รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านชำเบ็ง       
บ้านโนนคูณ       
บ้านหนองหัวช้าง       
บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)       
บ้านไร่เจริญ       
บ้านท่าพระตระกาศ  ปกติ      
บ้านซำผักแว่น0นาซำ       
บ้านอาราง       
บ้านหนองขนาน       
10  บ้านตาหมื่น       
11  บ้านหนองใหญ่       
12  บ้านพอกบำรุงวิทยา  ปกติ      
13  บ้านบกห้วยโนน       
14  บ้านตระกวน       
15  บ้านตาแบน       
16  บ้านหนองใหญ่0ตาไทย       
17  บ้านหนองรุง       
18  บ้านดอนเขียว       
19  บ้านโนนจักจั่น       
20  บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว          1
21  บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)       
22  บ้านกระทิง       
23  บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)       
24  บ้านกันตรวจห้วย       
25  บ้านเพ็ก       
26  มหาราช 2 (ภูคำ)       
27  บ้านเขวาธะนัง       
28  บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ       
29  บ้านตาเส็ด  ปกติ      
30  หมู่บ้านทับทิมสยาม07  ปกติ      
31  บ้านกระเจา  ปกติ      
32  บ้านม่วงแยก  ปกติ      
33  บ้านโนนแก  ปกติ      
34  บ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา  เรียนร่วม      
35  บ้านพรทิพย์  ปกติ      
36  บ้านตระกาจ  ปกติ      
37  บ้านโนนสะอาด  ปกติ   1      
38  บ้านหนองปิงโปง  ปกติ   1      
39  บ้านโนนแสนสุข  ปกติ      
40  บ้านตานวน  ปกติ      
41  บ้านโนนอ้อ  ปกติ      
42  บ้านศิลาทอง  ปกติ      
43  บ้านโศกขามป้อม  ปกติ      
44  บ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข  ยุบโรงเรียนแล้ว      
45  บ้านทุ่งขนวน  ปกติ      
46  บ้านหนองหิน(อสพป.15)  ปกติ   1      
47  บ้านโนนเปือย  ปกติ      
48  บ้านซำขี้เหล็ก  ปกติ      
49  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8  ปกติ      
50  บ้านเดื่อ  ปกติ      
51  บ้านซำตาโตง  ปกติ      
52  บ้านกุดผักหนามคำน้อย  ปกติ      
53  บ้านตายู(อสพป.32)  ปกติ      
54  บ้านดอนข่า  ปกติ      
55  บ้านหนองคับคา  ปกติ      
56  บ้านปุน  ปกติ      
รวม   3 53 55 0 0 1