รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สงขลา เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านโคกพยอม  ปกติ      
บ้านทุ่งโพธิ์       
บ้านควนเจดีย์  ปกติ      
บ้านสวรรค์       
บ้านทุ่งครก       
วัดทุ่งข่า  ปกติ      
ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222       
วัดนาปรือ  ปกติ      
บ้านนาหว้า  ปกติ      
10  วัดคงคาสวัสดิ์  ปกติ   1      
11  บ้านสํานักหว้า  ปกติ   1      
12  วัดขุนตัดหวาย  ปกติ      
13  เหมืองควนกรด  ปกติ      
14  บ้านท่าหมาก  ปกติ   1      
15  บ้านแซะ  ปกติ      
16  บ้านควนขี้แรด  ปกติ   1      
17  บ้านเขาจันทร์  ปกติ      
18  ทองอยู่นุตกูล  ปกติ      
19  วัดช่องเขา  ปกติ   1      
20  บ้านทุ่งนํ้าขาว  ปกติ   1      
21  บ้านหนองสาหร่าย  ปกติ   1      
22  วัดเกษมรัตน์  ปกติ      
23  บ้านทุ่งนาเคียน  ปกติ      
24  บ้านป่าชิง  ปกติ   1      
25  บ้านบ่อทอง  ปกติ   1      
26  บ้านนนท์  ปกติ      
27  บ้านปากช่อง  ปกติ      
28  บ้านพรุตู  ปกติ      
29  บ้านท่าม่วง  ปกติ      
30  บ้านเขาน้อย  ปกติ   1        
31  บ้านพอบิด  ปกติ      
32  นิคมสร้างตนเองเทพา 3  ปกติ      
33  บ้านตาแปด  ปกติ   1      
34  บ้านควนตีหมุน    1        
35  บ้านหว้าหลัง  ปกติ      
36  บ้านท่าข่อย  ปกติ      
37  บ้านโคกม้า  ปกติ      
38  ชาติตระการโกศล  ปกติ   1      
39  บ้านวังใหญ่ปลายรํา  ปกติ   1      
40  บ้านบ่อนํ้าส้ม  ปกติ      
41  บ้านควนหรัน  ปกติ      
42  วัดลําพดจินดาราม  ปกติ   1      
43  สมาคมไทยผลิตยา 2  ปกติ   1      
44  บ้านม่วงถํ้า  ปกติ      
45  อายุรกิจโกศล  ปกติ   1      
46  บ้านพังลา  ปกติ        
47  บ้านแพร้ว  ปกติ   1      
48  วัดปริก  ปกติ      
49  วัดเทพาไพโรจน์  ปกติ   1      
50  กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ  ปกติ      
51  นิคมสร้างตนเองเทพา 4  ปกติ   1        
52  บ้านตะเคียนทอง  ปกติ   1      
53  วัดม่วงก็อง  ปกติ      
54  บ้านควนหัวช้าง  ปกติ      
55  บ้านเลียบ  ปกติ   1      
56  มหิดล  ปกติ   1      
57  บ้านนาม่วง  ปกติ   1      
58  บ้านโหนด  ปกติ   1      
59  บ้านช้างคลอด  ปกติ   1      
60  บ้านควนไม้ไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
61  บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑  ปกติ      
62  บ้านปริกใต้  ปกติ   1      
63  บ้านทับโกบ  ปกติ      
64  วัดทุ่งพระ  ปกติ   1      
65  บ้านพรุเตียว  ปกติ      
66  วัดนาหมอศรี  ปกติ   1      
67  บ้านคลองแงะ  ปกติ      
รวม   29 38 63 0 0 0