รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สงขลา เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านทุ่งจัง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
วัดบางทีง       
วัดบางศาลา  ปกติ      
บ้านนาแสน       
วัดท่าข้าม  ปกติ      
บ้านเกาะนก  ปกติ      
บ้านทุ่งเลียบ  ปกติ        
บ้านไสท้อน  ปกติ      
บ้านหน้าควน  ปกติ   1      
10  บ้านเขารักเกียรติ  ปกติ      
11  วัดแม่เตย  ปกติ   1      
12  บ้านควนขัน  ปกติ      
13  บ้านยางงาม  ปกติ      
14  บ้านเกาะนํ้ารอบ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
15  วัดพรุเตาะ  ปกติ      
16  วัดเขากลอย  ปกติ      
17  บ้านปลายละหาน  ปกติ   1      
18  วัดศีรษะคีรี  ปกติ      
19  บ้านทุ่งใหญ่  ปกติ      
20  บ้านโคกพยอม  ปกติ      
21  บ้านนาลึก  ปกติ      
22  บ้านคลองช้าง  ปกติ      
23  วัดเจริญภูผา  ปกติ      
24  บ้านทุ่งคมบาง  ปกติ      
25  วัดดอน  ปกติ   1      
26  บ้านคลองเขาล้อน  ปกติ      
27  บ้านควนนา  ปกติ      
28  บ้านกองอิฐ  เรียนร่วม      
29  วัดท่านางหอม  ปกติ      
30  วัดโพธิธรรมาราม  ปกติ      
31  วัดท่าหยี  ปกติ   1      
32  บ้านควนเนียงใน  ปกติ      
33  บ้านทุ่งนํ้า  ปกติ      
34  บ้านท่าหมอไชย  ปกติ      
35  วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198  ปกติ      
36  วัดโคกเหรียง  ปกติ   1      
37  บ้านหนองนายขุ้ย  ปกติ      
38  บ้านปลักคล้า  ปกติ   1      
39  บ้านควนกบ  ปกติ      
40  บ้านคลองคล้า  ปกติ   1      
41  วัดบางลึก  ปกติ      
42  บ้านเกาะใหญ่  ปกติ      
43  วัดไทรใหญ่  ปกติ      
44  บ้านหินผุด  ปกติ      
45  บ้านเก่าร้าง  ปกติ   1      
46  วัดโคกม่วง  ปกติ      
47  วัดชลธารประสิทธิ์  ปกติ   1      
48  บ้านบึงพิชัย  ปกติ      
49  บ้านทุ่งตําเสา  ปกติ   1      
50  บ้านท่าไทร  ปกติ      
51  วัดท่าเมรุ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
52  บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)  ปกติ      
53  บ้านคลองเปล  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
54  วัดจังโหลน  ปกติ      
55  บ้านหนองม่วง  ปกติ   1      
56  บ้านห้วยลึก  ปกติ      
57  วัดท่าช้าง  ปกติ      
58  บ้านทุ่งมะขาม  ปกติ   1      
59  วัดบางหยี  ยุบโรงเรียนแล้ว      
60  บ้านควนสะตอ  ปกติ      
61  วัดควนเนียง  ปกติ      
62  วัดปากจ่า  ปกติ      
63  บ้านบ่อหว้า  ปกติ      
64  บ้านยวนยาง  ปกติ      
65  บ้านหัวไทร  ปกติ      
66  บ้านโคกเมือง  ปกติ      
67  บ้านแม่ทอม  เรียนร่วม   1        
รวม   16 51 63 0 0 0