รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านสวนหม่อน       
บ้านเมืองไผ่กระท่ม       
สนวนโคกเม็ก       
บ้านขุนไชยทอง       
บ้านยางขามเฒ่า     
บ้านบอน       
บ้านอาคุณ       
บ้านภูดิน  ปกติ      
บ้านเหล่า  ปกติ      
10  บ้านโพนขวาว       
11  บ้านหนองแวง       
12  บ้านบุผาง       
13  บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)       
14  บ้านไผ่ (วันครู 2503)       
15  บ้านสะทืด  ปกติ      
16  บ้านหนองไม้งาม       
17  บ้านธรรมษา  ปกติ      
18  บ้านปราสาท       
19  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ      
20  บ้านผือน้อย       
21  บ้านสี่เหลี่ยม  ปกติ      
22  สามัคคีศึกษา  ปกติ      
23  บ้านบัลลังก์พงสวาย  ปกติ      
24  บ้านหนองบัวงาม       
25  บ้านกะทะ       
26  บ้านโนนจำปา  ปกติ      
27  วัดบึงบ้านสนม       
28  บ้านม่วงหมาก  ปกติ      
29  บ้านน้ำอ้อม       
30  บ้านโพนงอย       
31  บ้านหนองครก       
32  บ้านกุดมะโน       
33  บ้านสร้างแก้ว       
34  บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)  ปกติ      
35  บ้านม่วงหวาน  ปกติ      
36  บ้านโนนจาน  ปกติ      
37  บ้านโนนระเวียง  ปกติ      
38  บ้านกระเบื้องใหญ่  ปกติ      
39  บ้านทัพไทย  ปกติ      
40  บ้านหนองแสง  ปกติ      
41  บ้านแคนน้อย  ปกติ      
42  บ้านดงเค็ง  ปกติ      
43  บ้านโนนตาลหนามแท่ง       
44  บ้านตานบ       
45  บ้านน้ำสร้าง0นางเภา  ปกติ      
46  บ้านม่วงหนองตาด  ปกติ    
47  บ้านหัวพี  ปกติ      
48  บ้านชายทุ่ง  ปกติ      
49  บ้านบัว  ปกติ      
50  บ้านนาอุดม  ปกติ      
51  บ้านนางเข็ม  ปกติ      
52  บ้านโคกสูง  ปกติ      
53  บ้านหนองตอ0บัวเสียว  ปกติ      
54  บ้านแคนดำ  ปกติ      
55  บ้านม่วงมูล  ปกติ   1      
56  บ้านขามโพนทัน  ปกติ      
57  บ้านตลุง  ปกติ      
58  บ้านทุ่งโก  ปกติ      
59  ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม  ปกติ      
60  บ้านนาวอง  ปกติ      
61  บ้านหนองคู  ปกติ      
62  บ้านแสนสุข  ปกติ      
63  บ้านสาโรช  ปกติ      
64  บ้านแข้ด่อน0หนองบัว  ปกติ   1      
65  บ้านหนองกระทุงตากแดด  ปกติ      
66  บ้านทิพย์เนตร  ปกติ   1      
67  บ้านหนองผือ  ปกติ      
68  "บ้านขี้เหล็ก ""คุรุราษฎร์บำรุง"""  ปกติ      
69  บ้านเหล่าม่วงโนนตาล  ปกติ   1      
70  บ้านม่วงน้อย  ปกติ      
71  บ้านกาพระ  ปกติ      
72  บ้านบุตาโสม  ปกติ   1      
73  บ้านกระสัง  ปกติ      
74  บ้านโนนทราย  ปกติ      
75  บ้านโสกแดง  ปกติ   1      
76  บ้านโนนสัง  ปกติ   1      
77  บ้านหนองคูใหญ่  ปกติ   1      
78  บ้านตาเพชร  ปกติ      
79  บ้านจันทร์งาม  ปกติ      
80  บ้านศาลา  ปกติ      
81  บ้านงิ้ว  ปกติ   1      
82  บ้านตาทิตย์  ปกติ      
83  บ้านขุนหาญ  ปกติ      
84  บ้านสายสนอง  ปกติ   1      
85  บ้านตากลาง  ปกติ   1      
86  บ้านแต้  ปกติ      
87  บ้านโพนทา  ปกติ      
88  บ้านโนนเซียง  ปกติ      
89  บ้านโคกกุง  ปกติ   1      
90  บ้านหนองหว้า  ปกติ      
91  บ้านตั้งใจ  ปกติ      
92  บ้านหนองพิมาน  ปกติ      
93  บ้านหนองคูน้อย  ปกติ      
รวม   12 81 93 2 0 0