รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดสุวรรณาคี       
วัดบางใหญ่       
วัดตปะโยคาราม       
วัดดอนบุบผาราม       
วัดโบสถ์       
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก       
วัดเถรพลาย  ปกติ      
วัดสกุณปักษี       
วัดมเหยงคณ์  ปกติ      
10  วัดลาดปลาเค้า  ปกติ      
11  วัดลานคา  ปกติ      
12  อนุบาลวัดสวนหงส์       
13  วัดวังพลับเหนือ  ปกติ      
14  วัดคันทด  ปกติ      
15  วัดไตรรัตนาราม  ปกติ      
16  วัดไผ่ขวาง  ปกติ      
17  วัดหนองโสน  ปกติ      
18  บ้านรางทอง  ปกติ      
19  วัดดอนตาจีน  ปกติ      
20  วัดดอนไข่เต่า  ปกติ        
21  วัดไผ่เดี่ยว  ปกติ   1      
22  วัดสังโฆสิตาราม  เรียนร่วม      
23  วัดเสาธงทอง  ปกติ      
24  วัดเกาะ  ปกติ      
25  วัดสุขเกษม  ปกติ      
26  บ้านหนองบอน  ปกติ      
27  วัดโคกโพธิ์  ปกติ   1      
28  วัดดอนสุทธาวาส  ปกติ      
29  วัดหัวไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
30  วัดโพคอย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
31  บ้านกิโลแปด  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
32  บ้านหลักเมตร  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
33  วัดราษฎร์บูรณะ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
34  วัดขวาง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
35  บ้านตลาดวังหว้า  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
36  วัดสัปรสเทศ  ปกติ      
37  วัดอุทุมพราราม  ปกติ       1
38  วัดลำบัว  ปกติ   1      
39  วัดไผ่มุ้ง  ปกติ   1      
40  วัดพร้าว  ปกติ      
41  วัดชีปะขาว  ปกติ      
42  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ      
43  วัดบางจิก  ปกติ   1      
44  วัดพันตำลึง  ปกติ      
45  วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก  ปกติ      
46  บ้านหนองเพียน  ปกติ   1      
47  วัดสำนักตะฆ่า  ปกติ      
48  วัดศีรษะเกษ  ปกติ      
49  บ้านคลองชะโด  ปกติ   1      
50  วัดเทพสุธาวาส  ปกติ      
51  วัดศาลาท่าทราย  ปกติ      
52  บ้านไผ่แปลกแม่  ปกติ      
53  วัดบึงคา  ปกติ      
54  วัดดอนขาด  ปกติ      
55  วัดบ้านหมี่  ปกติ      
56  วัดดอนกลาง  ปกติ   1      
57  วัดดงขี้เหล็ก  ปกติ      
58  วัดบรรไดทอง  ปกติ      
59  วัดไก่เตี้ย  ปกติ      
60  บ้านหนองจิก  ปกติ      
61  วัดพิหารแดง  ปกติ      
62  วัดโพธิ์ตะควน  ปกติ      
63  วัดดอนกระเบื้อง  ปกติ   1      
64  วัดลาดน้ำขาว  ปกติ      
65  วัดโพธิ์ศรี  ปกติ   1      
66  วัดเสาธงทอง  ปกติ      
67  วัดโพธิ์ท่าทราย  ปกติ      
68  วัดสามจุ่น  ปกติ      
69  วัดดารา  ปกติ   1      
70  วัดคูบัว  ปกติ      
71  วัดหน่อสุวรรณ  ปกติ      
72  วัดบางเลน  ปกติ      
73  วัดปากคลองกุ่ม  ปกติ      
74  วัดใหม่รัตนเจดีย์  ปกติ   1      
75  วัดวังพลับใต้  ปกติ   1      
76  วัดคลองโมง  ปกติ      
77  วัดตะลุ่ม  ปกติ      
78  บ้านรางหางม้า  ปกติ      
79  วัดศุขเกษม  ปกติ      
80  วัดไผ่ลูกนก  ปกติ   1      
81  วัดประชุมชน  ปกติ   1      
82  วัดสามทอง  ปกติ   1      
83  วัดดอนตาล  ปกติ   1      
84  บรรหารแจ่มใสวิทยา 4  ปกติ      
85  วัดกุฎีทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   25 60 76 0 0 1