รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านหนองไผ่ลุ่ม  ปกติ      
บ้านเขวาใหญ่  ปกติ      
บ้านหนองกุง  ปกติ      
บ้านหนองเปลือยตาแสง  ปกติ      
บ้านหัวดอนชาด  ปกติ      
บ้านตลาดไชย  ปกติ      
บ้านฝาง       
บ้านหัวหนองตาด       
บ้านพิลา  ปกติ      
10  บ้านนาแค  ปกติ      
11  บ้านโพนทอง  ปกติ      
12  บ้านขามป้อม  ปกติ      
13  บ้านส้มโฮง  ปกติ      
14  ฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง  ปกติ      
15  บ้านหนองขาม  ปกติ      
16  บ้านโพธิ์น้อย  ปกติ      
17  บ้านโพนสูง  ปกติ      
18  บ้านเขวาทุ่ง  ปกติ      
19  บ้านบัวขาว  ปกติ      
20  บ้านคูฟ้า  ปกติ      
21  บ้านพนัสดงสว่างวิทย์  ปกติ      
22  บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)  ปกติ      
23  บ้านหนองแวง  ปกติ      
24  บ้านขัดเค้า  เรียนร่วม      
25  บ้านเหล่าหัวภู  ปกติ      
26  บ้านป่ายาง  ปกติ      
27  บ้านหนองหัวคน  ปกติ      
28  บ้านหนองยาง  ปกติ      
29  บ้านหนองหมื่นถ่าน  ปกติ      
30  บ้านอี่เม้ง  ปกติ      
31  บ้านสิงห์ไคล  ปกติ      
32  บ้านหินกอง  ปกติ      
33  บ้านโนนทรายสระทอง  ปกติ      
34  จตุคามวิทยา  ปกติ      
35  บ้านหัวช้าง  ปกติ      
36  บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์  ปกติ      
37  บ้านโพนดวน  ปกติ      
38  บ้านดงมัน  ปกติ      
39  ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา       
40  บ้านโพนยานาง       
41  บ้านเม็กหางเหย       
42  บ้านปลาค้าว  ปกติ      
43  บ้านหญ้าหน่อง  ปกติ      
44  หว่านท่าสมอวิทยา  ปกติ      
45  บ้านหนองยางหนองไผ่  ปกติ      
46  เมืองอารัมย์  ปกติ      
47  บ้านโนนจาน  ปกติ      
48  บ้านมหิงษาราม  ปกติ      
49  บ้านโนนจาน  ปกติ      
50  บ้านหนองมะเขือ  ปกติ      
51  บ้านสำราญ  ปกติ      
52  บ้านบุ่งเบา       
53  บ้านดงสว่าง       
54  บ้านโพนสะอาด  ปกติ      
55  บ้านขวาว  ปกติ      
56  บ้านวารีสีสุก  ปกติ      
57  บ้านหนองจาน  ปกติ      
58  ดงเกลือวิทยา  ปกติ      
59  บ้านโพธิ์น้อย  ปกติ      
60  บ้านหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา  ปกติ      
61  บ้านคุยผงดงน้อย  ปกติ      
62  บ้านสะแบงตาก  ปกติ      
63  บ้านดอนดู่เหล่าเสือ  เรียนร่วม        
64  ดอนแฮดวิทยา  เรียนร่วม      
65  บ้านขมิ้น  ปกติ      
66  บ้านงูเหลือม  ปกติ   1      
67  บ้านกุดเขียว  ปกติ      
68  บ้านเหม้าวิทยา  ปกติ      
69  บ้านน้ำคำ  ปกติ      
70  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ      
71  บ้านสองชั้น  ปกติ      
72  บ้านหนองสรวง  ปกติ      
73  บ้านเหล่าข้าว  ปกติ      
74  บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง  ปกติ      
75  ห้วยหินลาด  ปกติ      
76  บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา  ปกติ      
77  บ้านดอนยาง  ปกติ      
78  บ้านดอนบ่อดอวนแฮด  ปกติ      
79  บ้านโนนจิกหนองคู  ปกติ      
80  บ้านสวนปอ  ปกติ      
81  บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย  ปกติ      
82  บ้านบัวงาม  ปกติ      
83  บ้านหนองกุงวิทยา  ปกติ      
84  บ้านหัวช้าง  ปกติ      
85  บ้านโคกก่อง  ปกติ   1      
86  บ้านจานใต้  ปกติ   1      
87  บ้านส้มโฮง  ปกติ      
88  บ้านโนนชัยศรีหนองแคน  ปกติ      
89  บ้านโพนเดื่อ  ปกติ      
90  บ้านตังหมอง  ปกติ   1      
91  บ้านหนองผือโนนค้อ  ปกติ      
92  บ้านหนองอีเข็ม  ปกติ   1      
93  บ้านโพนทอง  ปกติ   1      
94  บ้านหนองบั่ววิทยา  ปกติ      
95  บ้านหมอตา  ปกติ      
96  เบญจคามวิทยา  เรียนร่วม   1      
97  บ้านน้ำคำน้อยวิทยา  เรียนร่วม      
98  บ้านโพนพอุง  ปกติ   1      
99  บ้านส่องอนามัย  ปกติ      
100  บ้านหนองช้าง  ปกติ      
101  บ้านศาลา  ปกติ      
102  บ้านหนองเหล็ก  ปกติ      
103  บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว  ปกติ   1      
104  วัดบ้านโพนเงิน  ปกติ   1      
105  บ้านดอกไม้  ปกติ      
106  บ้านยางเลิง  เรียนร่วม      
107  บ้านภูงา  เรียนร่วม      
108  บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)  ปกติ      
109  บ้านดงช้าง  ปกติ   1      
110  บัวสูงบัวเงินวิทยา  ปกติ   1      
111  บ้านเป้า  ปกติ   1      
112  บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)  ปกติ      
113  บ้านหนองพลับ  ปกติ      
