รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)       
บ้านดองดึง       
บ้านติ้ว       
บ้านตราด       
บ้านโป่ง  ปกติ      
บ้านสามขา       
บ้านท่าคอยนาง       
บ้านหนองคูขาม       
บ้านสวาย0สนวน       
10  บ้านสะเดาน้อย  ปกติ      
11  บ้านสระบานสามัคคี  ปกติ      
12  บ้านคำเผีอ  ปกติ      
13  บ้านบัลลังก์  ปกติ      
14  บ้านกันแตสระรุน  ปกติ      
15  บ้านหนองสะแกสน  ปกติ      
16  บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)  ปกติ      
17  บ้านศาลาประปุน  ปกติ   1      
18  บ้านสกุล  ปกติ      
19  บ้านหนองพัง  ปกติ      
20  บ้านโคกเพชร  ปกติ   1      
21  บ้านกะดึ  ปกติ      
22  บ้านแดง  ปกติ      
23  บ้านชำแระ  ปกติ   1      
24  บ้านตาเจา  ปกติ      
25  บ้านตาดม  ปกติ      
26  บ้านคะนาสามัคคี  ปกติ      
27  บ้านกอกหวาน  ปกติ   1      
28  บ้านโพงกอก  ปกติ      
29  บ้านห้วยสระภูมิ  ปกติ      
30  บ้านละเบิกตาฮีง  ปกติ   1      
31  บ้านคูสี่แจ  ปกติ      
32  บ้านโพนปลัด  ปกติ      
33  บ้านทำนบ  ปกติ      
34  บ้านสวายสนิท  ปกติ      
35  บ้านหว้า  ปกติ      
36  บ้านกุดปราสาท  ปกติ      
37  บ้านหนองระเยียว  ปกติ      
38  บ้านโพธิ์สามัคคี  ปกติ      
39  บ้านสลักได  เรียนร่วม   1      
40  บ้านหนองอิไทย  ปกติ   1      
41  บ้านปะอุง  ปกติ      
42  บ้านเขวิก  ปกติ      
43  บ้านขอนแต้  ปกติ      
44  บ้านตรอย  ปกติ      
45  ทับทิมสยาม 06  ปกติ      
46  บ้านหนองบัวตาคง  ปกติ        
47  บ้านเริงรมย์  ปกติ        
48  บ้านผือ  ปกติ      
49  บ้านตะเภา  ปกติ      
50  บ้านหนองระนาม  ปกติ      
51  บ้านเรียม  ปกติ      
52  นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)  ปกติ      
53  บ้านทุ่งศักดิ์  ปกติ   1      
54  บ้านไฮน้อย  ปกติ      
55  บ้านหลัก  ปกติ      
56  บ้านคล้อโคกกว้าง  ปกติ      
57  บ้านทุ่ม(อสพป.3)  ปกติ   1      
58  บ้านขามหนองครอง  ปกติ      
59  บ้านเปี่ยมตะลวก  ปกติ      
60  บ้านไม้แก่น  ปกติ      
61  บ้านปุดเนียม  ปกติ      
62  บ้านหัวช้าง  ปกติ      
63  บ้านเสลา  ปกติ   1      
64  บ้านกระแมด  ปกติ   1      
65  บ้านโนนดั่ง  ปกติ      
66  บ้านขามฆ้อง  ปกติ      
67  บ้านบก(ประชาสามัคคี)  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
68  บ้านโป่ง  ปกติ   1      
69  บ้านบ่อทอง  ปกติ      
70  บ้านดินแดง  ปกติ   1      
71  บ้านหว้าน  ปกติ      
72  บ้านสำโรง  ปกติ      
73  บ้านใหม่  ปกติ      
74  บ้านกันตรวจ  ปกติ   1      
75  บ้านดองกำเม็ด  ปกติ      
76  บ้านอาลัย  ปกติ   1      
77  บ้านบัวบก  ปกติ      
78  บ้านพราน  ปกติ      
79  บ้านเรือทองคลองคำ  ปกติ   1      
80  บ้านคลองเพชรสวาย  ปกติ      
81  บ้านโพง  ปกติ      
82  บ้านกู่  ปกติ   1      
83  บ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร  ปกติ   1      
84  บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)  ปกติ      
85  บ้านพะแวะ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
86  บ้านเขวา  เรียนร่วม   1      
87  บ้านตาโสม  ปกติ      
รวม   1 21 65 85 0 0 0