รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านกกจาน  ปกติ      
บ้านน้ำหมัน  ปกติ      
บ้านห้วยปลาฝา  เรียนร่วม      
บ้านหนองผือ       
บ้านน้ำพุง       
บ้านโพนสูง       
บ้านเหล่ากอหก  ปกติ      
บ้านท่าศาลา  ปกติ      
บ้านท่อน       
10  บ้านบง       
11  บ้านไฮตาก       
12  บ้านกกโพธิ์วังกำ  ปกติ      
13  บ้านปลาบ่า  ปกติ   1      
14  บ้านสองคอน  ปกติ      
15  บ้านแก่ง  ปกติ      
16  บ้านหัวด่านนาปูน  เรียนร่วม      
17  บ้านเครือคู้  เรียนร่วม   1      
18  บ้านนาลานข้าว  ปกติ      
19  บ้านนาขามป้อม  ปกติ      
20  บ้านบ่อเหมืองน้อย  เรียนร่วม      
21  บ้านวังบอน  เรียนร่วม      
22  บ้านแก่งครก  ปกติ      
23  บ้านห้วยผักเน่า  ปกติ      
24  บ้านหนองอุมลัว  ปกติ      
25  บ้านแสงภา  ปกติ      
26  บ้านโพนหนอง  เรียนร่วม      
27  บ้านนาลึ่ง  ปกติ   1      
28  บ้านนาหว้าน้อย  ปกติ   1    
29  บ้านห้วยน้ำผัก  เรียนร่วม      
30  บ้านนาผักก้าม  เรียนร่วม   1      
31  บ้านหินแลบ  ปกติ      
32  บ้านด่านดู่  ปกติ      
33  บ้านนาแห้ว  ปกติ      
34  บ้านวังเป่ง  ปกติ      
35  บ้านลาดค่าง  ปกติ   1      
36  บ้านนามาลา  เรียนร่วม      
37  ชุมชนบ้านนาพึง  เรียนร่วม      
38  บ้านโคก  ปกติ      
39  บ้านนาเจริญ  เรียนร่วม      
40  บ้านโป่งกวาง  ปกติ      
41  บ้านห้วยลาด  ปกติ      
42  บ้านโป่งชี  ปกติ      
43  บ้านกกเหี่ยน  เรียนร่วม   1      
44  บ้านนาทุ่ม  ปกติ   1      
45  บ้านน้ำพุ  เรียนร่วม   1      
46  บ้านห้วยลาด  ปกติ   1      
47  บ้านหนองแซง  เรียนร่วม      
48  บ้านผึ้ง  ปกติ      
49  เย็นศิระบ้านหมากแข้ง  ปกติ      
50  บ้านห้วยติ้ว  ปกติ      
51  บ้านหัวนาแหลม  ปกติ   1      
52  บ้านตาดเสี้ยว  ปกติ      
53  บ้านนาเจียง  ปกติ   1      
54  บ้านแก่งม่วง  ปกติ   1      
55  บ้านแก่วตาว  เรียนร่วม   1      
56  บ้านถ้ำพระ  ปกติ      
57  บ้านนาทอง  ปกติ   1      
58  บ้านโคนผง  ปกติ   1      
59  บ้านวังเวิน  ปกติ      
60  บ้านแก่วตาว  ปกติ      
61  บ้านปากแดง  ปกติ   1      
62  บ้านป่าม่วง  ปกติ      
63  บ้านป่าสะแข  ปกติ      
64  บ้านหินสอ  ปกติ      
65  บ้านแก่งแล่น  ปกติ      
66  บ้านถ้ำมูล  ปกติ   1      
67  บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101  ปกติ   1      
68  บ้านโนนสมบูรณ์  เรียนร่วม   1      
69  บ้านนาหมูม่น  ปกติ      
70  บ้านกกสะตี  ปกติ   1      
71  บ้านกลาง  ปกติ   1      
72  บ้านหนองหวาย  ปกติ   1      
73  บ้านนาข่า  เรียนร่วม   1      
74  บ้านปางคอม  ปกติ      
75  บ้านร่องจิก  ปกติ      
76  บ้านปากหมัน  เรียนร่วม      
77  บ้านห้วยตาด  ปกติ   1      
78  บ้านนาคูณ  ปกติ      
79  บ้านกลาง  ปกติ   1      
80  บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม  ปกติ      
81  บ้านศาลาน้อย  ปกติ      
82  บ้านซำทอง  ปกติ      
83  บ้านหนองหลวง  เรียนร่วม      
84  บ้านชั่งสี่  เรียนร่วม      
85  บ้านนาดี  ปกติ      
86  บ้านห้วยน้ำเมย  ปกติ   1      
87  บ้านแก่งไฮ  เรียนร่วม   1      
88  บ้านปากโป่ง  ปกติ      
89  บ้านโป่ง  ปกติ      
90  บ้านทุ่งน้ำใส  ปกติ   1      
91  บ้านแก่งม่วง  ปกติ      
92  บ้านหนองสนุ่น  ปกติ   1      
93  บุญลักษณ์อุปถัมภ์  ปกติ   1      
94  บ้านหนองสิม  ยุบโรงเรียนแล้ว        
95  บ้านหัวฝาย  ปกติ   1      
96  บ้านห้วยไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
97  บ้านแก่งเกลี้ยง  ปกติ   1      
รวม   1 34 62 95 1 0 0