รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านหนองบัวสันติสุข       
วัดสารคุณสโมสร       
บ้านหนองหอย       
บ้านเนินผาสุก       
บ้านวังรี  ปกติ      
บ้านหนองหล่ม  ปกติ      
บ้านหนองผักบุ้ง       
วัดหนองม่วง       
บ้านเจริญสุข       
10  บ้านโนนผาสุก  ปกติ      
11  บ้านตุ่น  ปกติ   1      
12  บ้านกุดม่วง  ปกติ      
13  บ้านไทยสามารถ  ปกติ   1      
14  บ้านคลองวัว  ปกติ      
15  ทับทิมสยาม03  ปกติ      
16  บ้านหนองยาง  ปกติ   1      
17  บ้านหนองใหญ่  ปกติ   1      
18  บ้านทดเจริญ  ปกติ      
19  บ้านหนองตะเคียนบอน  ปกติ   1      
20  อนุบรรพต  ปกติ        
21  บ้านซับใหญ่  ปกติ      
22  บ้านโคกสะแบง  ปกติ   1      
23  บ้านหนองแวง  ปกติ      
24  บ้านภักดีแผ่นดิน  ปกติ      
25  บ้านหนองหมู  ปกติ   1      
26  บ้านคลองยางประชาสรรค์  ปกติ   1      
27  บ้านหนองจาน  ปกติ      
28  บ้านด่าน  ปกติ      
29  บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา  ปกติ   1      
30  บ้านเนินสะอาด  ปกติ      
31  บ้านหนองแข้  ยุบโรงเรียนแล้ว      
32  บ้านเขาน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
33  บ้านฟากห้วย  โอนไปสังกัดอื่น      
34  บ้านซับนกแก้ว(สาขาบ้านหนองหัวช้าง)  โอนไปสังกัดอื่น      
35  บ้านกุดแต้  เรียนร่วม      
36  ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร  ปกติ   1      
37  บ้านมะกอก  ปกติ   1      
38  บ้านโนน  ปกติ   1      
39  บ้านสี่แยก  ปกติ   1      
40  บ้านกุดหิน  ปกติ   1      
41  วัดห้วยเดื่อ  เรียนร่วม   1      
42  บ้านทดน้อย  เรียนร่วม      
43  กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่  ปกติ      
44  เมืองไผ่  ปกติ   1      
45  บ้านใหม่ศรีจำปาทอง  ปกติ      
46  บ้านจัดสรรสามัคคี  ปกติ      
47  บ้านแสนสุข  ปกติ      
48  บ้านบ่อหลวง  ปกติ   1      
49  บ้านหนองมั่ง  ปกติ      
50  บ้านหนองหมูน้อย  ปกติ      
รวม   17 33 49 0 0 0