รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว       
บ้านสมสะอาด  ปกติ      
บ้านหนองหวาย  ปกติ      
บ้านเปือย  ปกติ      
บ้านสงเปลือย       
บ้านคำบิดโคกโพนยาง       
บ้านหนองดินดำ  ปกติ      
บ้านหนองหลักช้าง       
บ้านดอนยานาง       
10  บ้านหนองหอย       
11  บ้านธาตุ       
12  บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)  ปกติ      
13  บ้านพันนา  ปกติ      
14  บ้านโพนสูง       
15  อภัยดำรงธรรม       
16  บ้านหนองจาน       
17  บ้านหนองแสง  ปกติ      
18  บ้านผักตบ  เรียนร่วม   1      
19  บ้านทุ่งแก       
20  บ้านโนนเรือตอเรือ  ปกติ      
21  บ้านนาล้อม  ปกติ      
22  บ้านดอนดู่  ปกติ      
23  บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)       
24  บ้านดงสวรรค์หนองนกกด  ปกติ      
25  บ้านอุ่มไผ่  ปกติ      
26  บ้านหนองหวาย       
27  บ้านแวง       
28  บ้านดอนม่วย       
29  บ้านโคกหนองกุง       
30  บ้านไทยเจริญ       
31  บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง       
32  บ้านโคกสามัคคี  ปกติ      
33  บ้านหนองหว้า  ปกติ      
34  บ้านทุ่งคำ  ปกติ      
35  บ้านหนองหอยคัน  ปกติ      
36  บ้านสร้างฟาก  ปกติ      
37  บ้านช้างมิ่ง       
38  บ้านหนองกุง  ปกติ      
39  บ้านนาดี  ปกติ      
40  บ้านนาแยง  ปกติ      
41  พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)  เรียนร่วม      
42  บ้านคำเม็ก  ปกติ      
43  บ้านกลางหนองดินดำ  ปกติ      
44  บ้านทันสมัย  ปกติ   1      
45  บ้านโคกตาดทอง  ปกติ      
46  บ้านท่าสองคอน  ปกติ   1      
47  บ้านถ่อน ต.พันนา  ปกติ      
48  บ้านคำบอน  ปกติ      
49  บ้านบะทองนาหัวช้าง  ปกติ      
50  บ้านนาตากาง  ปกติ      
51  วัดสุทธิมงคล  ปกติ      
52  บ้านโคกสำราญ  ปกติ   1      
53  บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)  ปกติ   1      
54  บ้านหนองไฮ  ปกติ      
55  บ้านโนนอุดม  ปกติ   1      
56  บ้านหนองแคนโคกสะอาด  ปกติ   1      
57  บ้านสมสะอาด  ปกติ   1      
58  บ้านหนองแปน  ปกติ      
59  บ้านหนองแวง  ปกติ   1      
60  บ้านโนนขมิ้น  ปกติ      
61  บ้านโคกสะอาด  ปกติ      
62  บ้านนาเลา  ปกติ      
63  บ้านเสาขวัญกุดก้อม  ปกติ   1      
64  บ้านนาเตียง  ปกติ   1      
65  บ้านโคกศาลา  เรียนร่วม   1      
66  บ้านดอนยานาง  เรียนร่วม   1      
67  บ้านคำไชยวาน  ปกติ      
68  บ้านต้ายนาคูณวิทยา  ปกติ      
69  บ้านขมิ้น  ปกติ      
70  บ้านหวาย  ปกติ      
71  บ้านคำนาดี  ปกติ      
72  บ้านนาขามผดุงวิทยา  เรียนร่วม   1      
73  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ   1      
74  บ้านกุดน้ำขุ่น  เรียนร่วม   1      
75  บ้านหนองบัวแพ  ปกติ      
76  เจริญพัฒนา  ปกติ      
77  บ้านสร้างขุ่ย  ปกติ      
78  บ้านดอนหวาย  ปกติ      
79  บ้านหนองตาล  ปกติ      
80  บ้านแกดำ  ปกติ   1      
81  บ้านสว่าง  ปกติ      
82  บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม  ปกติ      
83  บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง  ปกติ   1      
84  บ้านโพนไผ่  ปกติ   1      
85  บ้านค้อใต้  เรียนร่วม   1      
86  บ้านดงบังป่าโจด  ปกติ   1      
87  บ้านดงสว่าง  ปกติ   1      
88  บ้านทิดไทย  ปกติ      
89  ชุมพลศึกษา  ปกติ      
90  บ้านม้า  ปกติ      
91  บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น  ปกติ      
92  บ้านยางคำ  ปกติ      
93  บ้านนาใน  เรียนร่วม      
94  บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)  ปกติ   1      
95  บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)  ปกติ      
96  บ้านธาตุกุดพร้าว  ปกติ      
97  บ้านท่าลาด  ปกติ      
98  บ้านโนนสะอาด  เรียนร่วม      
99  บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)  เรียนร่วม      
100  บ้านนางัว  ปกติ   1      
101  บ้านโพนงาม  เรียนร่วม   1      
102  บ้านคำก้าว  ปกติ      
103  บ้านคำสะแนน  ปกติ      
104  บ้านดอนม่วงไข่  ปกติ      
105  บ้านดอนกอย  ปกติ      
106  บ้านหนองฮังแหลว  ปกติ      
107  บ้านหนองบัวบาน  ปกติ      
108  คำเจริญวิทยา  ปกติ   1      
109  บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)  ปกติ   1      
110  บ้านโนนพอก  เรียนร่วม      
111  บ้านห้วยบาง  ปกติ   1      
112  บ้านโคกหลวง  ปกติ      
113  บ้านคางฮุง  ปกติ      
114  บ้านขาว  ปกติ      
115  วาริชภูมิพิทยาคาร  ปกติ   1      
116  บ้านนาบ่อ  เรียนร่วม   1      
117  บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)  ปกติ      
118  บ้านโพนสวาง  ปกติ      
119  บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)  ปกติ      
120  บ้านบะหัวเมย  ปกติ      
121  บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์  ปกติ   1      
122  บ้านโคกสวัสดี  ปกติ      
123  บ้านบาก  ปกติ      
124  บ้านโคกสีไค  ปกติ   1      
125  บ้านภูเพ็ก  ปกติ      
126  บ้านค้อโพนสวางยางชุม  ปกติ      
127  บ้านโพนสวางกลางเจริญ  ปกติ      
128  บ้านจำปาศิริราษฎร์  ปกติ      
129  บ้านคันชา  ปกติ   1      
130  บ้านโสก  ปกติ      
131  บ้านนาทม  ปกติ      
132  บ้านท่าวารี  ปกติ      
133  บ้านหนองม่วง  ปกติ      
134  บ้านหินแตก  ปกติ      
135  บ้านหนองผักเทียม  เรียนร่วม   1        
รวม   34 101 134 0 0 0