รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านพะโค  ปกติ      
ธาตุนาเวงวิทยา  ปกติ      
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา  ปกติ      
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์  ปกติ      
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์  ปกติ      
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)  ปกติ      
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  ปกติ      
บ้านสนามบิน  ปกติ      
บ้านดอนสัมพันธ์  ปกติ      
10  บ้านห้วยหวด  ปกติ      
11  บ้านนามนประชาสามัคคี  ปกติ      
12  บ้านนากับแก้  ปกติ      
13  ผักแพวบำรุงวิทยา  ปกติ      
14  บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา  ปกติ      
15  "บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี""ชุมชนพัฒนา"""  ปกติ      
16  บ้านดงหนองเหียน  ปกติ      
17  บ้านนาแก  ปกติ      
18  โพนบกผดุงศาสตร์  ปกติ      
19  บ้านดงขวาง  ปกติ      
20  ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์  ปกติ      
21  บ้านสะพานสาม  ปกติ      
22  บ้านกุดแข้  ปกติ      
23  บ้านนาดี  ปกติ      
24  นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)  ปกติ      
25  บ้านท่าม่วง  ปกติ      
26  บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)  ปกติ      
27  บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี  ปกติ      
28  บ้านห้วยแคน  ปกติ      
29  บ้านหนองสระ  ปกติ      
30  บ้านดอนเชียงคูณ  ปกติ      
31  บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์  ปกติ      
32  บ้านตองโขบ  ปกติ      
33  บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง  ปกติ      
34  บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา  ปกติ      
35  บ้านโพนก้างปลา  ปกติ      
36  บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม  ปกติ      
37  บ้านซ่งเต่า  ปกติ      
38  บ้านกุดน้ำใส  ปกติ      
39  แก้งคำประชาสามัคคี  ปกติ      
40  บ้านงิ้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
41  บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา  ปกติ      
42  ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์  ปกติ      
43  บ้านเชิงดอย  ปกติ      
44  บ้านโคกสะอาด  ปกติ      
45  บ้านอุ่มจาน  ปกติ      
46  บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์  ปกติ      
47  บ้านวังปลาเซือม  ปกติ      
48  โพนงามโคกวิทยาคาร  ปกติ      
49  บ้านสายปลาหลาย  ปกติ      
50  บ้านลาดค้อ  ปกติ      
51  บ้านด่านม่วงคำ  ปกติ      
52  บ้านนาสีนวล  ปกติ      
53  บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา  ปกติ      
54  บ้านโคกแก้ว  ปกติ      
55  บ้านกวนบุ่น  ปกติ      
56  บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา  ปกติ      
รวม   56 56 0 0 0