รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านหนองปาดฟาน       
บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง  ปกติ      
บ้านหนองอีเก้ง       
บ้านไร่สุขสันต์  เรียนร่วม      
บ้านห้วยกาบเปลือย  ปกติ      
บ้านซำม่วง  ปกติ      
บ้านผาน้อย  ปกติ      
บ้านห้วยสีเสียด       
บ้านนาเหมือดแอ่       
10  บ้านนาล้อม  ปกติ      
11  บ้านนาน้อย       
12  บ้านโคกผักหวาน  ปกติ      
13  บ้านขอนยาง  ปกติ      
14  บ้านโนน  ปกติ      
15  บ้านหนองเขียด  เรียนร่วม      
16  บ้านนาอุดม  ปกติ      
17  บ้านนาดินดำ  ปกติ   1      
18  บ้านห้วยไผ่เหนือ  ปกติ      
19  บ้านเหล่าใหญ่  ปกติ      
20  บ้านนายาง  ปกติ      
21  บ้านสวนห้อมผางาม  ปกติ      
22  บ้านหนองงิ้ว  ปกติ   1      
23  บ้านห้วยหมาก  ปกติ      
24  บ้านโคกแฝก  ปกติ      
25  บ้านห้วยป่าน  ปกติ   1      
26  ผานาง0ผาเกิ้ง  ปกติ      
27  บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ  ปกติ   1      
28  บ้านดงน้อยโคกหนองแก  ปกติ      
29  บ้านซำไคร้  ปกติ      
30  บ้านห้วยไผ่  ปกติ        
31  บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม  ปกติ      
32  บ้านน้ำทบ  ปกติ      
33  บ้านซำบ่าง  ปกติ   1      
34  บ้านหนองขาม  ปกติ   1      
35  บ้านหนองนอ  ปกติ   1      
36  บ้านร่องป่าไผ่  เรียนร่วม   1      
37  บ้านห้วยเดื่อน้อย  ปกติ   1      
38  บ้านหัวขัว  ปกติ      
39  บ้านพองหนีบ  ปกติ      
40  บ้านบุ่งตาข่าย  ปกติ      
41  บ้านห้วยผุก  ปกติ      
42  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)  ปกติ      
43  บ้านกุดลันน้อยคีรี  ปกติ      
44  บ้านหนองตูม  ปกติ      
45  บ้านศรีรักษา  ปกติ      
46  บ้านหัวฝาย  ปกติ      
47  บ้านเล้า  ปกติ      
48  บ้านหนองหมากแก้ว  ปกติ      
49  บ้านทุ่งใหญ่  ปกติ      
50  บ้านบึงสวรรค์  ปกติ      
51  บ้านซำบุ่น  ปกติ      
52  บ้านกกบก  ปกติ   1      
53  บ้านหมากแข้งกกกอก  ปกติ   1      
54  บ้านโนนกกจาน  ปกติ      
55  บ้านน้ำจันทร์  ปกติ   1      
56  บ้านภูทองลานมันหลัก 160  ปกติ      
57  บ้านโนนสว่าง  ปกติ   1      
58  บ้านศรีวิไลท่าสวนยา  เรียนร่วม      
59  บ้านตาดข่า  ปกติ   1      
60  บ้านซำนกจิบ  ปกติ   1      
61  บ้านทรัพย์เจริญ  ปกติ      
62  วังน้ำพุ  ปกติ      
63  บ้านกกเกลี้ยง  ปกติ   1      
64  บ้านแก่งหินกกสะทอน  ปกติ      
65  บ้านซำกกค้อ  ปกติ      
66  บ้านแสนสุข  ปกติ   1      
67  บ้านผาหวาย  ปกติ      
68  บ้านน้ำอ้อมเล้า  ปกติ      
69  บ้านนาอีเลิศ  ปกติ      
70  บ้านบุ่งค้อ  เรียนร่วม      
71  บ้านซำไฮ  ปกติ      
72  บ้านสงป่าเปลือย  ปกติ   1      
73  บ้านผาฆ้อง  ปกติ   1      
74  บ้านผาสะนา  ปกติ        
75  บ้านผาสามยอด  ปกติ      
76  บ้านเหล่าใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
77  บ้านไร่สุขสันต์สาขาห้วยส้มป่อย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
78  บ้านซำพร้าว  ปกติ      
79  บ้านนาซำแซง  ปกติ      
80  บ้านกุดโง้งวังเดื่อ  ปกติ   1      
81  บ้านห้วยทรายคำ  ปกติ   1      
82  บ้านหนองตูมท่ายาง  ปกติ   1      
83  บ้านกกซ้อ  ปกติ      
84  บ้านวังยาง  ปกติ      
85  บ้านโพนทอง  ปกติ      
86  บ้านโพนงาม  เรียนร่วม      
87  เจียรวนนท์อุทิศ 4  ปกติ      
88  บ้านห้วยเป้าเหนือ  ปกติ      
89  บ้านโนนภูทอง  ปกติ      
90  บ้านห้วยไผ่ใต้  ปกติ   1      
91  บ้านโนนกกข่า  ปกติ   1      
92  บ้านท่าทิศเฮืองกกเกลือ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
93  บ้านผาซำบอน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
94  บ้านภูป่าไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
95  บ้านโคกใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
96  บ้านห้วยส้มใต้  ปกติ      
97  บ้านช่องฝาง  เรียนร่วม      
98  บ้านวังลาน  ปกติ   1      
99  บ้านนาฝายนาโพธิ์  ปกติ   1      
100  บ้านน้ำค้อ  ปกติ      
101  บ้านผาสามยอด  ปกติ   1      
102  บ้านห้วยเดื่อเหนือ  เรียนร่วม      
รวม   32 70 96 0 0 0