รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านกุดกว้าง       
บ้านโสกผักหวาน       
บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง  ปกติ      
บ้านโคกกลาง       
บ้านโคกใหญ่       
บ้านหนองโสน       
บ้านพรหมนิยม       
บ้านสามแยกภูกอย       
บ้านเหล่าตำแย       
10  บ้านนาเรียง       
11  บ้านแสนสำราญ       
12  บ้านเซโนนม่วง       
13  บ้านดงสวาง       
14  บ้านน้ำคำ       
15  บ้านนิคม       
16  บ้านป่าตาว       
17  บ้านป่าขี้ยาง       
18  บ้านคึมยาว       
19  บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ       
20  บ้านหนองแวง       
21  บ้านโสกน้ำขาว       
22  บ้านหนองแก       
23  บ้านดงสวรรค์       
24  บ้านดอนมะซ่อม       
25  บ้านนาทม  ปกติ      
26  บ้านบะคอม       
27  บ้านหนองลาดควาย       
28  บ้านเสาเล้า       
29  บ้านหนองหว้า       
30  บ้านหนองเหี่ย  ปกติ      
31  บ้านสามัคคี       
32  บ้านกุดสำโรง       
33  บ้านหนองสำโรง  ปกติ      
34  บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)       
35  บ้านกลางสระเกษ       
36  บ้านโชคชัยพรตาดไฮ       
37  บ้านคำเลา       
38  บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร       
39  บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี       
40  บ้านคำเกิ่ง       
41  บ้านท่าศิลา       
42  บ้านหนองบาก       
43  บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ       
44  บ้านกุดไกรสร       
45  บ้านห้วยยาง       
46  บ้านท่าลาดโนนตูม       
47  บ้านกุดหิน       
48  บ้านไทยเจริญ       
49  บ้านดอนม่วงป่าโมง       
50  ชุมชนบ้านโคกยาว  ปกติ      
51  บ้านม่วง  ปกติ      
52  บ้านหวายกุดสว่าง       
53  บ้านดู่ลาด       
54  บ้านแก้งนาคำ       
55  บ้านนาโป่ง       
56  นาจานเจริญวิทย์       
57  บ้านนาโส่  ปกติ      
58  บ้านโสกท่าลาดพัฒนา  ปกติ      
59  บ้านโนนหาด  ปกติ      
60  บ้านดงสำราญ  ปกติ   1      
61  บ้านคำเตย  ปกติ      
62  บ้านหนองตาไก้  ปกติ      
63  บ้านม่วงไข่  ปกติ      
64  บ้านดงมะไฟ  ปกติ      
65  บ้านป่าตอง  ปกติ      
66  บ้านโพธิญาณ  ปกติ      
67  บ้านโคกก่อง  ปกติ   1      
68  บ้านเซซ่งพัฒนา  ปกติ   1      
69  บ้านหนองแข้  ปกติ      
70  บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)  ปกติ      
71  บ้านคำบอน  ปกติ      
72  บ้านพืชคาม  ปกติ      
73  บ้านโคกสุวรรณ  ปกติ      
74  บ้านโป่ง(คำประชานุกูล)  ปกติ      
75  บ้านโนนใหญ่  ปกติ      
76  บ้านแยประชาสรรค์  ปกติ      
77  บ้านหนองบึง  ปกติ   1      
78  บ้านหนองซ่งแย้  ปกติ      
79  บ้านหัวนา  ปกติ      
80  บ้านหนองลุมพุก  ปกติ      
81  บ้านหนองสนม  ปกติ   1      
82  บ้านโสกน้ำใส  ปกติ   1      
83  บ้านห้องคลองร่องคำ  ปกติ      
84  บ้านโนนแดง  ปกติ   1      
85  บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์  ปกติ   1      
86  บ้านหนองเรือ  ปกติ      
87  บ้านโป่งหนองสิม  ปกติ   1      
88  บ้านกุดโจด  ปกติ      
89  บ้านนาซึม  ปกติ   1      
90  บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์  ปกติ      
91  บ้านกุดมะฮงดงสวาง  ปกติ   1      
92  บ้านมันปลา  ปกติ      
93  บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)  ปกติ      
94  บ้านนางาม  ปกติ      
95  บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์  ปกติ   1      
96  บ้านคำแขนศอก  ปกติ   1      
97  บ้านกุดแดง       
98  บ้านนาเซแสงวิไล  ปกติ      
99  บ้านสีสุก  ปกติ   1      
100  บ้านโคกเจริญ  ปกติ      
101  บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)  เรียนร่วม   1        
102  บ้านโคกศรี  ปกติ      
103  บ้านป่าชาด  ปกติ      
104  บ้านโสกสาน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
105  บ้านหนองบัวบาน  ปกติ      
106  บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)  ปกติ      
107  บ้านเที่ยงนาเรียง  ปกติ      
108  บ้านบุ่งค้า  ปกติ   1      
109  บ้านศรีสว่าง  ปกติ      
110  บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)  ปกติ   1      
111  บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ  ปกติ      
112  บ้านคำกลาง  ปกติ   1      
113  บ้านเหล่าเมย  ปกติ   1      
114  บ้านดอนหวาย  เรียนร่วม      
รวม   20 94 112 0 0 0