รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดหนองกลางด่าน       
วัดหัวหิน  เรียนร่วม      
บ้านเกาะโพธิ์งาม       
วัดสร้อยฟ้า  ปกติ      
วัดระฆังทอง       
วัดยางหัก  ปกติ      
บ้านหนองสลิด  ปกติ      
บ้านหนองไก่แก้ว  ปกติ      
วัดดอนสาลี  ปกติ      
10  วัดบ่อมะกรูด  ปกติ      
11  วัดดีบอน  ปกติ      
12  วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)  ปกติ      
13  วัดดอนเซ่ง  ปกติ      
14  วัดดอนพรม  ปกติ   1      
15  วัดหลวง  ปกติ      
16  บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207  ปกติ   1      
17  วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)  ปกติ   1      
18  วัดใหม่สี่หมื่น  ปกติ      
19  บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ   1      
20  วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)  ปกติ   1      
21  วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)  ปกติ   1      
22  วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)  เรียนร่วม      
23  บ้านดอนไม้ลาย  ปกติ      
24  วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)  ปกติ      
25  วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)  ปกติ      
26  บ้านหนองครึม  ปกติ      
27  วัดขนอน  ปกติ      
28  ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์  ปกติ      
29  วัดเหนือ  ปกติ      
30  วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)  ปกติ      
31  วัดตาล  ปกติ   1      
32  วัดตาลเตี้ย  ปกติ      
33  วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)  ปกติ      
34  วัดตาผา  ปกติ   1      
35  วัดแหลมทอง  ปกติ      
36  บ้านหนองคา  ปกติ      
37  บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)  ปกติ   1      
38  บ้านลาดใหญ่  ปกติ   1      
39  วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)  ปกติ   1      
40  วัดทำนบ  ปกติ   1      
41  วัดหนองเอี่ยน  ปกติ   1      
42  วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)  ปกติ      
43  วัดสระสี่มุม  ปกติ      
44  วัดเขาชะงุ้ม  ปกติ   1      
45  วัดหลักหกรัตนาราม  ปกติ      
46  วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)  เรียนร่วม   1      
47  วัดโชติทายการาม  ปกติ      
48  วัดศรีประชุมชน  ปกติ      
49  วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)  ปกติ      
50  วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)  ปกติ      
51  วัดอัมพวนาราม  ปกติ      
52  วัดเนกขัมมาราม  ปกติ      
53  บ้านดอนฟักทอง  ปกติ   1      
54  วัดลำพยอม  ปกติ      
55  ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม  ปกติ      
56  วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224  ปกติ      
รวม   16 40 56 0 0 0