รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านบาแตตูแง  ปกติ      
บ้านจาเราะปะไต  ปกติ      
บ้านจาเราะซูซู  ปกติ      
บ้านธารน้ำทิพย์  ปกติ      
บ้านวังศิลา  ปกติ      
บ้านไทยพัฒนา  ปกติ      
บ้านตาเนาะแมเราะ  ปกติ   1      
บ้านศรีนคร  ปกติ   1      
บ้านปะเด็ง  ปกติ      
10  นิคมสร้างตนเองธารโต 6  ปกติ      
11  บ้านธารน้ำใส  ปกติ   1      
12  บ้านศรีท่าน้ำ  ปกติ      
13  มาลาศีตะจิตต์  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   4 9 12 0 0 0