รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านบ่อสำราญ  ปกติ      
บ้านหนองแขม  ปกติ      
บ้านห้วยม้าลอย  ปกติ      
วัดไชนาราษฎร์  ปกติ      
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู  ปกติ      
วัดคอกวัว  ปกติ      
วัดช่องลม  ปกติ      
วัดดอนสุโข  ปกติ      
บ้านหัวทำนบ  ปกติ      
10  วัดเวฬุวัน  ปกติ      
11  บ้านสระบัวทอง  ปกติ      
12  วัดใหม่สิทธาวาส  ปกติ      
13  หรรษาสุจิตต์วิทยา  ปกติ      
14  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ      
15  วัดสองพี่น้อง  ปกติ      
16  วัดดอนสงวน  ปกติ      
17  วัดโคกยายเกตุ  ปกติ      
18  บ้านโคกงูเห่า  ปกติ      
19  บ้านดอนพุทรา  ปกติ   1      
20  วัดท่าจัด  ปกติ      
21  วัดใหม่เพชรรัตน์  ปกติ      
22  วัดใหม่บำรุงธรรม  ปกติ   1      
23  วัดธัญญวารี  ปกติ      
24  บ้านโคกหม้อ  ปกติ   1      
25  วัดห้วยคู้สามัคคี  ปกติ      
26  วัดเนินพระปรางค์  ปกติ      
27  บ้านรางโพธิ์  ปกติ   1      
28  วัดหนองหลอด  ปกติ   1      
29  บ้านดงกะเชา  ปกติ      
30  วัดสำเภาทอง  ปกติ   1      
31  วัดราษฎรบำรุง  ปกติ   1      
32  บ้านหนองแหน  ปกติ   1      
33  วัดศรีสร้อยเพชร  ปกติ   1      
34  พานิชชีวะอุปถัมภ์  ปกติ      
35  วัดคณฑี  ปกติ      
36  วัดโคกสำโรง  ปกติ      
37  บ้านหนองกุฏิ  ปกติ      
38  วัดบ้านกรวด  ปกติ      
39  บ้านหนองสลัดได  ปกติ   1      
40  บ้านโป่งพรานอินทร์  ปกติ      
41  วัดลาดประทุมทอง  ปกติ      
42  บ้านหนองวัลย์เปรียง  ปกติ      
43  บ้านหนองฝ้าย  ปกติ      
44  ตลาดขุนขยัน  เรียนร่วม   1        
45  วัดโบสถ์วิทยาคาร  เรียนร่วม   1        
46  วัดท่ากุ่ม  ปกติ   1      
47  บ้านหนองเฝ้า  ปกติ      
48  วัดปทุมวนาราม  ปกติ      
49  วัดใหม่ปทุมสูตร  ปกติ      
50  บ้านโป่ง  ปกติ      
51  วัดพรสวรรค์  ปกติ      
52  วัดบ่อคู่  ปกติ      
53  บ้านหนองโอ่ง  ปกติ      
54  บ้านห้วยหิน  ปกติ      
55  วัดหัวโพธิ์  ปกติ      
56  บ้านสระหลวง  ปกติ      
57  วัดชีธาราม  ปกติ      
58  บ้านดอนกลาง  ปกติ      
59  วัดเขาดีสลัก  ปกติ      
60  วัดหนองยายทรัพย์  ปกติ   1      
61  วัดย่านซื่อ  ปกติ      
62  บ้านโคก 7 ลูก  ปกติ   1      
63  วัดหนองหลุม  ปกติ   1      
64  วัดกกม่วง  ปกติ      
65  บ้านบัวขาว  ปกติ      
66  บ้านไผ่ตาโม้  ปกติ      
67  วัดนันทวัน  ปกติ   1      
68  วัดสามัคคีธรรม  ปกติ      
69  บ้านหัวเขา  ปกติ      
รวม   17 52 67 0 0 0