รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านหนองนาว       
บ้านทุ่งฮ้าง  ปกติ      
บ้านช่อฟ้า  ปกติ      
บ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า       
ชุมชนบ้านสา  ปกติ      
บ้านแม่ตาใน  เรียนร่วม      
บ้านนางาม       
บ้านแม่เบิน       
บ้านสันมะเกลือ  ปกติ      
10  บ้านใหม่เหล่ายาว       
11  บ้านทุ่งปี้       
12  บ้านวังมน       
13  บ้านดอนแก้ว  ปกติ      
14  บ้านวังใหม่  ปกติ      
15  บ้านแม่หีด       
16  บ้านหัวทุ่ง       
17  บ้านแม่สุขวังเหนือ       
18  บ้านแม่พริก       
19  วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)       
20  บ้านแม่เย็น       
21  บ้านทัพป่าเส้า       
22  บ้านสบลี       
23  บ้านแม่แจ๋ม       
24  อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)       
25  บ้านทุ่งส้าน       
26  บ้านหนอง       
27  บ้านแม่กองปิน       
28  บ้านทุ่งสะแกง  ปกติ      
29  บ้านดอนแก้ว       
30  บ้านดอนไชย       
31  บ้านทุ่งโป่ง       
32  บ้านหัวเมือง       
33  บ้านไฮ  เรียนร่วม      
34  บ้านป่าแขม  ปกติ      
35  บ้านขอวิทยา       
36  บ้านสวนดอกคำ       
37  บ้านขาม       
38  บ้านทุ่งจี้  เรียนร่วม      
39  บ้านทุ่งข่วง  เรียนร่วม      
40  บ้านทุ่งปง  เรียนร่วม      
41  บ้านปงคอบ       
42  บ้านสบฟ้า  ปกติ      
43  บ้านเลาสู  ปกติ      
44  บ้านทุ่ง  ปกติ      
45  บ้านหลวงแจ้ซ้อน  ปกติ   1      
46  บ้านกล้วย  ปกติ      
47  บ้านศรีบุญเรือง  ปกติ   1      
48  บ้านแม่สุก  ปกติ      
49  บ้านต้นงุ้น  ปกติ      
50  บ้านสาแพะ  ปกติ   1      
51  บ้านน้ำจำ  ปกติ      
52  บ้านแม่สุขใน  ปกติ      
53  บ้านป่าเหว  ปกติ   1      
54  บ้านเฮี้ย  เรียนร่วม      
55  บ้านใหม่ผ้าขาว  ปกติ      
56  บ้านเมืองตึง  ปกติ   1      
57  บ้านม่วงงาม  เรียนร่วม      
58  บ้านใหม่สามัคคี  เรียนร่วม      
59  บ้านหนองกอก  เรียนร่วม      
60  บ้านปงดอน  เรียนร่วม   1      
61  บ้านแม่ตา  เรียนร่วม      
62  บ้านทุ่งฮี  ปกติ      
63  ชุมชนบ้านใหม่  ปกติ      
64  บ้านฮ่องลี่  ปกติ   1      
65  บ้านแม่ม่า  เรียนร่วม   1      
66  บ้านปางดะ  ปกติ      
67  บ้านป่าเหมี้ยง  ปกติ   1      
68  บ้านหัวฝาย  ปกติ   1      
69  บ้านแพะ  ปกติ      
70  บ้านนาไหม้  เรียนร่วม      
71  บ้านแป้น  ปกติ      
72  บ้านม่วง  ปกติ   1      
73  บ้านปงถ้ำ  ปกติ      
74  ปลายนาวิทยา  ปกติ      
75  บ้านถ้ำ  เรียนร่วม      
76  บ้านจ๋ง  เรียนร่วม      
77  บ้านเปียงใจ  ปกติ   1      
78  บ้านไร่  ปกติ      
79  บ้านป่าคา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
80  บ้านก่อ  ปกติ      
81  บ้านทุ่งผึ้ง  ปกติ      
82  บ้านทุ่งฝูง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   13 69 80 1 0 0