รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านคุยตับเต่า       
บ้านกุดกง       
บ้านบาก       
บ้านใหม่ชุมพร       
บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว       
บ้านนาดีดอนจาน       
บ้านผือฮีนาลานาจาน       
บ้านชาดศาลา       
บ้านหนองขอนโพนสิม       
10  บ้านโต่งโต้น  ปกติ      
11  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด  ปกติ      
12  บ้านหนองหงอก  เรียนร่วม      
13  บ้านโนนม่วง       
14  บ้านทรายงาม  ปกติ      
15  ประชาสงเคราะห์  ปกติ      
16  บ้านนาถ่ม       
17  บ้านบกน้อย  ปกติ      
18  บ้านผักบุ้ง  ปกติ      
19  บ้านคำแหลม       
20  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก  ปกติ      
21  บ้านหัวขัว  ปกติ      
22  บ้านนาห่อม  ปกติ      
23  บ้านนาคำปักแฮด  ปกติ      
24  บ้านน้ำเกลี้ยง       
25  บ้านโพนทัน       
26  บ้านสว่าง       
27  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์  ปกติ      
28  บ้านแหล่งแป้น  ปกติ      
29  บ้านเหล่าฝ้าย       
30  บ้านดอนขะยอม  ปกติ      
31  บ้านกุดตากล้า  ปกติ      
32  บ้านราชมุนี       
33  บ้านแดง       
34  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง       
35  บ้านปอแดง       
36  บ้านดงยาง       
37  บ้านยางเครือ  ปกติ      
38  บ้านยางน้อย       
39  บ้านหัวดง  ปกติ      
40  บ้านบัวขาว       
41  บ้านเหล่าใหญ่  ปกติ      
42  บ้านหนองตุ  ปกติ      
43  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)       
44  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ  โอนไปสังกัดอื่น      
45  บ้านโนนค้อ       
46  บ้านกุดระหวี่       
47  บ้านจานทุ่ง       
48  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี  ปกติ      
49  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย  ปกติ      
50  บ้านสมสะอาดหนองแวง  ปกติ      
51  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก  ปกติ      
52  บ้านหนองทองหลางโนนกุง  ปกติ      
53  สหประชาสรรค์  ปกติ      
54  บ้านแจนแลน  ปกติ      
55  บ้านผิผ่วน  ปกติ      
56  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ  ปกติ      
57  บ้านท่าเยี่ยม  ปกติ      
58  บ้านน้ำโผ่  ปกติ      
59  บ้านปลาอีด  ปกติ   1      
60  บ้านเดิด  ปกติ   1      
61  บ้านเชือก  ปกติ      
62  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)  ปกติ      
63  บ้านโนนหนองแฝก  ปกติ      
64  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ   1      
65  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)  เรียนร่วม      
66  บ้านโพนแบง  ปกติ   1      
67  บ้านนาคำ  ปกติ   1      
68  บ้านแจ้งน้อย  เรียนร่วม      
69  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง  เรียนร่วม      
70  บ้านดวนบากน้อย  ปกติ      
71  บ้านขาม  ปกติ   1      
72  กุดพันเขียว  ปกติ   1      
73  บ้านแดงประชาสรรค์  ปกติ   1      
74  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี  ปกติ   1      
75  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)  ปกติ      
76  บ้านหัวดอน  ปกติ      
77  บ้านเหล่าไฮ  ปกติ      
78  บ้านสำโรง  ปกติ      
79  บ้านสว่างเชียงหวาง  ปกติ      
80  บ้านหนองเทา  ปกติ   1      
81  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)  ปกติ      
82  บ้านหนองเรือ  ปกติ      
83  บ้านดอนกลองหนองไฮ  ปกติ      
84  บ้านท่าช้าง  ปกติ      
85  บ้านเปือย  ปกติ      
86  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)  ปกติ      
87  บ้านกลางนา  ปกติ      
88  บ้านหมากมาย  ปกติ   1      
89  บ้านบากเรือ  ปกติ      
90  บ้านหนองแฝก  เรียนร่วม   1      
91  บ้านดงบัง  เรียนร่วม   1      
92  หนองแสง  ปกติ   1      
93  บ้านดงขวาง  ปกติ   1      
94  บ้านกุดเป่ง  ปกติ      
95  บ้านเชือกน้อย  ปกติ      
96  วัดบ้านเปาะ  ปกติ   1      
97  บ้านนาโพธิ์  ปกติ   1      
98  บ้านยางกลาง  ปกติ      
99  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา  ปกติ      
100  บ้านแหล่งหนู  ปกติ      
101  บ้านหนองเสียวชัยมงคล  ปกติ   1      
102  บ้านหนองบกโนนสวาท  เรียนร่วม   1      
103  บ้านสามเพียแสนจำปา  ปกติ      
104  บ้านบุ่งหวาย       
105  บ้านสำราญ  ปกติ      
106  บ้านคำเม็ก  ปกติ      
107  บ้านหนองเป้า  ปกติ   1      
108  บ้านหนองบั่ว  ปกติ   1      
109  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)  ปกติ   1      
110  บ้านพลับหนองคำ  ปกติ      
111  บ้านซำ  ปกติ      
112  บ้านดงมะหรี่  ปกติ      
113  บ้านตับเต่า  ปกติ   1      
114  บ้านน้ำคำใหญ่  เรียนร่วม      
115  บ้านหนองหิน  ปกติ      
116  บ้านหนองบัว  ปกติ      
117  บ้านบ่อบึง  ปกติ      
118  บ้านคำน้ำเกี้ยง  ปกติ   1      
119  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)  ปกติ   1      
120  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์  ปกติ      
121  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์  ปกติ      
122  บ้านเลียบ  ปกติ      
123  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)  ปกติ      
124  บ้านเหล่ามะเขียว  ปกติ      
125  บ้านหนองไร่  ปกติ   1      
126  บ้านดอนมะยาง กม.3  ปกติ   1      
127  บ้านโนนทรายงาม  เรียนร่วม      
128  คูสองชั้น  ปกติ   1      
129  บ้านนาดีนาอุดม  ปกติ   1      
130  บ้านเหล่าหุ่ง  ปกติ   1      
รวม   30 100 130 0 0 0