รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านดอนหันวิทยาสาร       
บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)  ปกติ      
บ้านห้วยเตยพัฒนา       
บ้านดงพอง       
สระแก้วราษฎร์บำรุง  ปกติ      
แก่นเท่าพัฒนศึกษา       
หินกองวิทยา       
บ้านวังโพน       
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง       
10  บ้านโคกล่าม  ปกติ   1      
11  บ้านโกทา  ปกติ      
12  บ้านแก่นประดู่  ปกติ      
13  บ้านคำบอน  ปกติ      
14  ดอนหันประชารัฐศึกษา  ปกติ      
15  หินฮาวคุรุประชาสรรค์  ปกติ      
16  พงษ์ภิญโญ 2  ปกติ      
17  บ้านบึงแก  ปกติ   1      
18  บ้านเหล่านางาม  ปกติ      
19  บ้านโนนเรือง  ปกติ      
20  บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  ปกติ      
21  อานันทนวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
22  บ้านป่าสังข์หนองฮี  ปกติ      
23  บ้านหนองหญ้าข้าวนก  ปกติ      
24  บ้านเลิง  ปกติ   1      
25  บ้านนาล้อม  ปกติ      
26  บ้านป่าส่าน  ปกติ      
27  บ้านโคกสูงวิทยาคม  ปกติ   1      
28  บ้านบ่อแก  ปกติ   1      
29  บ้านนาเพียง  ปกติ      
30  บ้านป่าเหลื่อม  เรียนร่วม      
31  บ้านหนองค้ากลางฮุง  ปกติ      
32  บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์  ยุบโรงเรียนแล้ว        
33  เขื่อนกระพี้ศึกษา  ปกติ      
34  บ้านกระเดื่อง  ปกติ      
35  บ้านเต่านอ  ปกติ   1      
36  บ้านหินตั้งหนองอีเลิง  ปกติ   1       1
37  บ้านหนองเบ็ญ  ปกติ      
38  บ้านศิลา  ปกติ      
39  บ้านบึงฉิม  ปกติ      
40  พงษ์ภิญโญ 1  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
41  บ้านท่าพระเนาว์  ปกติ   1      
42  บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  ปกติ      
43  บ้านหินขาว  ปกติ   1      
44  บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ  ปกติ   1      
45  บ้านดงเก่า  เรียนร่วม   1      
46  บ้านโจดใหญ่  เรียนร่วม   1      
47  บ้านดอนหญ้านาง  ปกติ      
48  บ้านโสกม่วงดอนดู่    1      
49  บ้านดอนยาง  ปกติ      
50  บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย  ปกติ   1      
51  บ้านหนองขามประชาบำรุง  ปกติ      
52  หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์  ปกติ      
53  บ้านไก่นา  เรียนร่วม      
54  บ้านหนองบัวดีหมี  ปกติ   1      
55  บ้านม่วงโป้  ปกติ      
56  บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ      
57  ไตรมิตรวิทยาคาร  ปกติ      
58  บ้านโนนเขวา  ปกติ   1      
59  บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง  ปกติ   1      
60  บ้านสว่างมรรคา  เรียนร่วม   1      
61  บ้านหนองหัววัว  ปกติ   1      
62  บ้านหนองคู  ปกติ   1      
63  บ้านเหล่าเกวียนหัก  ปกติ      
64  บ้านโนนกู่  ปกติ      
65  บ้านห้วยชัน  เรียนร่วม   1      
66  บ้านบะยาว  ปกติ      
67  บ้านเลิงเปือย  ปกติ      
68  บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  ปกติ   1      
69  บ้านลาดนาเพียง  ปกติ      
70  หนองไผ่มอดินแดง  ปกติ      
71  บ้านโคกท่า  ปกติ      
72  บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่  ปกติ   1      
73  บ้านกุดนางทุย  ปกติ   1      
74  บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  ปกติ   1      
75  โนนฆ้องวิทยาคาร  ปกติ      
76  บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ปกติ      
77  บ้านค้อ  ปกติ      
78  บ้านตอกแป้น  ปกติ      
79  บ้านหนองกุงน้อย  ปกติ      
80  บ้านโนนแต้  ปกติ      
81  บ้านหนองปอ  ปกติ      
82  ชุมชนบ้านพรหมนิมิต  ปกติ   1      
83  พระคือหนองโพธิ์วิทยา  ปกติ      
84  บ้านแก่นเท่า  ปกติ      
85  โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา  ปกติ   1      
86  บ้านซำจานเนินทอง  ปกติ   1      
87  บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  ปกติ      
88  บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง  ปกติ   1      
89  บ้านทองหลาง  ปกติ      
90  บ้านโคกแปะ  ปกติ   1      
91  บ้านโคกสีโคกเปี้ย  ปกติ      
92  บ้านชาด  ปกติ      
93  บ้านโนนค้อ  ปกติ   1      
94  บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  ปกติ      
95  บ้านกอก  ปกติ      
96  บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
97  บ้านโจดศรีวิชัย  ปกติ      
98  บ้านดงกลาง  ปกติ   1      
99  บ้านป่าหวาย  ปกติ      
100  พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง  ยุบโรงเรียนแล้ว        
101  สว่างศิริพัฒนา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
102  บ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   1 35 66 98 0 0 1