รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)       
บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)       
บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)       
บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี  ปกติ      
วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)  ปกติ      
บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)  ปกติ      
บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)  ปกติ      
ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)  เรียนร่วม      
บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)  เรียนร่วม      
10  บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)       
11  บ้านหนองตาไก้หนองตุ  ปกติ      
12  บ้านหนองแวง  ปกติ      
13  บ้านแวงวิทยา  ปกติ      
14  บ้านหนองยูง       
15  บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)  ปกติ      
16  บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)  ปกติ      
17  บ้านสามแยกโพธิ์ชัย  เรียนร่วม      
18  บ้านหนองคูบอน       
19  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)       
20  บ้านกอกวิทยาคาร  ปกติ      
21  พรหมยานุสรณ์  ปกติ      
22  บ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย       
23  บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล  ปกติ      
24  บ้านยางเครือ  ปกติ      
25  บ้านข่า       
26  บ้านหนองต่าย  ปกติ      
27  บ้านหนองดู่  ปกติ      
28  บ้านหัวโนน       
29  บ้านดู่       
30  บ้านคางฮุง  ปกติ      
31  บ้านไผ่  ปกติ      
32  บ้านขาม       
33  บ้านสังข์  ปกติ      
34  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์  ปกติ      
35  บ้านไก่ป่า  ปกติ      
36  บ้านดอนชัย  ปกติ      
37  บ้านนาคำ  ปกติ      
38  บ้านอุ่มเม้า  ปกติ      
39  บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)  ปกติ      
40  บ้านโพนทอง  ปกติ      
41  หนองแสงโนนสมบูรณ์       
42  บ้านศรีสมเด็จ  ปกติ      
43  บ้านโคกข่าหนองโก       
44  บ้านเหล่ากุด  ปกติ      
45  บ้านหนองแวงยาว  ปกติ      
46  หนองคูโคกขุมดิน  ปกติ      
47  บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)  ปกติ      
48  บ้านเลิงคา  ปกติ      
49  บ้านขมิ้นจานทุ่ง  เรียนร่วม      
50  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)  ปกติ      
51  โนนเชียงบังหาดหนองแค  ปกติ      
52  บ้านดงเครือวัลย์  ปกติ      
53  บ้านคางฮุงบากไร่นุ่นโนนศึกษา  ปกติ      
54  บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)       
55  บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร       
56  บ้านดอนแดง       
57  วังยาวเจริญวิทย์       
58  บ้านหนองแก่ง       
59  บ้านหนาด       
60  บ้านยางใต้       
61  บ้านอีโก่ม       
62  ประชาราษฏร์รังสรรค์       
63  บ้านซองแมว  ปกติ      
64  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง       
65  บ้านแคนสามัคคี       
66  รัฐทวิคาม  ปกติ      
67  บ้านจันทร์สว่าง  ปกติ      
68  บ้านเกษมสุข  ปกติ      
69  บ้านดู่น้อย       
70  บ้านหนองช้าง  ปกติ      
71  บ้านพลับพลา  ปกติ      
72  ชุมชนบ้านประตูชัย  ปกติ      
73  บ้านเปลือยสีแก้ว  ปกติ      
74  บ้านหนองชาด  ปกติ      
75  บ้านดงสวองหนองสูบ  ปกติ      
76  บ้านป่าดวน  ปกติ      
77  บ้านขว้างท่าสะแบง       
78  บ้านหวายหลึม       
79  บ้านเหล่ากล้วย       
80  ไตรคามวิทยา       
81  บ้านหนองสาหร่าย  ปกติ      
82  บ้านตาอุด  ปกติ      
83  บ้านหนองเต่า  ปกติ      
84  บ้านขว้างใหญ่       
85  ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา       
86  บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา       
87  บ้านฝั่งแดง  ปกติ      
