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม  ปกติ   1      
39  บ้านฟักทอง  ปกติ      
40  บ้านห้วยฮากไม้เหนือ  ปกติ   1      
41  บ้านแม่กะไน  ปกติ      
42  บ้านเครอะบอ  ปกติ      
43  บ้านกอกหลวง  ปกติ   1      
44  รัตนประทีปวิทยา  ปกติ      
45  บ้านหนองม่วน  ปกติ   1      
46  บ้านดอยเลี่ยม  ปกติ   1    
47  บ้านห้วยห้อม  ปกติ   1      
48  บ้านห้วยหมูพิทยา  ปกติ   1      
49  บ้านพะมอลอ  ปกติ   1      
50  บ้านสบหาร  ปกติ   1      
51  บ้านห้วยแห้ง  ปกติ      
52  บ้านแม่อุมลองหลวง  เรียนร่วม      
53  บ้านแม่อุมลอง  ปกติ      
54  บ้านห้วยกองมูล  ปกติ      
55  บ้านแม่ก๋อน  ปกติ      
56  บ้านแม่นาจาง  ปกติ      
57  บ้านป่าหมาก  ปกติ      
58  บ้านแม่ลาผาไหว  ปกติ      
59  บ้านห้วยกู่ป๊ะ  ปกติ      
60  บ้านคะปวง  ปกติ      
61  บ้านแม่จอ  ปกติ      
62  บ้านแม่ฮุ  ปกติ      
63  บ้านกลอเซโล  ปกติ      
64  บ้านขุนแม่ลา  ปกติ      
65  บ้านแม่แคะ  ปกติ      
66  บ้านแม่ตอละ  ปกติ   1      
67  บ้านแม่กองคา  ปกติ   1      
68  ลุ่มน้ำวิทยา  ปกติ   1      
69  บ้านแม่ออก  ปกติ      
70  บ้านกอมูเดอ  ปกติ   1      
71  บ้านแม่คะตวน  ปกติ   1      
72  บ้านพระบาทห้วยผึ้ง  ปกติ   1      
73  บ้านแม่ทะลุ  เรียนร่วม      
74  บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์  ปกติ   1      
75  บ้านแม่กองแป  ปกติ      
76  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10  ปกติ      
77  บ้านห้วยน้ำใส  ปกติ   1      
78  บ้านทีฮือลือ  ปกติ      
79  บ้านแม่ละ  เรียนร่วม      
80  บ้านแม่แพ  ปกติ   1    
81  บ้านแม่แพน้อย  ปกติ   1      
82  บ้านหัวแม่โถ  ปกติ      
83  บ้านอุมโละเหนือ  ปกติ      
84  บ้านแม่และ  ปกติ    
85  บ้านห้วยปลากั้ง  ปกติ      
86  บ้านสันติสุข  ปกติ   1      
87  บ้านสาม  ปกติ      
88  บ้านสุดห้วยนา  ปกติ      
89  บ้านทิยาเพอ  ปกติ   1      
90  บ้านแม่อุมพาย  ปกติ      
91  บ้านแม่ปุ๋น  ปกติ      
92  บ้านป่าแก่  ปกติ      
93  บ้านศรีมูลเมือง  ปกติ      
94  บ้านทุ่งแพม  ปกติ      
95  บ้านดงใหม่  ปกติ      
96  บ้านแม่ลาย  ปกติ   1      
97  บ้านแม่ปาง  ปกติ   1      
98  บ้านเวฬุวัน  ปกติ      
99  บ้านปู่แก้ว  ปกติ   1      
100  บ้านผาแดงหลวง  ปกติ   1      
101  บ้านทะโลงเหนือ  ปกติ   1    
102  บ้านห้วยกองเป๊าะ  ปกติ    
103  บ้านแม่สุ  ปกติ   1      
104  บ้านผาเยอ  ปกติ    
105  บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ  ปกติ      
106  บ้านห้วยมะกอก  ปกติ   1      
107  ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง  ปกติ      
108  บ้านกะริคี  ปกติ   1      
109  บ้านแม่งะ  ปกติ      
110  บ้านท่าผาปุ้ม  ปกติ   1      
111  บ้านป่าหมากวิทยา  ปกติ      
112  บ้านท่าสองแคว  ปกติ      
113  บ้านแม่โถใต้  เรียนร่วม      
114  บ้านแม่แพหลวง  ปกติ   1      
115  บ้านแม่สะปึ๋งใต้  ปกติ      
116  บ้านดูลาเปอ  ปกติ   1      
117  บ้านห้วยไม้ซาง  ปกติ   1      
118  บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ  ปกติ   1    
119  บ้านแม่เงา  ปกติ      
120  บ้านแม่เตี๋ย  ปกติ      
121  บ้านแม่อุมป๊อก  ปกติ      
122  บ้านห้วยกระต่าย  ปกติ   1      
123  บ้านห้วยปางผาง  ปกติ   1      
124  บ้านห้วยหลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
125  บ้านแม่สะลาบ  ปกติ   1      
126  บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม  ปกติ   1      
127  บ้านขุนวง  ปกติ      
128  บ้านดงกู่  ปกติ      
129  บ้านห้วยม่วง ส.บ้านแม่เลาะ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
130  บ้านห้วยหมากหนุน สาขาบ้านขุนแม่เตี๋ย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
131  บ้านห้วยงู  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   47 84 85 55 2 0