รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน  ปกติ      
บ้านโคกหนองบัว       
บ้านเหล่าโพนงาม       
บ้านหนองสิม  ปกติ      
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง       
บ้านสำโรงหนองจอก       
บ้านป่าขีหนองขุ่น       
บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่       
บ้านจัมปา       
10  บ้านบ่อแกนาเลา  ปกติ      
11  บ้านหนองไฮ       
12  บ้านพันขาง       
13  บ้านโสกเตย       
14  บ้านดงดิบ       
15  บ้านทรายมูล       
16  บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์       
17  บ้านโนนยาง       
18  บ้านนากระตึบ       
19  บ้านโพธิ์งาม       
20  บ้านป้องสร้างบุ  ปกติ      
21  ถนนชัยสามัคคี  ปกติ      
22  โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ  ปกติ      
23  บ้านหนองไผ่หนองหว้า  ปกติ      
24  บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์  ปกติ      
25  บ้านขวัญเมือง  ปกติ      
26  บ้านหนองนกทา  ปกติ      
27  บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)  เรียนร่วม      
28  บ้านกุดสระ  ปกติ      
29  บ้านกุดเต่าวิทยา  ปกติ      
30  บ้านคำอุปราช  ปกติ      
31  บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา  ปกติ      
32  บ้านโพธิ์ชัน  ปกติ      
33  น้ำคำสมศรี  ปกติ   1      
34  บ้านหนองเม็ก  ปกติ   1      
35  บ้านบากหนองเทา  ปกติ   1      
36  ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด  ปกติ   1      
37  บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี  เรียนร่วม      
38  บ้านหนองอึ่งโปโล  ปกติ   1      
39  ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ  ปกติ      
40  บ้านโนนแก้ว  ปกติ   1      
41  โนนเพชรพัฒนา  ปกติ   1      
42  บ้านโนนไชยศรี  ปกติ      
43  บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี  ปกติ      
44  บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด  ปกติ      
45  บ้านหนองโน  ปกติ   1      
46  บ้านนาอุ่ม  ปกติ   1      
47  ป่าไม้อุทิศ 11  ปกติ   1      
48  บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา  ปกติ      
49  บ้านท่าสำราญ  ปกติ      
50  บ้านท่าลาดหนองผักตบ  ปกติ      
51  บ้านวังเข  ปกติ        
52  บ้านโนนโพธิ์  ปกติ      
53  บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก  เรียนร่วม      
54  บ้านกุดขุ่น  ปกติ      
55  บ้านโคกกุงดอนกอก  ปกติ   1      
56  บ้านดอนชาด  ปกติ   1      
57  บ้านสะอาดเจริญ  ปกติ      
58  บ้านหนองใหญ่ทับครัว  ปกติ   1      
59  ชุมพรนาเจริญ  ปกติ      
60  บ้านหนองอิโล  ปกติ   1      
61  บ้านยาง  ปกติ      
62  บ้านหนองสำราญหนองเรือ  ปกติ      
63  บ้านดอนควาย  ปกติ   1      
64  ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ0คำเม็ก  ปกติ      
65  บ้านโนนสว่าง  ปกติ      
66  บ้านบาโคหนองแคน  ปกติ      
67  บ้านโนนปลาเข็ง  ปกติ      
68  บ้านแก้งศรีสว่าง  ปกติ      
69  สีดาประชาสรรค์  ปกติ      
70  บ้านโนนลาด  ปกติ      
71  เสลภูมิสามัคคี  ปกติ      
72  บ้านท่าไคร้  ปกติ      
73  บ้านขว้างวิทยากร  ปกติ      
74  บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม  ปกติ   1      
75  บ้านดงแจ้งโนนสูง  ปกติ      
76  บ้านปากช่อง  ปกติ      
77  บ้านท่าสี  เรียนร่วม      
78  บ้านปากบุ่ง  ปกติ      
79  บ้านหนองนกเป็ด  ปกติ      
80  บ้านดงยาง  ปกติ   1      
81  บ้านดอนเรือ  ปกติ   1        
82  บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ  ปกติ      
83  บ้านหนองแสงสว่างวิทย์  ปกติ      
84  บ้านหนองตอ  ปกติ      
85  วังใหญ่หนองผักแว่น  ปกติ   1      
86  บ้านอุ่มเม่า  ปกติ      
87  บ้านคอกควาย(ประชาอำนวย)  ปกติ   1      
88  หนองไฮภูเขาทอง  ปกติ      
89  บ้านหนองแสงท่า  ปกติ      
90  บ้านหนองแสงทุ่ง  ปกติ   1      
91  บ้านหนองบก  ปกติ      
92  สามพานประชาสรรค์  ปกติ      
93  บ้านโพนงาม  ปกติ      
94  บ้านน้ำเกลี้ยง  ปกติ      
95  บ้านนาวี  ปกติ      
96  บ้านแฝก  ปกติ   1      
97  บ้านหนองจอก  ปกติ      
98  บ้านหนองหงษ์  ปกติ      
99  บ้านโคกสมบูรณ์  เรียนร่วม   1      
100  บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)  ปกติ   1      
101  บ้านโจด  ปกติ      
102  บ้านนาเมือง  ปกติ      
103  บ้านโพธิ์ตาก  ปกติ      
104  บ้านโคกใหญ่  ปกติ      
105  บ้านดอนหวาย  ปกติ      
106  บึงอุดมบึงคำ  ปกติ   1      
107  บ้านดงกลาง  ปกติ      
108  บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว  ปกติ      
109  บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา  ปกติ      
110  บ้านหนองตุ  ปกติ   1      
111  บ้านนาสีใส  ปกติ      
112  วังหลวง  ปกติ      
113  บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  ปกติ      
114  บ้านโนนสวรรค์  ปกติ      
115  บ้านนาเลา  ปกติ      
116  บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี  เรียนร่วม      
117  บ้านท่าเยี่ยม  เรียนร่วม      
118  บ้านน้ำจั้นน้อย  ปกติ      
119  บ้านนาศรีนวล  ปกติ   1      
120  บ้านกุดเรือ  ปกติ   1      
121  บ้านหนองบัว  ปกติ   1      
122  บ้านลาด  เรียนร่วม   1      
123  ศรีสวัสดิ์  ปกติ      
124  บ้านนางาม  เรียนร่วม      
125  บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์  ปกติ   1      
126  บ้านกุดแห่  เรียนร่วม   1      
รวม   32 94 124 0 0 0