รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านทางงอ  ปกติ        
บ้านควนฟ้าแลบ  ปกติ      
บ้านบ่อเจ็ดลูก  ปกติ      
บ้านห้วยมะพร้าว  ปกติ      
บ้านสนกลาง  ปกติ      
บ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา  ปกติ      
บ้านไสใหญ่       
บ้านหาญ  ปกติ      
บ้านโตนปาหนัน  ปกติ      
10  นิคมซอย 10  ปกติ      
11  บ้านอุได  ปกติ      
12  บ้านเกาะบูโหลน  ปกติ   1      
13  บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา  ปกติ   1      
14  บ้านทุ่งไหม้  ปกติ        
15  บ้านนาข่า  ปกติ      
16  บ้านท่ายาง  ปกติ      
17  บ้านท่าหิน  ปกติ   1      
18  บ้านตันหยงกลิง  ปกติ      
19  บ้านเกาะยวน  ปกติ      
20  บ้านสวนเทศ  ปกติ      
21  บ้านควนขัน  ปกติ      
22  บ้านทุ่งพัฒนา  ปกติ   1      
23  บ้านนาลาน  ปกติ      
24  บ้านบากันโต๊ะทิด  ปกติ      
25  บ้านเกาะยาว  ปกติ   1      
26  บ้านบูเกตยามู  ปกติ      
27  บ้านนาแก้ว  ปกติ      
28  บ้านไร่  ปกติ   1      
29  บ้านห้วยไทร  ปกติ      
30  บ้านตูแตหรำ  ปกติ   1      
31  นิคมพัฒนาผัง 42  ปกติ   1        
32  บ้านตันหยงละไน้  ปกติ   1      
33  บ้านสุไหงมูโซ๊ะ  ปกติ   1    
34  วัดหน้าเมือง  ปกติ      
35  บ้านควนล่อน  ปกติ   1      
36  บ้านวังพะเนียด  ปกติ      
37  บ้านกาลันยีตัน  ปกติ      
38  บ้านกุบังปะโหลด  ปกติ      
39  บ้านนาแค  ปกติ   1      
40  บ้านมะหงัง  ปกติ      
41  บ้านแป0ระใต้  ปกติ      
42  บ้านโกตา  ปกติ      
43  บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114  ปกติ      
44  นิคมพัฒนาภาคใต้ 1  ปกติ      
45  บ้านทุ่งสะโบ๊ะ  ปกติ   1      
46  บ้านทุ่งบุหลัง  ปกติ   1      
47  บ้านบารายี  ปกติ      
48  บ้านมะนัง  ปกติ      
49  บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย  ปกติ      
50  บ้านอุไร  ปกติ      
51  บ้านโคกพะยอม  ปกติ   1      
52  บ้านเนินสูง  ปกติ   1      
53  บ้านท่าพยอม  ปกติ      
54  บ้านบันนังปุเลา  ปกติ      
55  บ้านโคกประดู่  ปกติ      
56  บ้านกาแบง  ปกติ   1      
57  บ้านหัวกาหมิง  ปกติ      
58  บ้านน้ำหรา  ปกติ   1      
59  บ้านคีรีวง  ปกติ      
60  วัดชมพูนิมิต  ปกติ   1      
61  บ้านปลักหว้า  ปกติ      
62  บ้านทางยาง  ปกติ      
63  บ้านทุ่งริ้น  ปกติ      
64  บ้านราไว  ปกติ      
65  บ้านท่าศิลา  ปกติ      
รวม   1 19 45 61 2 0 0