รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านสันปูเลย  ปกติ      
บ้านหนองสูน  ปกติ      
บ้านแม่แสม  ปกติ      
บ้านแม่บอน       
บ้านแม่กองวะ       
บ้านนาทราย    1        
บ้านห้วยไร่  ปกติ      
บ้านห้วยห้าง  ปกติ      
บ้านลี้  เรียนร่วม      
10  บ้านห้วยงูสิงห์  ปกติ   1      
11  บ้านโฮ่ง  ปกติ      
12  บ้านฮั่ว  ปกติ      
13  บ้านแม่ปันเดง  ปกติ      
14  บ้านล้องเครือกวาว  ปกติ      
15  วัดร้องธาร  ปกติ      
16  บ้านห้วยแพ่ง  ปกติ      
17  วัดหนองยวง  ปกติ   1      
18  บ้านม่วงโตน  ปกติ      
19  บ้านห้วยบง  ปกติ   1      
20  บ้านสันป่าสัก  ปกติ   1      
21  บ้านวงศ์ษาพัฒนา  ปกติ      
22  ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)  ปกติ      
23  บ้านป่าพลู  ปกติ      
24  บ้านนากลาง  ปกติ      
25  บ้านห้วยปันจ๊อย  ปกติ   1      
26  วัดบ้านเวียงหนองล่อง  ปกติ   1      
27  บ้านศรีเตี้ย  ปกติ   1      
28  บ้านป่าจี้  ปกติ      
29  บ้านห้วยกาน  ปกติ      
30  บ้านห้วยโป่ง  ปกติ      
31  บ้านปาง  ปกติ   1      
32  บ้านวังมน  ปกติ      
33  บ้านห้วยหญ้าไซ  ปกติ   1      
34  บ้านหนองหลัก  ปกติ      
35  บ้านเหล่าดู่  เรียนร่วม   1      
36  บ้านท่าช้าง  ปกติ      
37  บ้านท่าหลุก  ปกติ      
38  วัดวังสะแกง  ปกติ      
39  บ้านไร่  เรียนร่วม   1      
40  บ้านห้วยแทง  ปกติ      
41  บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว  ปกติ      
42  บ้านผาต้าย  ปกติ   1      
43  บ้านห้วยแหน  ปกติ      
44  บ้านดงสักงาม  ปกติ   1      
45  บ้านดอยแดน  ปกติ   1      
46  บ้านแม่หาด  เรียนร่วม      
47  บ้านไม้สลี  ปกติ      
48  บ้านแม่ป้อกใน  ปกติ      
49  บ้านโฮ่ง  ปกติ      
50  บ้านห้วยน้ำดิบ  ปกติ   1      
51  บ้านหล่ายท่า  ปกติ      
52  บ้านต้นผึ้ง  ปกติ      
53  บ้านปางส้าน  ปกติ      
54  บ้านป่าคา  ปกติ      
55  วัดบ้านดง  ปกติ   1      
56  บ้านแม่แนต  ปกติ   1      
57  บ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ  ปกติ   1      
58  บ้านปวง  ปกติ      
59  บ้านแม่ลาน  ปกติ      
60  บ้านแม่อีไฮ  เรียนร่วม   1      
61  บ้านหนองเขียด  เรียนร่วม      
62  บ้านห้วยปิง  ปกติ      
63  บ้านบวก  ปกติ      
รวม   20 43 61 1 0 0