รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)  ปกติ      
บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)       
รุ่งรัฐวิทยา       
บ้านตั้งใจ       
บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)       
บ้านแจรน(ปอเกีย0พลินอุทิศ 1)       
บ้านกาเกาะ       
บ้านระหาร  ปกติ      
บ้านพันธุลี       
10  บ้านระกา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)       
11  บ้านตาเปาว์  ปกติ      
12  บ้านจบก  ปกติ      
13  สามัคคีวิทยา       
14  บ้านบุแกรง 0 ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)       
15  บ้านหนองพลวง  ปกติ      
16  บ้านโนนงิ้ว  ปกติ      
17  บ้านวารไพรศรี  ปกติ      
18  บ้านไพรษรสำโรง  ปกติ      
19  บ้านกาเจาะหนองไผ่  ปกติ      
20  บ้านม่วงทรัพย์โกฎิ์  ปกติ      
21  บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง       
22  บ้านอาวุธ       
23  บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)  ปกติ      
24  บ้านหนองขนาด  ปกติ      
25  บ้านตะมะหนองกระจาน       
26  บ้านศรีราชา       
27  บ้านสังแก  ปกติ      
28  บ้านดู่โศก  ปกติ      
29  บ้านบึง0เบาะอุ่น  ปกติ      
30  บ้านตลาดตาโหมก  ปกติ      
31  บ้านบึง(สนง.สลากกินแบ่งสมทบสร้าง 2531)       
32  บ้านพะเนา       
33  บ้านตาเพชร       
34  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่58       
35  บ้านกุง  ปกติ      
36  บ้านหนองสนิท  ปกติ      
37  บ้านขวาวใหญ่  ปกติ      
38  บ้านทะนงชัย  ปกติ      
39  บ้านกันโจรง  ปกติ      
40  บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ      
41  บ้านสะโน  ปกติ      
42  บ้านหนองท่ม  ปกติ      
43  บ้านโคกยาง  ปกติ      
44  บ้านขยอง  ปกติ      
45  บ้านมะลูจรุง  ปกติ      
46  บ้านระเภาว์  ปกติ      
47  บ้านโคกกะเพอ  ปกติ      
48  ทวีคามวิทยา  ปกติ      
49  บ้านตะเคียน  ปกติ      
50  บ้านอังกัญ 0 โคกบรรเลง  ปกติ   1      
51  บ้านระวี  ปกติ   1      
52  บ้านขามราษฎร์วิทยาคม  ปกติ      
53  บ้านลุมพุก  ปกติ      
54  บ้านโคกอาโพน  ปกติ   1      
55  บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์  ปกติ      
56  บ้านพระปืด  ปกติ      
57  บ้านโคกเพชร  ปกติ      
58  บ้านขนาด  ปกติ      
59  บ้านบุอาไร  ปกติ   1      
60  บ้านจรวย  ปกติ   1      
61  บ้านตาเมาะ  ปกติ   1      
62  บ้านขนวน  ปกติ   1      
63  บ้านหนองพญา  ปกติ   1      
64  บ้านตำปูง  ปกติ   1      
65  เสกวิทยาคม  ปกติ      
66  บ้านละหุ่งหนองกก  ปกติ   1      
67  บ้านระไซร์สองชั้น  ปกติ   1      
68  บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)  ปกติ      
69  บ้านตระแบกน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
70  บ้านเวียย  ปกติ      
71  อุปัชฌาย์พวนอุทิศ  ปกติ      
72  บ้านใหม่  ปกติ      
73  บ้านพม่า  ปกติ      
74  บ้านหนองแคน  ปกติ   1      
75  บ้านจักจรูก  ปกติ   1      
76  บ้านหนองจิก  ปกติ      
77  บ้านหนองกุง  ปกติ   1      
78  บ้านปะตะเมาะ  ปกติ      
79  บ้านเล้าข้าว  ปกติ      
80  บ้านส้มป่อย  ปกติ      
81  บ้านกันตรง  ปกติ      
82  บ้านหนองเต่า  ปกติ   1      
83  บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย0พลินอุทิศ 2)  ปกติ      
84  บ้านว่าน  ปกติ   1      
85  บ้านโคกกรวด  ปกติ      
86  บ้านสามโค  ปกติ      
87  ดรุณวิทยากร  ปกติ      
88  บ้านโนนลี  ปกติ      
89  บ้านกันแสง  ปกติ   1      
90  บ้านจังเอิดหนองแมว  ปกติ      
91  บ้านโคกปราสาท  ปกติ   1      
92  บ้านดินแดง  ปกติ      
93  บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)  ปกติ      
94  บ้านใต้ฆ้องโนนจิก  ปกติ   1      
95  บ้านโชค  ปกติ   1      
96  บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช  ปกติ      
97  บ้านสังแกหนองคู  ปกติ      
98  บ้านอันโนง  ปกติ   1      
99  บ้านนาเสือก  ปกติ   1      
100  บ้านหมื่นศรีน้อย  ปกติ      
101  บ้านหนองกระดาน  ปกติ      
102  บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)  ปกติ      
103  ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
104  บ้านห้วยโนนเจริญ  ปกติ   1      
105  บ้านบุญโลก  ปกติ   1      
106  บ้านหนองขวาว  เรียนร่วม      
107  บ้านโคกลาวหนองเหล็ก  ปกติ      
108  บ้านกระออม  ปกติ      
109  บ้านกันจารย์  ปกติ      
110  บ้านข่า  ปกติ      
111  บ้านหนองขาม  ปกติ      
112  บ้านแกสระใหญ่  ปกติ      
113  บ้านบุฤาษี  ปกติ      
114  บ้านสนวนนางแก้ว  ปกติ      
115  บ้านโคกสำโรง  ปกติ   1      
116  บ้านโคกเพร็ดโนนจำปา  เรียนร่วม   1      
117  บ้านโนนถ่อน  ปกติ   1      
118  บ้านหนองกง  ปกติ   1      
119  บ้านผักไหม  ปกติ   1      
120  บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)  ปกติ      
121  บ้านแสลงพันบุณเยิง  ปกติ   1      
122  บ้านค้อ  ปกติ      
รวม   30 92 122 0 0 0