รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านสำเภา  ปกติ      
วัดพระเจ้านั่งแท่น  ปกติ      
บ้านกาศเมฆ  ปกติ      
บ้านทุ่งฝาย  ปกติ      
บ้านท่าโทก  ปกติ      
วัดน้ำโท้ง  ปกติ      
วัดค่ากลาง  ปกติ      
สบมายสามัคคีวิทยา  ปกติ      
ชุมชนบ้านทราย  ปกติ      
10  บ้านทรายมูล  ปกติ      
11  บ้านจำค่า  ปกติ      
12  วัดบ้านฮ่อง  ปกติ      
13  วัดท่าสี  ปกติ      
14  วัดหัวฝาย  ปกติ      
15  บ้านสบเติ๋น  ปกติ      
16  แม่แป้นวิทยา  ปกติ      
17  ชุมชนบ้านร้อง  ปกติ      
18  บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110  ปกติ      
19  บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว  ปกติ    
20  บ้านหลวงใต้  ปกติ      
21  บ้านสัน  ปกติ      
22  บ้านแม่ตาลน้อย  ปกติ      
23  บ้านยางอ้อย  ปกติ      
24  บ้านทุ่งเกวียน  เรียนร่วม      
25  บ้านสันทราย  ปกติ      
26  ชุมชนบ้านแม่ฮาว  ปกติ      
27  บ้านทุ่งกล้วย  ปกติ      
28  บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล  ปกติ      
29  บ้านจำปุย  ปกติ      
30  บ้านแม่กวัก  ปกติ      
31  บ้านทุ่ง  ปกติ      
32  บ้านโทกหัวช้าง  ปกติ      
33  บ้านแม่ส้าน  ปกติ   1      
34  วัดทุ่งโจ้  ปกติ      
35  บ้านปงยางคก  ปกติ      
36  บ้านหัวทุ่ง  ปกติ   1      
37  บ้านแหงใต้  ปกติ   1      
38  ทุ่งหนองขามวิทยา  ปกติ   1      
39  บ้านวังตม  ปกติ      
40  บ้านแม่อาง  ปกติ      
41  บ้านแม่งาวใต้  ปกติ      
42  บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านอีก้อแม่คำหล้า  ปกติ      
43  บ้านดอนหัววัง  เรียนร่วม   1      
44  วัดศรีปรีดานุเคราะห์  ปกติ      
45  วัดบ้านสัก  ปกติ      
46  บ้านแม่จาง  ปกติ      
47  วัดต้นต้อง  เรียนร่วม      
48  บ้านไร่  เรียนร่วม   1      
49  พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)  ปกติ      
50  บ้านปันง้าว  ปกติ   1      
51  บ้านปันเต้า  ปกติ      
52  บ้านหางฮุง  ปกติ      
53  บ้านแม่เฟือง  ปกติ      
54  บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง  ปกติ      
55  บ้านบุญนาค  ปกติ   1      
56  บ้านศรีหมวดเกล้า  ปกติ      
57  บ้านหนองยาง  เรียนร่วม        
58  บ้านปงวัง  ปกติ   1      
59  บ้านหัวทุ่ง  ปกติ   1      
60  บ้านทุ่งผา  เรียนร่วม   1      
61  บ้านทุ่งหก  ปกติ   1      
62  บ้านสบค่อม  ปกติ   1      
63  บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา  ปกติ   1      
64  วัดสบจาง  ปกติ      
65  บ้านห้วยหก  ปกติ   1      
66  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1  ปกติ      
67  บ้านงิ้วงาม  เรียนร่วม   1      
68  วัดบ้านแลง  ปกติ      
69  บ้านหมากหัววัง  ปกติ   1      
70  บ้านปงแท่น  เรียนร่วม      
71  บ้านห้วยอูน  ปกติ   1      
72  บ้านขุนแหง  เรียนร่วม   1      
73  บ้านปันเหนือ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
74  บ้านโป่งขวาก  ปกติ   1      
75  บ้านป่าเหียง  เรียนร่วม   1      
76  ห้วยรากไม้  ยุบโรงเรียนแล้ว        
77  บ้านกาด  ปกติ   1      
78  บ้านเวียงเหนือ  เรียนร่วม   1      
79  บ้านนาแช่  ปกติ      
80  บ้านป่าตันกุมเมือง  ปกติ      
81  บ้านทุ่งกู่ด้าย  ปกติ      
82  วัดนาน้อย  เรียนร่วม        
83  บ้านหัวฝาย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
84  บ้านกล้วยแพะ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
85  บ้านพระบาท  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
86  บ้านบ่อหิน  เรียนร่วม      
87  วัดบ้านเป้า  เรียนร่วม      
88  บ้านห้วยยาง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
89  บ้านเอื้อม  เรียนร่วม      
90  บ้านแม่หล่วง  เรียนร่วม   1        
91  บ้านนาสัก  ปกติ      
92  บ้านโป่ง  เรียนร่วม      
93  บ้านใหม่  ปกติ      
94  บ้านหวด  ปกติ      
95  บ้านปางหละ  เรียนร่วม      
96  บ้านหม้อ  เรียนร่วม   1        
97  บ้านทุ่งหลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
98  บ้านแม่ยามเหนือ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
99  บ้านล้อง  ยุบโรงเรียนแล้ว        
100  บ้านป่าไคร้  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   1 33 66 86 1 0 0