รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง       
บ้านซำโพธิ์       
บ้านหนองม่วงหนองแวง       
บ้านเสือบอง  ปกติ      
บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม       
บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)       
บ้านหนองไผ่  ปกติ      
บ้านยางเครือ  ปกติ      
บ้านดินดำ       
10  บ้านหนองอีกว่าง  ปกติ        
11  บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)       
12  บ้านโคก       
13  บ้านกอก       
14  บ้านเขวา       
15  บ้านยางน้อยสามัคคี  ปกติ      
16  บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)       
17  บ้านหนองบัวท่าช้าง       
18  บ้านหนองดุมหนองม่วง  ปกติ      
19  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว       
20  บ้านกะวัน       
21  บ้านหนองกันจอ       
22  บ้านไทยบวกแต้บวกเตย       
23  บ้านสะมัด  ปกติ      
24  บ้านอะลางหัวขัว       
25  บ้านหนองม่วงหนองแต้  ปกติ      
26  บ้านป่าไร่       
27  บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง       
28  บ้านสะพุง       
29  บ้านร่องเก้า  ปกติ      
30  บ้านทุ่งสว่าง       
31  บ้านโนนอีปังโพนวัว       
32  บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)       
33  บ้านขมิ้น  ปกติ      
34  บ้านลิงไอ  ปกติ      
35  บ้านนาดี       
36  บ้านแก       
37  บ้านหนองเทา       
38  บ้านเหม้าหนองเรือ       
39  บ้านหนองหว้าเข้ากรรม       
40  บ้านหนามแท่ง  ปกติ      
41  บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)  ปกติ      
42  บ้านสีถาน  ปกติ      
43  บ้านทุ่งน้อย  ปกติ      
44  บ้านทุ่ง  ปกติ      
45  บ้านหนองสนม  ปกติ      
46  บ้านบัวน้อยโนนปอ  ปกติ      
47  บ้านหนองโพธิ์  ปกติ      
48  บ้านนาม่องนาเมือง       
49  บ้านเทิน  ปกติ      
50  บ้านแก้ง  ปกติ      
51  บ้านหนองกี่  ปกติ      
52  บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา  ปกติ      
53  บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว  ปกติ      
54  บ้านหนองถ่ม  ปกติ        
55  บ้านบ้านดอนสั้น  ปกติ      
56  บ้านทุ่งมั่ง  ปกติ      
57  บ้านทุ่งพาย  ปกติ      
58  บ้านแวด  ปกติ      
59  บ้านเท่อเล่อ  ปกติ      
60  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3  ปกติ      
61  มหาราช 3  ปกติ   1      
62  บ้านหนองหวาย  ปกติ   1      
63  บ้านก่อโนนหล่อง  ปกติ   1      
64  บ้านทาม  ปกติ      
65  บ้านหนองแคนหนองเทา  ปกติ   1      
66  บ้านหนองคำ  ปกติ   1      
67  บ้านสวนกล้วย  ปกติ      
68  บ้านอีต้อม  ปกติ      
69  บ้านทุ่ม  ปกติ      
70  บ้านกระหวันโนนเจริญ  ปกติ      
71  บ้านจิกกะลา  ปกติ   1      
72  บ้านสร้างเหล่าโนนแดง  ปกติ      
73  บ้านดงยาง  ปกติ      
74  บ้านโนนติ้ว  ปกติ      
75  บ้านอีปาด  ปกติ   1      
76  บ้านดู่  ปกติ      
77  บ้านคูเมือง  ปกติ      
78  บ้านขามป้อม  ปกติ      
79  จินดาวิทยาคาร 3  ปกติ      
80  บ้านหนองบาง  ปกติ      
81  บ้านขนวนจานสามัคคี  ปกติ      
82  บ้านหนองตลาด  ปกติ   1      
83  บ้านโนนงาม  ปกติ      
84  บ้านบก  ปกติ      
85  บ้านมะกรูด  ปกติ      
86  บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน  ปกติ      
87  บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)  ปกติ      
88  บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)  ปกติ      
89  บ้านดอนกลาง  ปกติ      
90  บ้านหมากเขียบ  ปกติ      
91  บ้านขาม  ปกติ   1      
92  บ้านโนนสว่าง  ปกติ   1      
93  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก  ปกติ      
94  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1  ปกติ   1      
95  บ้านโนนสว่าง  ปกติ      
96  บ้านเอกสร้างเรือง  ปกติ   1      
97  บ้านเหล่าฝ้าย  ปกติ      
98  บ้านหนองกก  ปกติ      
99  หนองสาดโนนเจริญ  ปกติ   1      
100  บ้านจานหนองคู  ปกติ      
101  บ้านหนองโอง  ปกติ   1      
102  บ้านเปือย  ปกติ   1      
103  บ้านเวาะ  ปกติ      
104  บ้านม่วงเป  ปกติ      
105  บ้านโพนงาม  ปกติ      
106  บ้านสร้างหว้า  ปกติ      
107  บ้านโปร่ง  ปกติ      
108  อนุบาลวังหิน  ปกติ      
109  บ้านจอมวิทยา  ปกติ   1      
110  บ้านก้อนเส้า  ปกติ   1      
111  บ้านโนนผึ้ง  ปกติ   1      
112  บ้านหนองค้า  ปกติ      
113  บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)  ปกติ   1      
114  บ้านแดงเหล่ายอด  ปกติ      
115  บ้านโนนดู่  ปกติ   1      
116  บ้านหยอด  ปกติ      
117  บ้านหนองสวง  ปกติ   1      
118  บ้านหนองออ  ปกติ   1      
119  บ้านยางน้อยตองปิด  ปกติ   1      
120  บ้านสะเต็ง  ปกติ   1      
121  บ้านหนองนาเวียง  ปกติ   1      
122  บ้านหนองทามใหญ่  ปกติ      
123  บ้านยางชุมใหญ่  ปกติ      
124  บ้านเปือย  ปกติ      
125  บ้านเห็นอ้ม  ปกติ      
126  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ      
127  บ้านหนองหัวช้าง  ปกติ      
128  บ้านหนองพะแนง  ปกติ      
129  บ้านเทิน  ปกติ   1      
130  บ้านโพธิ์ลังกา  ปกติ      
131  บ้านยาง  ปกติ      
132  บ้านหนองรัง  ปกติ      
133  บ้านตีกา  ปกติ   1      
134  บ้านหนองตาเชียง  ปกติ   1      
135  บ้านหนองหว้าทับทัย  ปกติ      
136  บ้านหนองไฮ  ปกติ      
137  บ้านสำโรงโคเฒ่า  ปกติ   1      
138  บ้านหางว่าวโนนบัว  ปกติ      
139  บ้านโคกเพ็ก    1      
140  บ้านโพนแดง  ปกติ      
141  บ้านหนองคู  ปกติ   1      
142  บ้านปลาข่อ  ปกติ      
143  บ้านกระถุน  ปกติ   1      
144  บ้านหอยสะเดาพัฒนา  ปกติ      
145  บ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
146  บ้านง้อหนองแสง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
147  บ้านยางกุดนาคำ  ปกติ      
148  บ้านฮ่องแข้ดำ  ปกติ      
149  บ้านโนนสะอาดอีตู้  ปกติ      
150  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน  ปกติ      
151  บ้านลุมพุกคูวงศ์  ปกติ      
152  บ้านโนนสายหนองหว้า  ปกติ      
153  บ้านเสมอใจ  ปกติ      
154  บ้านหนองหิน  ปกติ      
รวม   34 120 150 0 0 0