รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
สุเหร่าคลองใหม่  ปกติ      
วัดโคธาราม  ปกติ      
วัดลาดหวาย  ปกติ      
เทวะคลองตรง  ปกติ      
วัดกาหลง  ปกติ      
ตลาดคลองสวน  ปกติ      
เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร  ปกติ      
วัดบางนางเพ็ง  ปกติ      
วัดสว่างอารมณ์  ปกติ      
10  ละมูลรอดศิริ  ปกติ      
11  คลองบ้านระกาศ  ปกติ      
12  วัดสีล้ง  ปกติ      
13  ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์  ปกติ      
14  วัดคอลาด  ปกติ      
15  คลองกระแซงเตย  ปกติ      
16  คลองพระยานาคราช  ปกติ      
17  ปากคลองมอญ  ปกติ      
รวม   17 17 0 0 0