รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านเหล่ากกโก  ปกติ      
บ้านเนินดินแดง       
บ้านใหม่ถาวร       
บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ       
บ้านซับถาวร  ปกติ      
บ้านซับน้อย       
บ้านใหม่สระบุรี  ปกติ      
บ้านพรสวรรค์  ปกติ      
บ้านวังแดง  ปกติ      
10  บ้านนา(สามัคคีวิทยา)       
11  บ้านพรสวรรค์  ปกติ      
12  บ้านคลองเจริญสุข  ปกติ      
13  บ้านซับเกษม       
14  บ้านท่าระพา       
15  บ้านคลองบุหรี่  ปกติ      
16  บ้านภูเงิน  ปกติ      
17  บ้านโคกมะตูม  ปกติ      
18  บ้านแก่งสีเสียด  ปกติ      
19  สามัคคีสกุลอรุณวิทยา  ปกติ      
20  บ้านวังสำลี  ปกติ      
21  บ้านห้วยไคร้  ปกติ      
22  สามัคคีประชาสรรค์  ปกติ      
23  บ้านทุ่งพลวง  ปกติ      
24  วัดเกศแก้ว  ปกติ      
25  บ้านคลองปลาโด  ปกติ      
26  บ้านคลองนางาม  ปกติ      
27  บ้านหนองสมบูรณ์  ปกติ   1      
28  บ้านเขาแหลม  ปกติ      
29  บ้านไร่สามศรี  ปกติ      
30  วนาสงเคราะห์  ปกติ      
31  บ้านด่านชัยพัฒนา  ปกติ      
32  บ้านคลองศรีเมือง  ปกติ      
33  วังไผ่  ปกติ      
34  บ้านท่าผักชี  ปกติ      
35  บ้านหนองไทร  ปกติ      
36  บ้านห้วย  ปกติ   1      
37  บ้านคลองอุดมสุข  ปกติ      
38  บ้านคลองสำอางค์  ปกติ      
39  บ้านเขาดิน  ปกติ      
40  วังศรีทอง  ปกติ      
41  บ้านหนองนกกระเรียน  ปกติ   1      
42  บ้านบึงพระราม  ปกติ      
43  บ้านเนินผาสุก  ปกติ      
44  วัดใหม่โพธิ์ทอง  ปกติ      
45  บ้านคลองหมี  ปกติ      
46  บ้านกิโลสาม  ปกติ   1      
47  บ้านป่าระกำ  ปกติ      
48  บ้านหนองปักหลัก  ปกติ      
49  ธรรมยานประยุต  ปกติ      
50  บ้านลุงพลู  ปกติ      
51  บ้านวังปืน  ปกติ   1      
52  ทับทิมสยาม05  ปกติ      
53  บ้านคลองทราย  ปกติ      
54  บ้านเขาสามสิบ  ปกติ   1      
55  บ้านซับสิงโต  ปกติ   1      
56  บ้านหนองผูกเต่า  ปกติ      
57  บ้านวังดารา  ปกติ   1      
58  บ้านวังรี  ปกติ   1      
59  บ้านวังทอง  ปกติ   1      
60  บ้านหนองแก  ปกติ      
61  บ้านเทศมงคล  ปกติ   1      
62  บ้านคลองคันฉอ  ปกติ   1      
63  บ้านโป่งดาวเรือง  ปกติ      
64  บ้านหนองผักหนาม  ปกติ   1      
65  บ้านเขาข่า  ปกติ   1      
66  บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)  ปกติ   1      
67  บ้านเนินสวนอ้อย  ปกติ   1      
68  บ้านท่าช้าง  ปกติ   1      
69  อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)  ปกติ   1      
70  บ้านวังยาง  ปกติ   1      
71  บ้านคลองอุดม  ปกติ      
72  บ้านหนองข่า  ปกติ      
73  บ้านเขาภูมิ่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
74  บ้านดอนดินแดง  ปกติ   1      
รวม   21 53 73 0 0 0