รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สงขลา เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดแช่มอุทิศ  ปกติ      
วัดอ่างทอง  ปกติ      
วัดกระดังงา       
บ้านชะแม  ปกติ      
วัดโพธิ์กลาง       
วัดห้วยลาด       
วัดจันทน์  ปกติ      
วัดสีหยัง  ปกติ      
วัดประดู่       
10  วัดเถรแก้ว  ปกติ      
11  วัดพังตรี  ปกติ      
12  ชุมชนวัดเชิงแส  ปกติ      
13  บ้านต้นปริง       
14  บ้านนาทองสุก  ปกติ      
15  วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  เรียนร่วม      
16  วัดดีหลวงนอก       
17  วัดห้วยพุด       
18  วัดเลียบ  ปกติ      
19  วัดท้ายยอ  เรียนร่วม    
20  วัดบ่อสระวิทยาทาน       
21  วัดธรรมประดิษฐ์  ปกติ      
22  วัดพรหมประดิษฐ์  ปกติ      
23  บ้านขี้นาก  ปกติ      
24  วัดศรีไชย  ปกติ      
25  วัดป่าขาด  ปกติ      
26  บ้านบางดาน  ปกติ      
27  วัดพังยาง  ปกติ   1      
28  วัดใหญ่  ปกติ   1      
29  วัดสามี  ปกติ   1      
30  วัดสามกอง  ปกติ      
31  วัดแจ้ง  ปกติ   1      
32  วัดแหลมพ้อ  ปกติ   1      
33  วัดทุ่งสงวน  ปกติ      
34  วัดโคกโพธิ์  ปกติ   1      
35  วัดประดู่หอม  เรียนร่วม      
36  บ้านท่าคุระ  ปกติ      
37  บ้านควนจง  ปกติ      
38  วัดโรง (ขาวประชาสรรค์)  ปกติ   1      
39  วัดคลองเป็ด  ปกติ   1      
40  วัดจาก  ปกติ      
41  วัดมหาการ  ปกติ      
42  วัดเนินพิจิตร  ปกติ   1      
43  วัดคูวา  ปกติ      
44  บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)  ปกติ      
45  วัดสนามไชย  ปกติ   1      
46  ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220  ปกติ      
47  วัดทุ่งโตนด  ปกติ      
48  บ้านคลองท่าแตง  ปกติ      
49  วัดศาลาหลวงบน  ปกติ      
50  บ้านดอนแบก  ปกติ      
51  วัดสน  ปกติ   1      
52  วัดศาลาหลวงล่าง  ปกติ      
53  วัดบางหรอด  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
54  วัดผักกูด  ปกติ      
55  วัดหัววัง  ปกติ      
56  วัดหัวเค็ด  ปกติ      
57  บ้านพังเภา  เรียนร่วม   1      
58  วัดตะพังหม้อ  ปกติ      
59  วัดวาส  ปกติ   1      
60  บ้านบางไหน  ปกติ      
61  บ้านแม่ใหญ่  ปกติ   1      
62  วัดแหลมวัง  ปกติ      
63  วัดกาหรํา  ปกติ      
64  บ้านท่าแคง  ปกติ      
65  วัดป่าขวาง  ปกติ      
66  วัดหัวคุ้ง  ปกติ      
67  วัดบ้านพร้าว  ปกติ   1      
68  วัดพังกก  ปกติ   1      
69  วัดขนุน  ปกติ   1      
70  บ้านรัดปูน  ปกติ      
71  วัดมะขามคลาน  ปกติ      
72  วัดบ้านใหม่  ปกติ      
73  วัดหนองหอย  ปกติ      
74  บ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27)  ปกติ   1      
75  วัดบ่อปาบ  ปกติ      
76  บ้านโคกแห้ว  เรียนร่วม   1        
77  บ้านมหาการ 0 เฉียงพง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   21 56 75 1 0 0