รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรสาคร

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านเจริญสุข  ปกติ      
บ้านรางสายบัว  ปกติ      
บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)  ปกติ      
วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)  ปกติ   1      
วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ      
บ้านคลองสําโรง  ปกติ      
เมืองสมุทรสาคร  ปกติ      
บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95  ปกติ      
วัดชีผ้าขาว  ปกติ      
10  บ้านชายทะเลกาหลง  ปกติ      
11  บ้านชายทะเลบางกระเจ้า  ปกติ   1      
12  บ้านท้องคุ้ง  ปกติ      
13  วัดธรรมโชติ  ปกติ      
14  บ้านสันดาบ  ปกติ   1      
15  วังนกไข่  ปกติ      
16  บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)  ปกติ      
17  วัดราษฎร์ธรรมาราม  ปกติ   1      
18  วัดวิสุทธาราม  ปกติ      
19  วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง  ปกติ      
20  วัดน่วมกานนท์  ปกติ   1      
21  ทํานบแพ้ว  ปกติ      
22  วัดนาขวาง  ปกติ   1      
23  วัดเจริญสุขาราม  ปกติ      
24  วัดบางพลี  ปกติ      
25  วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)  ปกติ      
26  บ้านท่าทราย  ปกติ   1      
27  วัดศรีวนาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   8 19 26 0 0 0