รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์)  ปกติ      
วัดตะเคียน       
วัดท่าข้าม       
วัดซับเสือแมบ       
บ้านโป่งยอ       
บ้านมะม่วงเจ็ดต้น  ปกติ      
บ้านทุ่งทอง       
บ้านหนองสำโรง  ปกติ      
บ้านพรมทิน       
10  วัดหนองหอย       
11  วัดหนองคู       
12  วัดปากคลองบางคู้       
13  วัดหนองมน       
14  บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)       
15  บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก  ปกติ      
16  วัดโพธิ์ตรุ       
17  วัดเกาะวิมุตตาราม       
18  วัดลาดสาลี่  เรียนร่วม      
19  วัดมะค่า       
20  วัดคงคาราม       
21  วัดดงพลับ       
22  บ้านกระเบากลัก       
23  บ้านกล้วย       
24  วัดท่าช้าง       
25  วัดบ้านทราย       
26  บ้านหัวบึง  ปกติ      
27  วัดหนองน้ำทิพย์       
28  วัดบ้านหมี่ใหญ่       
29  "วัดมหาสอน ""ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์"""       
30  วัดห้วยแก้ว  ปกติ      
31  วัดเขาวงกฎ       
32  วัดหนองกระเบื้อง       
33  วัดหนองโพธิ์       
34  บ้านน้ำบ่า       
35  วัดทองแท่งนิสยาราม  ปกติ      
36  วัดสระมะเกลือ  ปกติ      
37  วัดข่อยใต้       
38  วัดบ้านลาด       
39  บ้านดงกลาง       
40  บ้านหัวดง  ปกติ      
41  ซอย 7 สาย 4 ซ้าย  ปกติ      
42  วัดหนองปลาดุก  ปกติ      
43  บ้านตะกุดหว้า  ปกติ      
44  วัดป่ากล้วย  ปกติ      
45  วัดวังหัวแหวน  ปกติ      
46  ชุมชนตำบลหินปัก  ปกติ      
47  บ้านท่าม่วง  ปกติ      
48  วัดทุ่งสิงห์โต  ปกติ      
49  วัดหลวงท้ายตลาด  ปกติ      
50  บ้านโคกสะอาด  ปกติ      
51  วัดเขาสมอคอน  ปกติ      
52  วัดหนองหลวง  ปกติ      
53  บ้านหนองบัว  ปกติ   1      
54  วัดบางกะพี้(พสกอำรุง)  ปกติ   1      
55  บ้านชอนบอน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
56  วัดคลองเม่า  ปกติ   1      
57  สมอคอนวิทยาคาร  ปกติ   1      
58  วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)  ปกติ      
59  วัดน้ำจั้น  เรียนร่วม      
60  บ้านหนองนางาม  ปกติ      
61  บ้านไผ่ใหญ่  ปกติ      
62  วัดท้องคุ้ง  ปกติ   1      
63  วัดหนองพิมาน  ปกติ   1      
64  วัดชีแวะ  ปกติ      
65  วัดหนองเมือง  ปกติ   1      
66  บ้านพุม่วง  ปกติ   1    
67  วัดยาง ณ รังสี  ปกติ      
68  บ้านหนองปล้อง  เรียนร่วม      
69  วัดบ่อเงิน  ปกติ      
70  วัดหนองปลิง  ปกติ      
71  วัดคอกกระบือ  ปกติ      
72  วัดหนองแก้ว  ปกติ      
73  วัดหนองบัวขาว  ปกติ   1      
74  วัดสำราญ  ปกติ      
75  บ้านคลองเกตุ  ปกติ   1      
76  วัดเขาหนีบ  ปกติ      
77  วัดสระกระเบี้อง  ปกติ   1      
78  วัดท้ายลาด  ปกติ      
79  วัดสิงห์ทอง  ปกติ      
80  บ้านเขาดิน  ปกติ      
81  บ้านห้วยส้ม  ปกติ      
82  วัดห้วยกรวด  ยุบโรงเรียนแล้ว        
83  บ้านดอนทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
84  วัดตะลุง  ปกติ      
85  วัดหลวงสุวรรณาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว        
86  วัดโคกโพธิกุญชร  ปกติ      
87  วัดสายห้วยแก้ว  ปกติ      
88  วัดเทพกุญชรวราราม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
89  วัดคุ้งนาบุญ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
90  บ้านไทรย้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
91  วัดหนองคู  ปกติ      
92  วัดคุ้งท่าเลา  ปกติ      
93  บ้านดงมะรุม  ปกติ   1      
94  วัดสะพานคง  ปกติ      
95  วัดดงแก้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
96  วัดหนองแขม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
97  วัดโคกหม้อ  ปกติ   1      
98  วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)  ปกติ   1      
99  วัดข่อยกลาง  ปกติ   1      
100  บ้านโคกสุข  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
101  ค่ายพิบูลสงคราม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
102  บ้านหนองชนะชัย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
103  บ้านหนองไผ่  โอนไปสังกัดอื่น   1        
104  วัดสัมพันธมิตร  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
105  วัดใดยาว  ปกติ   1      
106  วัดพรหมาสตร์  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
107  วัดใหม่ขุนนวน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
108  วัดดอนโพธิ์  ปกติ   1      
109  ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย  ปกติ      
110  ท่าวุ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
111  บ้านเนินจันทร์  ปกติ   1      
112  กองบินโคกกะเทียม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
113  วัดทุ่งทะเลหญ้า  ปกติ   1      
114  วัดอัมพวัน  ปกติ      
115  วัดนิคมสามัคคีชัย  ปกติ      
รวม   1 34 80 98 1 0 0