รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า  ปกติ      
บ้านเป้าประชาบำรุง  ปกติ      
บ้านโนนสว่าง  ปกติ      
บ้านนาเสียวโคกสว่าง  ปกติ      
บ้านหนองโนประชานุเคราะห์  ปกติ      
บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์       
บ้านโนนตุ่นศึกษา       
บ้านไส้ไก่       
บ้านแจ้ง  ปกติ      
10  บ้านโนนสำนัก  ปกติ      
11  บ้านหูลิงโนนศิลา  ปกติ      
12  บ้านหนองผักตบ       
13  บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง       
14  หนองหญ้าปล้องวิทยา  ปกติ      
15  บ้านโนนคุต  ปกติ      
16  มาบตากล้าร่มเย็น       
17  บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น       
18  บ้านสวนหม่อน       
19  บ้านมูลตุ่น       
20  บ้านวังแคน       
21  บ้านโกน้อย  เรียนร่วม      
22  บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร  เรียนร่วม      
23  บ้านหินฮาวลำวังชู       
24  บ้านห้วยโป่ง       
25  บ้านหัวนากลาง       
26  บ้านนาตับเต่า       
27  อุดมคงคาคีรีเขต       
28  เก่านาโนมีวิทยา       
29  บ้านหินลาดนาโนหนองกุง  ปกติ      
30  บ้านโนนงาม       
31  บ้านแก้งค้อ  ปกติ      
32  โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)  ปกติ      
33  บ้านนาฮี  ปกติ      
34  โนนสวางวิทยาสรรค์  ปกติ      
35  บ้านโคกสูงพิทยาคาร  ปกติ      
36  บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง  ปกติ      
37  บ้านห้วยอึ่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
38  ร่มเย็นประชาสรรค์  ปกติ   1      
39  บ้านเหล่าเหนือ  ปกติ   1      
40  บ้านโพธิ์ไชย  ปกติ      
41  บ้านบัว  ปกติ   1      
42  สระแก้วโคกกลาง  ปกติ   1      
43  บ้านนาข่า  ปกติ      
44  บ้านคำปากดาว  ปกติ   1      
45  บ้านหนองเจ้าเมือง  ปกติ      
46  บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ  ปกติ   1      
47  บ้านคำน้อย  ปกติ   1      
48  บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า  ปกติ      
49  บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า  ปกติ      
50  เหล่าใหญ่วิทยา  ปกติ      
51  บ้านสว่าง  ปกติ   1      
52  บ้านแคนเหนือ  ปกติ   1      
53  จตุรมิตรบ้านไผ่  ปกติ      
54  บ้านแท่น  ปกติ   1      
55  บ้านหันแฮด  เรียนร่วม      
56  บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก  ปกติ      
57  บ้านหนองไห  ปกติ      
58  บ้านกุดเพียขอมเหนือ  เรียนร่วม      
59  บ้านแจ้งทัพม้า  ปกติ      
60  บ้านขามเรียน  ปกติ      
61  บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก  ปกติ      
62  บ้านเสาเล้าหินแตก  ปกติ      
63  บัวเหลือง  ปกติ      
64  บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)  เรียนร่วม      
65  บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง  ปกติ      
66  บ้านห้วยไร่  ปกติ      
67  บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์  ปกติ      
68  บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย  ปกติ      
69  บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์  ปกติ      
70  บ้านหัวนา  ปกติ      
71  บ้านผักหวานโนนสวาง  ปกติ   1      
72  บ้านห้วยฮวก  ปกติ      
73  บ้านสร้างเอี่ยน  ปกติ   1      
74  บ้านหนองดู่ดอนเปือย  ปกติ   1      
75  บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย  เรียนร่วม   1      
76  บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง  ปกติ      
77  บ้านส้มป่อย  ปกติ      
78  บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว  ปกติ      
79  บ้านโนนแดงน้อย  ปกติ   1      
80  บ้านหนองลุมพุก  ปกติ      
81  บ้านชีกกค้อ  ปกติ   1      
82  บ้านหนองบัวเย็น  ปกติ   1      
83  บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง  ปกติ      
84  บ้านหนองทุ่มวิทยา  ปกติ      
85  บ้านเขวา  ปกติ      
86  โนนคูณอัมพวัน    1        
87  บ้านซับบอนซับเจริญ  ปกติ      
88  บ้านวังแสง  ปกติ      
89  บ้านเก่าน้อย  ปกติ      
90  บ้านโสกตลิ่งโสกจาน  ปกติ      
91  บ้านดอนปอแดง  ปกติ   1      
92  บ้านหนองน้ำใส  ปกติ      
93  บ้านหนองหญ้ารังกา  ปกติ      
94  บ้านนาแพงสงแดง  ปกติ      
95  บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์  ปกติ      
96  บ้านโนนทองวิทยาคม  ปกติ      
97  บ้านหนองขามวิทยา  ปกติ   1      
98  บ้านป่าดู่  ปกติ   1      
99  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ   1      
100  บ้านสระแก้วประชาสรรค์  ปกติ   1      
101  บ้านหินตั้ง  ปกติ      
102  บ้านวังเวินกุดหล่ม  ปกติ      
103  บ้านหนองผือกอบง  ปกติ      
104  บ้านขุมดิน  ปกติ   1      
105  กุดขอนแก่นท่าเกษม  ปกติ   1      
106  บ้านหนองเต่า  ปกติ      
107  บ้านเล็บเงือก  ปกติ   1      
108  บ้านโนนทัน  ปกติ      
109  บ้านดงหนองเกี่ยว  ปกติ   1      
110  ชุมชนบ้านแฮด  ปกติ      
111  บ้านคำแคน  ปกติ      
112  หัวห้วยหัวฝาย  ปกติ   1      
113  โนนเขวาประชารักษ์  ปกติ      
114  บ้านท่าสวรรค์  ปกติ   1      
115  บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ   1      
116  ไตรมิตรศึกษา  ปกติ      
117  หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์  ปกติ   1      
118  หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง  ปกติ      
119  บ้านโนนเค็ง  ปกติ   1      
120  บ้านโนนสาวเอ้  เรียนร่วม      
121  บ้านโซ่งเหล่านาดี  ปกติ      
122  บ้านซับแดง  ปกติ      
123  บ้านหนองนางขวัญ  ปกติ      
124  บ้านหนองไฮหนองแวง  ปกติ   1      
125  บ้านป่าม่วง  ปกติ      
126  บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน  ปกติ      
127  บ้านหนองมะเขือ  ปกติ      
128  บ้านหนองหัวช้าง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
129  บ้านหนองขามบ่อหิน  ปกติ   1      
130  บ้านทางพาดหนองแวงโอง  ปกติ      
131  บ้านหนองรูแข้  ปกติ      
132  โพนเพ็กพัฒนวิทยา  ปกติ      
133  บ้านห้วยยางประชาสรรค์  ปกติ      
134  หนองแซงวิทยาคม  ปกติ      
135  ขามป้อมประชานุกูล  ปกติ   1      
136  แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น  ปกติ   1      
137  บ้านขามป้อมดอนยูง  ปกติ      
138  บ้านคำโซ่  ปกติ      
139  บ้านห้วยแล้ง  ปกติ      
140  บ้านหนองหัวช้าง  ปกติ      
141  ห้วยยางมัญจาคีรี  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
142  บ้านทุ่มห้วย  ปกติ   1      
143  บ้านหนองต่อโคกหนองโจด  ปกติ   1      
รวม   41 102 141 0 0 0