รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านนาแก้วประชารัฐ       
ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง       
บ้านสองแคว       
แม่มอกวิทยา       
บ้านท่าเกวียน       
ชุมชนบ้านท่าแหน  ปกติ      
บ้านน้ำโทก0หัวดง  ปกติ      
ห้วยมะเกลือวิทยา       
บ้านสามขา  ปกติ      
10  บ้านอุมลอง  ปกติ      
11  บ้านโป่งน้ำร้อน  ปกติ      
12  บ้านนาเบี้ย       
13  บ้านเอียก0นาบง  ปกติ      
14  บ้านแม่เลียง  ปกติ      
15  บ้านสันป่าเปา  เรียนร่วม      
16  บ้านป่าตาล  ปกติ      
17  เถิน0ท่าผา  ปกติ      
18  บ้านทุ่งขาม  ปกติ      
19  บ้านดอนธรรม  ปกติ      
20  บ้านนากวาง  ปกติ      
21  บ้านหนอง  เรียนร่วม      
22  บ้านสมัย  ปกติ      
23  บ้านท่าผา  ปกติ      
24  บ้านแม่หลง0สบจาง  ปกติ      
25  บ้านท่า  ปกติ      
26  บ้านจอมปิง  ปกติ      
27  บ้านหนองถ้อย  เรียนร่วม      
28  บ้านสองแควใต้  ปกติ      
29  บ้านนาแส่ง0แม่ไฮ  เรียนร่วม      
30  บ้านแม่เชียงรายลุ่ม  ปกติ      
31  บ้านแม่วะ  เรียนร่วม      
32  ไทยรัฐวิทยา 47(วัดนาเดา)  ปกติ      
33  วัดสบแม่ทำ  ปกติ      
34  บ้านแม่กึ๊ด  ปกติ      
35  บ้านแม่ทาน  ปกติ      
36  บ้านใหม่  เรียนร่วม   1        
37  ชุมชนบ้านมั่ว  ปกติ      
38  บ้านก้อมหนองมุง  เรียนร่วม   1        
39  แม่วะวิทยา  ปกติ      
40  บ้านเหล่า  ปกติ   1      
41  บ้านแม่เติน  ปกติ   1      
42  นาบ้านไร่วิทยา  ปกติ   1      
43  บ้านผาแมว  ปกติ   1      
44  บ้านเหล่ายาว  ปกติ   1      
45  วัดหาดปู่ด้าย  ปกติ   1      
46  บ้านแม่เตี๊ยะ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
47  กิ่วประชาวิทยา  ปกติ   1      
48  บ้านน้ำหลง  ปกติ   1      
49  ห้วยขี้นกวิทยา  ปกติ      
50  บ้านน้ำดิบ  ปกติ      
51  บ้านสาด0ผึ้งนาเกลือ  ปกติ   1      
52  ปางกุ่มวิทยา  ปกติ      
53  บ้านเด่น  ปกติ      
54  บ้านนาคต  ปกติ      
55  บ้านนาต๋ม  ปกติ   1      
56  บ้านอุมลอง  ปกติ      
57  ชุมชนบ้านแม่ปุปุ  ปกติ      
58  นาครัวประชาสามัคคี  ปกติ      
59  บ้านนาโป่ง  ปกติ      
60  บ้านกุ่มเนิ้งใต้  ปกติ   1      
61  บ้านน้ำโจ้  เรียนร่วม      
62  บ้านแม่วะเด่นชัย  ปกติ      
63  สันโป่งวิทยา  ปกติ      
64  บ้านหัวน้ำ  ปกติ      
65  บ้านแก่น  ปกติ      
66  วัดมะกอก0นาบัว  เรียนร่วม      
67  บ้านเข้าซ้อน  เรียนร่วม      
68  บ้านป่าจ้ำ  เรียนร่วม      
69  บ้านศาลาสามัคคี  ปกติ      
70  บ้านทุ่งต๋ำ  ปกติ      
71  บ้านท่ามะเกว๋น  ปกติ   1      
72  บ้านแม่ปุง  เรียนร่วม   1      
73  บ้านฮ่องห้า  ปกติ      
74  บ้านกิ่วห้วยเบิก  ปกติ   1      
75  บ้านดอนไชย  ปกติ      
76  บ้านสันหลวง  ปกติ      
77  วังหินวิทยา  ปกติ   1      
78  บ้านวัฒนา  เรียนร่วม      
79  บ้านหล่ายฮ่องปุ๊  ยุบโรงเรียนแล้ว      
80  บ้านหนองวัวแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
81  บ้านวังพร้าว0สบเรียง  ปกติ   1      
82  ไตรมิตรสามัคคี  ปกติ   1      
83  บ้านท่าช้าง  ปกติ      
84  บ้านวังยาว  ปกติ   1      
85  บ้านนาจะลา  เรียนร่วม   1      
86  บ้านแม่ต๋ำ  เรียนร่วม   1      
87  วัดนาเอี้ยง  เรียนร่วม      
88  บ้านปงกา  ปกติ      
89  บ้านแม่ตั๋ง  ปกติ      
90  บ้านหลวง  ปกติ      
91  บ้านปงแพ่ง  ปกติ      
92  วัดสาแล  ปกติ   1      
93  เสริมซ้ายวิทยา  ปกติ   1      
94  บ้านท่าโป่ง  เรียนร่วม   1      
95  บ้านแม่ฮวก  เรียนร่วม   1      
96  นายางวิทยา  ปกติ      
97  บ้านปงหลวง  เรียนร่วม   1      
98  บ้านนาดง  ปกติ   1      
99  บ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
100  บ้านปางมะโอ  เรียนร่วม        
101  บ้านแม่ปะ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
102  บ้านหนองเตา  ปกติ      
รวม   1 30 71 98 0 0 0