รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านบาโด  ปกติ      
บ้านทุ่งคา  ปกติ      
บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)  ปกติ      
บ้านป่าพ้อ  ปกติ   1      
บ้านคลองทราย  ปกติ      
บ้านปอเยาะ  ปกติ      
บ้านถ้ำศิลป์  ปกติ      
บ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)  ปกติ      
บ้านยะต๊ะ  ปกติ      
10  วังธราธิปวิทยา  ปกติ      
11  บ้านนาเตย  ปกติ      
12  บ้านบือเล็ง  ปกติ   1      
13  ศรีพัฒนาราม  ปกติ      
14  วัดชมพูสถิต  ปกติ      
15  บ้านปาดาฮัน  ปกติ   1      
16  บ้านตะโละสดาร์  ปกติ      
17  คีรีบูรวัฒนา  ปกติ   1      
18  บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)  ปกติ   1      
19  บ้านสาคอ  ปกติ      
20  บ้านกาดือแป  ปกติ      
21  บ้านเจาะบือแม  ปกติ      
22  ธารแร่  ปกติ      
23  วัดลำใหม่  ปกติ      
24  วัดรังสิตาวาส  ปกติ      
25  บ้านบูเกะบือราแง  ปกติ      
26  บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)  ปกติ      
27  บ้านต้นหยี  ปกติ   1      
28  บ้านพรุ  ปกติ   1      
29  บ้านละแอ  ปกติ      
30  บ้านโต๊ะพราน  ปกติ      
31  บ้านวังพญา  ปกติ      
32  วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)  ปกติ   1      
33  บ้านบาโงย  ปกติ   1      
34  บ้านปูลัย  ปกติ      
35  บ้านแหลมทราย  ปกติ      
36  ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)  ปกติ   1      
37  บ้านจาหนัน  ปกติ      
รวม   10 27 37 0 0 0