รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดสะแล่ง  ปกติ   1      
บ้านประตูป่า  ปกติ      
เชตวันหนองหมู  ปกติ      
บ้านห้วยอ้อ  เรียนร่วม      
บ้านล้องหนองหอย       
บ้านสะปุ๋ง       
วัดบ้านไร่       
บ้านป่าตาล  ปกติ      
วัดบ้านดอน       
10  วัดป่าแดด       
11  ชุมชนบ้านเหมืองจี้       
12  วัดหนองสมณะ       
13  บ้านน้ำย้อย  ปกติ      
14  วัดป่าสัก  ปกติ      
15  วัดบ้านแจ่ม  ปกติ      
16  บ้านกองงาม  ปกติ      
17  วัดป่าบุก  เรียนร่วม      
18  วัดบ้านธิ  ปกติ   1      
19  บ้านป่าซาง  ปกติ      
20  บ้านทาสองท่า  เรียนร่วม   1      
21  บ้านดงสารภี  ปกติ   1      
22  บ้านหนองบัว  ปกติ      
23  บ้านทากู่  ปกติ   1      
24  บ้านทาทุ่งไผ่  เรียนร่วม   1      
25  วัดป่ายาง  ปกติ      
26  บ้านศรีสุพรรณ  ปกติ   1      
27  วัดกู่เส้า  ปกติ   1      
28  บ้านป่าซางน้อย  เรียนร่วม      
29  วัดสันต้นธง  ปกติ      
30  บ้านเวียงยอง  ปกติ   1      
31  วัดหนองหล่ม  ปกติ   1      
32  วัดอรัญญาราม  ปกติ      
33  วัดช้างค้ำ  ปกติ   1      
34  วัดศรีบังวัน  ปกติ      
35  บ้านเหมืองลึก  ปกติ      
36  วัดห้วยยาบ  ปกติ   1      
37  วัดหนองเหียง  เรียนร่วม      
38  วัดฮ่องกอก  ปกติ      
39  วัดศรีดอนชัย  ปกติ      
40  วัดศรีบัวบาน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
41  บ้านหนองดู่  ปกติ      
42  วัดศรีชุม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
43  วัดเจดีย์สามยอด  เรียนร่วม      
44  บ้านหล่ายทา  ปกติ      
45  บ้านศาลาแม่ทา  ปกติ      
46  วัดทากาศ  ปกติ   1      
47  บ้านห้วยไฟ  ปกติ   1      
48  บ้านดอนตอง  เรียนร่วม      
49  บ้านหมื่นข้าว  ปกติ      
50  บ้านป่ารกฟ้า  เรียนร่วม   1      
51  วัดห้วยม้าโก้ง  ปกติ      
52  บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ  ปกติ      
53  บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน  ปกติ      
54  บ้านแม่อาว  เรียนร่วม      
55  บ้านโทกน้ำกัด  ปกติ   1      
56  วัดบ่อโจง  ปกติ      
57  บ้านไร่ดง  ปกติ   1      
58  วัดต้นโชค  ปกติ      
59  วัดบ้านเรือน  ปกติ      
60  วัดบ้านหลุก  เรียนร่วม   1      
61  บ้านหนองผ้าขาว  เรียนร่วม   1      
62  บ้านต้นผึ้ง  ปกติ   1      
63  วัดศรีบุญชู0วังไฮ  ปกติ      
64  บ้านห้วยส้ม  ปกติ      
65  วัดสันทราย  ปกติ      
66  วัดท่าต้นงิ้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
67  บ้านฉางข้าวน้อย  ปกติ      
68  บ้านป่าเส้า  ปกติ      
69  บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง  ปกติ      
70  วัดจักรคำภิมุข  ปกติ   1      
71  วัดเหมืองกวัก  ปกติ      
72  บ้านดอยแก้ว  ปกติ      
73  บ้านจำตาเหิน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
74  วัดพันตาเกิน  ยุบโรงเรียนแล้ว        
75  บ้านทาป่าเปา  ปกติ      
76  วัดป่าตึงเชตวัน  ปกติ      
77  บ้านศรีป้าน  ปกติ   1      
78  บ้านร่องช้าง  เรียนร่วม      
79  บ้านป่าขาม  เรียนร่วม   1      
80  บ้านจำบอน  ปกติ      
81  บ้านขัวแคร่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
82  บ้านหนองหนาม  เรียนร่วม      
83  วัดล่ามช้าง  ปกติ   1      
84  บ้านสัน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
85  บ้านสบเมย    1      
86  วัดศรีดอนตัน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
87  วัดบ้านเหล่า  ปกติ   1      
88  บ้านฮ่องกอม่วง  ปกติ      
89  วัดวังกู่  เรียนร่วม        
90  บ้านสวนหลวง  เรียนร่วม      
91  วัดทุ่งยาว  ปกติ      
92  บ้านหนองยางไคล  ปกติ      
93  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม  ปกติ   1      
94  บ้านศรีบุญยืน0วังทอง  ปกติ      
95  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ  ปกติ   1      
96  บ้านผาตั้ง  ปกติ      
97  บ้านแม่เมย  ปกติ      
98  บ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก  เรียนร่วม      
99  บ้านทาขุมเงิน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
100  บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง  ปกติ   1      
101  วัดสันมะกรูด  เรียนร่วม   1      
102  วัดชัยสถาน  เรียนร่วม      
103  บ้านมะกอก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
104  บ้านกิ่วมื่น  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
105  วัดบ้านหวาย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
106  บ้านสันมะนะ  ปกติ      
107  บ้านทาปลาดุก  ปกติ      
108  วัดท่าตุ้ม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
109  บ้านโป่งรู  ปกติ   1      
110  วัดชัยชนะ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1         1
111  วัดน้ำดิบ  ปกติ      
112  วัดปากล้อง  เรียนร่วม      
รวม   1 38 73 98 6 0 1