รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านสหพันธ์อ่างทอง       
บ้านหนองบง       
บ้านบ่อคู่       
บ้านหนองปลาไหล  ปกติ      
วัดศิริบรรพต  ปกติ      
บ้านห้วยดีเลิศ       
บ้านห้วยนา       
บ้านหนองไก่ห้าว  ปกติ      
บ้านเขาราบ       
10  บ้านโคกกลาง       
11  บ้านเขาหมูมัน       
12  บ้านหนองสำราญ       
13  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย  ปกติ      
14  บ้านหนองจาน  ปกติ      
15  บ้านลังกาประชาสรรค์  ปกติ      
16  บ้านซับไทร  ปกติ      
17  บ้านบ่อน้ำ  ปกติ      
18  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย  ปกติ      
19  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย  ปกติ      
20  บ้านหนองเสมา  ปกติ   1      
21  บ้านท่าตะโก  ปกติ      
22  บ้านโกรกรกฟ้า  ปกติ   1      
23  บ้านหนองปล้อง  ปกติ      
24  บ้านสันตะลุง  ปกติ   1      
25  บ้านโค้งรถไฟ  ปกติ   1      
26  บ้านลำโกฎิทอง  ปกติ      
27  วัดมณีศรีโสภณ  ปกติ      
28  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย  ปกติ      
29  บ้านเขาตะแคง  ปกติ      
30  บ้านซับเค้าแมว  ปกติ   1      
31  บ้านสวนมะเดื่อ  ปกติ      
32  บ้านไร่พัฒนา  ปกติ   1      
33  บ้านดงน้อย  ปกติ      
34  บ้านหนองโพธิ์  ปกติ      
35  บ้านคลองสาริกา  ปกติ      
36  บ้านทรัพย์เจริญ  ปกติ      
37  บ้านทุ่งดินแดง  ปกติ      
38  บ้านนาโสม  ปกติ      
39  บ้านวังก้านเหลือง  ปกติ   1      
40  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  ปกติ   1      
41  บ้านธงชัยสามัคคี  ปกติ   1      
42  บ้านซับงูเหลือม  ปกติ      
43  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ  ปกติ      
44  บ้านท่าเยี่ยม  ปกติ      
45  บ้านเขาสมโภชน์  ปกติ   1      
46  บ้านห้วยสาราม  ปกติ      
47  บ้านเขาตำบล  ยุบโรงเรียนแล้ว      
48  บ้านบ่อดินสอพอง  ปกติ   1      
49  บ้านลำสนธิ  ปกติ      
50  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง  ปกติ      
51  บ้านทุ่งตาแก้ว  ปกติ   1      
52  บ้านเนินทอง  ปกติ      
53  บ้านท่าหลวง  ปกติ      
54  บ้านซับผาสุก  ปกติ      
55  บ้านทะเลทอง  ปกติ      
56  บ้านทะเลวังวัด  ปกติ      
57  บ้านหนองหัวช้าง  ปกติ      
58  บ้านหนองเกตุ  ปกติ      
59  บ้านด่านจันทร์  ปกติ      
60  บ้านศรีเมือง  ปกติ      
61  บ้านหนองปีกนก  ปกติ   1      
62  บ้านแหลมชนแดน  ปกติ   1      
63  บ้านท่ามะกอก  ปกติ      
64  บ้านคลองกลุ่ม  ปกติ      
65  บ้านลำโป่งเพชร  ปกติ      
66  บ้านหนองขาม  ปกติ      
67  บ้านหนองไทร  ปกติ      
68  บ้านทุ่งท่าช้าง  ปกติ      
69  บ้านเขาขวาง  ปกติ   1      
70  บ้านฟ่าวงาม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
71  โพธิ์นิมิตร  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
72  บ่อทองลพบุรี  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
73  บ้านห้วยสะอาด  ปกติ   1      
74  บ้านห้วยเขว้า  ปกติ      
75  บ้านเขาดินทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
76  บ้านดินแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
77  บ้านบ่อตะเคียนทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   22 55 71 0 0 0