รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านจำปาดง       
บ้านนาโพธิ์       
บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง       
บ้านโคกสว่าง  ปกติ      
บ้านดอนยานาง       
บ้านโนนอุดม  ปกติ      
บ้านนายม       
บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ       
บ้านดงเหนือ       
10  บ้านท่าช้างเจริญไพศาล  ปกติ      
11  บ้านสรศรี       
12  บ้านบ่อแดง       
13  บ้านนาฮี       
14  บ้านท่าแร่  ปกติ      
15  บ้านหนองสามขา       
16  บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์       
17  บ้านหนองแสงคำ       
18  บ้านวังโพน       
19  บ้านนาดอกไม้  ปกติ      
20  บ้านบะป่าคา  ปกติ      
21  บ้านวาน้อย  ปกติ      
22  บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง  ปกติ      
23  บ้านโคกสะอาด  ปกติ      
24  บ้านห้วยแสง  ปกติ      
25  บ้านโคกถาวร  ปกติ      
26  บ้านน้ำบุ้น  ปกติ      
27  บ้านหนองผือ  ปกติ   1      
28  บ้านโคกกลาง  ปกติ      
29  บ้านคึม  ปกติ      
30  บ้านวังม่วง  ปกติ      
31  บ้านหนองตาไก้  ปกติ   1      
32  บ้านโนนไทย  ปกติ   1      
33  บ้านดงมะกุ้ม  ปกติ   1      
34  บ้านกุดจอกน้อย  ปกติ      
35  บ้านโนนแต้  ปกติ   1      
36  บ้านนาถ่อน  ปกติ      
37  บ้านโนนชนะสังคม  ปกติ      
38  บ้านดอนแดงคำอ้อ  ปกติ   1      
39  ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎ  ปกติ      
40  บ้านแพงน้อย  เรียนร่วม   1      
41  บ้านดอนคำ  ปกติ      
42  บ้านนาง่ามเล้า  ปกติ   1      
43  บ้านโนนแพง  ปกติ   1      
44  บ้านเสาวัด  ปกติ   1      
45  นาข่าวิทยา  ปกติ      
46  บ้านเชียงเพ็ง  ปกติ      
47  บ้านโคกก่องหนองแวง  ปกติ      
48  บ้านนาคอย  ปกติ      
49  บ้านหนองขุ่น  ปกติ      
50  บ้านกุดจิก  ปกติ      
51  บ้านโพนก่อ  ปกติ      
52  บ้านโคกก่องคูสะคาม  ปกติ      
53  บ้านโนนแสบง  ปกติ   1      
54  บ้านสันติสุขสระแก้ว  ปกติ      
55  บ้านเม่นน้อย  ปกติ      
56  บ้านโนนเจริญศิลป์  ปกติ      
57  บ้านจาร  ปกติ      
58  บ้านน้ำจั้น  ปกติ      
59  บ้านโคกไม้ล้ม  ปกติ      
60  บ้านหนองเหมือดเมี่ยง  ปกติ   1      
61  บ้านซ่อมดู่  ปกติ   1      
62  บ้านหนองสนม  ปกติ   1      
63  บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว  ปกติ      
64  บ้านนายอ  ปกติ      
65  บ้านดอนมุยหนองแฝก  ปกติ      
66  บ้านตาดโตน  ปกติ   1      
67  บ้านคำภูทอง  ปกติ      
68  บ้านขุนภูมิ  ปกติ      
69  คำปลาฝานาทวี  ปกติ   1      
70  บ้านลึมบอง  ปกติ   1      
71  บ้านคูสะคาม  ปกติ      
72  บ้านคำยาง  ปกติ   1      
73  บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม  ปกติ      
74  บ้านดอนแดง  ปกติ   1      
75  บ้านกุดจอก  ปกติ   1      
76  นาจานกล้วยน้อย  ปกติ      
77  บ้านนาหวาย  ปกติ        
รวม   20 57 76 0 0 0