114  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ   1      
115  บ้านโคกสำโรง  ปกติ   1      
116  ชุมชนบ้านหมากยาง  ปกติ      
117  บ้านดอนแดง  ปกติ   1      
118  บ้านหัวดงกำแพง  ปกติ      
119  บ้านโพนงาม  ปกติ      
120  บ้านลิ้นฟ้า  ปกติ      
121  บ้านหว่านไฟ  ปกติ      
122  บ้านน้ำคำน้อย  ปกติ      
123  บ้านสูงยาง  ปกติ      
124  บ้านร้านหญ้า  ปกติ      
125  บ้านเหนือ  ปกติ      
126  บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ  ปกติ      
127  บ้านหนองคูโคกเพ็ก  ปกติ      
128  บ้านสระบัว  ปกติ        
129  บ้านหนองสังข์  ปกติ      
130  บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)  ปกติ      
131  บ้านแดง  ปกติ   1      
132  บ้านหนองสระหงส์  ปกติ      
133  บ้านหนองหว้า  ปกติ      
134  โพนขวาวพิทยาคม  ปกติ      
135  บ้านโหรา  ปกติ      
136  บ้านดอนขาม  ปกติ      
137  บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง  ปกติ   1      
138  บ้านโพนครกน้อย  ปกติ      
139  กระดิ่งทอง  โอนไปสังกัดอื่น   1        
140  บ้านเล้าข้าว  ปกติ   1      
141  บ้านดงเย็น  ปกติ   1      
142  บ้านโนนตาด  ปกติ   1      
143  บ้านสำโรง  ปกติ      
144  บ้านแวง  เรียนร่วม   1      
145  บ้านสนาม  เรียนร่วม   1      
146  บ้านหนองยาง  ปกติ      
147  บ้านหัวดง  ปกติ   1      
148  บ้านดอนหม่วย  เรียนร่วม      
149  บ้านโนนสูง  เรียนร่วม      
150  บ้านหนองเรือ  ปกติ      
151  บ้านโนนยางรัฐพัฒนา  เรียนร่วม   1      
152  บ้านค้อโนนสว่าง  ปกติ      
153  จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา  ปกติ      
154  บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)  ปกติ      
155  บ้านท่าค้อ  ปกติ      
156  บ้านหนองหินน้อย  ปกติ   1      
157  บ้านธาตุจอมศรี  ปกติ      
158  บ้านกระจายเหล่าสูง  ปกติ   1      
159  บ้านทองหลาง  ปกติ      
160  สีสวาดเล็บขาว  ปกติ      
161  บ้านไทรทอง  ปกติ      
162  บ้านดงบัง  ปกติ      
163  บ้านสะแบง  เรียนร่วม   1      
164  บ้านฮ่องทราย  ปกติ      
165  บ้านเหล่าบากสามัคคี  ปกติ      
166  บ้านเมืองคลอง  ปกติ      
167  บ้านแวง  ปกติ      
168  บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว  ปกติ   1      
169  บ้านโนน  ปกติ      
170  บ้านจานทุ่งโนนสังข์  ปกติ      
171  บ้านธาตุสามัคคี  ปกติ      
172  บ้านน้ำคำ  เรียนร่วม      
173  บ้านโพนเงินโพนทอง  ปกติ      
174  บ้านโนนแฮด  ปกติ      
175  บ้านกลอยโนนสมบูรณ์  ปกติ      
176  บ้านกอก  เรียนร่วม      
177  บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา  ปกติ      
178  บ้านชาติ  ปกติ      
179  บ้านสำราญหนองบาก  ปกติ      
180  บ้านภูดิน  ปกติ      
181  บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)  ปกติ      
182  บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  ปกติ      
183  บ้านโคกกลาง  ปกติ      
184  บ้านหนองฟ้า  ปกติ      
185  บ้านดอนแดง  ปกติ      
186  บ้านหนองบึง  ปกติ   1      
187  ประสิทธาราม  เรียนร่วม      
188  บ้านดอนเจริญ  ปกติ      
189  ดอนเสาโฮง  ปกติ   1      
190  บ้านโนนสะอาดหนองแต้  ปกติ      
191  บ้านป่าดวนพังหาด  ปกติ      
192  บ้านโปง(ประชาสามัคคี)  ปกติ      
193  บ้านหนองทัพไทย  ปกติ      
194  บ้านโนนศิลา  ปกติ   1      
195  โนนไทยวิทยาคาร  ปกติ   1      
196  บ้านนางเตี้ยไศลทอง  ปกติ      
197  ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม  ปกติ      
198  บ้านหัวหนองกุดหลด  ปกติ      
199  บ้านโนนม่วง  ปกติ      
200  บ้านดอนดู่  ปกติ   1      
201  บ้านหนองนาหล้า  ปกติ      
202  บ้านสมสะอาด  ปกติ      
203  บ้านดอนคำ  ปกติ      
204  บ้านน้ำเงิน  ปกติ      
205  บ้านจานเหนือ  ปกติ   1      
206  บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)  ปกติ      
207  บ้านคำพระ  ปกติ      
208  ไตรราษฎร์วิทยา  เรียนร่วม      
209  บ้านค้อแสนสี  ปกติ      
210  บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์  ปกติ   1      
211  บ้านขุมเงิน  เรียนร่วม   1      
212  บ้านดอนแคน  ปกติ      
213  ชีโนวาทธำรง  ปกติ      
214  ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี  ปกติ      
215  บ้านคำแดง  ปกติ      
216  บ้านหัวนา  ปกติ      
รวม   1 38 177 213 0 0 0