รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม  ปกติ      
บ้านหว้า  ปกติ      
บ้านหนองน้ำขุ่น  ปกติ      
บ้านหนองหว้า       
บ้านอะลาง  ปกติ      
บ้านโนนน้อย       
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ  ปกติ      
บ้านดู่ค้อ  ปกติ      
บ้านปะอาว       
10  บ้านโนนตุ่น  ปกติ      
11  บ้านห้วย  ปกติ      
12  บ้านหนองกก  ปกติ      
13  บ้านหนองม้า  ปกติ      
14  บ้านสามขา       
15  บ้านโคก       
16  บ้านกระสังข์       
17  บ้านเชือก       
18  บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย  ปกติ      
19  บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า  ปกติ      
20  บ้านสร้างเรือ  ปกติ      
21  บ้านห่อง  ปกติ      
22  บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ  ปกติ      
23  บ้านหนองสวง(อสพป.2)  ปกติ      
24  บ้านทุ่ม  ปกติ      
25  บ้านจาน  ปกติ      
26  บ้านเปือยขาม  ปกติ      
27  บ้านโพนเมือง  ปกติ   1      
28  บ้านกระเต็ล  ปกติ      
29  บ้านไผ่  ปกติ      
30  บ้านบึงหมอก  ปกติ      
31  บ้านท่า  เรียนร่วม      
32  บ้านท่าบ่อ  ปกติ      
33  บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว  ปกติ   1      
34  บ้านหนองสำโรงน้อย  ปกติ   1      
35  บ้านโนนเค็ง  ปกติ   1      
36  บ้านมะยาง  ปกติ      
37  บ้านโนนลาน  ปกติ      
38  บ้านเขวา  ปกติ      
39  บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)  ปกติ      
40  บ้านหนองแค  ปกติ      
41  บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ   1      
42  บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161  ปกติ   1      
43  บ้านไฮใหญ่  ปกติ      
44  บ้านกุงขาม  ปกติ      
45  บ้านกุง  ปกติ      
46  บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)  ปกติ   1      
47  บ้านจังเอิน  ปกติ      
48  บ้านดอนไม้งาม  ปกติ      
49  บ้านหนองลุง  ปกติ      
50  บ้านหอย  ปกติ   1      
51  บ้านขวาว  ปกติ      
52  บ้านหนองบ่อ  ปกติ      
53  บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)  ปกติ      
54  บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ      
55  บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)  ปกติ      
56  บ้านมะฟัก  ปกติ   1      
57  บ้านสร้างปี่  ปกติ   1      
58  บ้านคลีกลิ้ง  ปกติ      
59  บ้านตลาดหนองเรือ  ปกติ   1      
60  บ้านหนองอาคูณ  ปกติ      
61  บ้านสะเดา  ปกติ      
62  บ้านหาด(อสพป.13)  ปกติ      
63  บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา)  เรียนร่วม   1      
64  บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)  ปกติ   1      
65  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ        
66  บ้านหนองเหล็ก  ปกติ      
67  บ้านโพธิ์  ปกติ   1      
68  บ้านพลับ  ปกติ      
69  บ้านโนนกลาง  ปกติ      
70  บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)  ปกติ      
71  บ้านปลาขาว  ปกติ      
72  บ้านไพรพะยอม  ปกติ      
73  บ้านหมากยาง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
74  บ้านหนองโง้ง  ปกติ      
75  บ้านครั่ง  ปกติ      
76  บ้านโดด  ปกติ   1      
77  บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)  ปกติ      
78  บ้านหลักด่านหนองจอก  ปกติ      
79  บ้านดงเค็งตู้  ปกติ      
80  บ้านทัพส่วยหนองพอก  ปกติ      
81  บ้านดงแดง  ปกติ      
82  บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)  ปกติ      
83  บ้านโนนแดงโนนม่วง  ปกติ      
84  บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)  ปกติ   1      
85  บ้านนานวนหนองแคน  ปกติ      
86  บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )  ปกติ   1      
87  บ้านโคกหล่าม  ปกติ      
88  บ้านน้ำอ้อมน้อย  ปกติ      
89  บ้านยางเอือด  ปกติ   1      
90  บ้านแขมโพนทอง  ปกติ      
91  บ้านหนองยาง  ปกติ   1      
92  บ้านดอนงูเหลือม  เรียนร่วม      
93  บ้านพอกหนองแข้  ปกติ      
94  บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
95  หนองผือ  ปกติ   1      
96  บ้านปะโด๊ะ  ปกติ      
97  บ้านสำโรงน้อยหนองบัว  ปกติ      
98  เบญจคามวิทยาประชาสรรค์  ปกติ      
99  บ้านขะยุง  ปกติ      
100  บ้านเกิ้ง(อสพป.37)  ปกติ      
101  บ้านหนองแปน  ปกติ      
102  บ้านกงพาน  ปกติ      
103  บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา)  เรียนร่วม      
104  บ้านตลาดพัฒนา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
105  บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด  ปกติ      
106  บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  ปกติ   1      
107  บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง  ปกติ      
รวม   22 85 105 0 0 0