รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระยอง เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13       
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10       
วัดชากกอไผ่  ปกติ      
วัดธงหงส์  ปกติ      
บ้านสมานมิตร  ปกติ   1      
บ้านตะพุนทอง  ปกติ   1      
วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง  ปกติ   1      
เกาะแก้วพิสดาร  ปกติ   1      
วัดธรรมสถิต  ปกติ   1      
10  วัดหนองตะแบก  ปกติ   1      
11  วัดบ้านเก่า  ปกติ      
12  บ้านหลังเขา  ปกติ      
13  บ้านคลองยายเมือง  ปกติ      
14  บ้านเขาหวาย  ปกติ      
15  บ้านชากมะหาด  ปกติ      
16  บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์  ปกติ      
17  วัดดอนจันทน์  ปกติ      
18  บ้านตีนเนิน       
19  บ้านแม่น้ำคู้  ปกติ      
20  บ้านเขาคลองซอง  ปกติ      
21  บ้านหนองระกำ  ปกติ      
22  บ้านหนองสะพาน  ปกติ      
23  บ้านเขาลอย  ปกติ      
รวม   6 17 23 0 0 0