88  ดงยางสะแบง  ปกติ      
89  บ้านหัวนาคำ  ปกติ      
90  บ้านสวนมอญ  ปกติ      
91  บ้านตรีคาม  ปกติ      
92  บ้านหนองบั่ว       
93  บ้านหนองพานแยบัวห้าว  ปกติ      
94  บ้านโนนราษี  ปกติ      
95  บ้านนางาม  ปกติ      
96  บ้านดอนแก้ว  ปกติ      
97  บ้านบุ่งค้าแก่งข่า  เรียนร่วม      
98  บ้านวังปากบุ่ง  ปกติ      
99  บ้านป่ายาง  ปกติ      
100  บ้านหนองโสน  ปกติ      
101  รัตนประชานุสรณ์  ปกติ      
102  บ้านหนองผักแว่น  ปกติ      
103  บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)  ปกติ      
104  สหสามัคคีวิทยา  ปกติ      
105  บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม  ปกติ   1      
106  บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)  ปกติ   1      
107  บ้านงิ้ว(คุรุปถัมภ์)  ปกติ   1      
108  บ้านแคน  ปกติ      
109  เมืองจังหาร  ปกติ      
110  บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)  ปกติ      
111  เขวาชีรัฐประชาสรรค์  ปกติ      
112  บ้านโคกมอน  ปกติ      
113  บ้านอุ่มจาน  ปกติ      
114  บ้านหนองผือโพนศรี  ปกติ        
115  บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)  ปกติ      
116  บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล  ปกติ      
117  บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
118  บ้านค้อกุดจอก  ปกติ      
119  บ้านธาตุประทับ  ปกติ      
120  บ้านหนองหิน  ปกติ   1      
121  บ้านหนองจิกโคกสูง  ปกติ      
122  ชุมชนบ้านยางกู่  ปกติ      
123  บ้านดอนสำราญ  ปกติ   1      
124  ราชสารสุธีอนุสรณ์  ปกติ      
125  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ      
126  บ้านงูเหลือม  ปกติ      
127  บ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน)  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
128  บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)  ปกติ      
129  บ้านโนนแท่น  เรียนร่วม   1      
130  บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
131  โพธิ์สัยสว่างวิทย์  ปกติ      
132  บ้านสวนจิก  ปกติ        
133  บ้านป่าสุ่ม  ปกติ      
134  บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)  ปกติ   1      
135  บ้านหนองบัวดอนไผ่  ปกติ   1      
136  บ้านชาดมะเหลื่อม  ปกติ   1      
137  บ้านอีง่อง  ปกติ   1      
138  บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์  ปกติ      
139  แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)  ปกติ      
140  บ้านหวายน้อย  เรียนร่วม      
141  บ้านพยอม  เรียนร่วม   1      
142  บ้านดอนแคน  ปกติ      
143  บึงงามพัฒนา  ปกติ   1      
144  บ้านมีชัย  ปกติ   1      
145  บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)  ปกติ   1      
146  บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)  ปกติ   1      
147  บ้านป่านหนองอ้อ  ปกติ      
148  บ้านแมตวิทยาคาร  ปกติ   1      
149  บ้านหนองเบิด  ปกติ   1      
150  บ้านหนองใหญ่  ปกติ   1      
151  บ้านป่าแหนหนองไร่  ปกติ   1      
152  บ้านดอนพยอมน้อย  ปกติ      
153  บ้านหนองเข็ง  ปกติ      
154  บ้านโนนข่า  ปกติ      
155  บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)  ปกติ   1      
156  บ้านเทอดไทย  ปกติ      
157  ทรายทองวิทยา  ปกติ   1      
158  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
159  บ้านหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ  ปกติ   1      
160  บ้านหนองแกหนองโล  ยุบโรงเรียนแล้ว      
161  บ้านโนนสำราญ  ปกติ      
162  ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา  ปกติ      
163  บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
164  ไตรมิตรวิทยา  ปกติ      
165  บ้านบากหนองแดง  ปกติ   1      
รวม   25 140 162 0 0 0