รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3       
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13       
บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง       
บ้านคีรีลาดพัฒนา       
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1  ปกติ      
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9       
บ้านคชศิลา  ปกติ      
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10  ปกติ      
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11  ปกติ      
10  บ้านตาชี  ปกติ      
11  บ้านวังหิน  ปกติ      
12  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6  ปกติ      
13  บ้านเตรียมปัญญา  ปกติ   1      
14  บ้านตะบิงติงงีสามัคคี  ปกติ   1      
15  บ้านฉลองชัย  ปกติ      
รวม   2 13 15 0 0 0