รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดอัมพาราม  ปกติ      
บ้านราษฎร์ประสานจิต  ปกติ      
บ้านทือ  ปกติ   1      
บ้านทุ่งนางเภา  ปกติ      
บ้านเบญจา  ปกติ      
วัดบางน้ำจืด  ปกติ      
บ้านบางหิน  ปกติ      
บ้านท่าไคร  ปกติ      
บ้านยาง  ปกติ   1      
10  บ้านห้วยไผ่  ปกติ      
11  บ้านลูกเดือน  ปกติ      
12  บ้านราษฎร์ประดิษฐ์  ปกติ      
13  วัดนาคาวาส  ปกติ      
14  วัดหนองไทร  ปกติ   1      
15  บ้านนาแค  ปกติ   1      
16  วัดไตรรัตนากร  ปกติ   1      
17  บ้านหนองมน  ปกติ   1      
18  บ้านหนองเหรียง  ปกติ      
19  บ้านมะม่วงงาม  ปกติ      
20  บ้านวังพลาย  ปกติ   1      
21  วัดน้ำรอบ  ปกติ   1      
22  วัดราษฎร์บำรุง  ปกติ      
23  บ้านเชี่ยวมะปราง  ปกติ   1      
24  บ้านแม่แขก  ปกติ   1      
25  บ้านหน้าซึง  ปกติ      
26  วัดเดิมเจ้า  ปกติ      
27  วัดถ้ำสิงขร  ปกติ      
28  บ้านคลองชะอุ่น  ปกติ      
29  บ้านปากน้ำท่ากระจาย  ปกติ   1      
30  บ้านเชี่ยวหมวง  ปกติ      
31  บ้านวังขุม  ปกติ   1      
32  บ้านปากหาร  ปกติ      
33  วัดบางปอ  ปกติ   1      
34  บ้านคชาธาร  ปกติ   1      
35  บ้านควนสุวรรณ  ปกติ      
36  ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์  ปกติ      
37  วัดมหาถูปาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
38  วัดวิชิตธาราราม  ปกติ      
39  วัดพระพรหม  ปกติ   1      
40  บ้านคลองวัว  ปกติ   1      
41  บ้านปากโตน  ปกติ   1      
42  บ้านนาค้อ  ปกติ      
43  วัดสุมังคลาราม  ปกติ   1      
44  วัดนันทาราม  ปกติ      
45  บ้านไทรงาม  ปกติ      
46  บ้านใหญ่  ปกติ   1      
47  บ้านดินก้อง  ปกติ      
48  บ้านควนรา  ปกติ   1      
49  บ้านย่านยาว  ปกติ      
50  วัดน้ำพุ  ปกติ      
51  วัดเขาพนมแบก  ปกติ      
52  วัดสระพัง  ปกติ   1      
53  วัดแหลมไผ่  ปกติ   1      
54  บ้านแสนสุข  ปกติ   1      
55  บ้านนา  ปกติ      
56  บ้านหนองจอก  ปกติ      
57  บ้านปากทำเรียง  ปกติ      
58  บ้านเชี่ยวขวาน  ปกติ   1      
59  บ้านจำปาทอง  ปกติ   1      
60  สารภีอุทิศ  ปกติ      
61  บ้านตะเคียนทอง  ปกติ      
62  วัดพะแสง  ปกติ   1      
63  วัดตรีธาราราม  ปกติ   1      
64  บ้านย่านมะปราง  เรียนร่วม      
65  บ้านเหนือน้ำ  ปกติ      
66  บ้านทรายแก้ว  ปกติ   1      
67  บ้านสหกรณ์  ปกติ      
68  บ้านศรีพนม  ปกติ      
69  บ้านคลองราง  ปกติ      
70  บ้านหินดาน  ปกติ   1      
71  วัดอัมพาวาส  ปกติ      
72  วัดอรัญญาราม  ปกติ   1      
73  วัดจาย(สุทธบูรราษฎร์)  ปกติ   1      
74  วัดนิลาราม  ปกติ      
75  บ้านทุ่งพลับ  ปกติ      
76  บ้านชายท่า  ปกติ      
77  วัดชัยธาราวาส  ปกติ      
78  วัดธารน้ำไหล       
79  บ้านทุ่งโพธิ์  ปกติ      
80  วัดบ่อมะปริง  ปกติ      
81  บ้านเชี่ยวเฟือง  ปกติ      
82  วัดบางมะเดื่อ  ปกติ      
83  บ้านศรีปทุมวัลย์  ปกติ      
รวม   32 51 82 0 0 0