รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านก็วล       
บ้านราวนคร  ปกติ      
บ้านโพธิ์       
บ้านจังเอิล       
บ้านไทยนิยมพัฒนา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
บ้านพนม  ปกติ   1      
นิคมสร้างตนเองปราสาท 1  ปกติ      
บ้านจีกแดก  ปกติ      
บ้านพะเนาว์  ปกติ   1      
10  บ้านเจริญสุข  ปกติ   1      
11  บ้านโคลด  ปกติ      
12  บ้านลำดวนพัฒนา  ปกติ      
13  บ้านไทยสันติสุข  ปกติ      
14  บ้านตราด  ปกติ      
15  หวลถวิลวิทยา  ปกติ      
16  บ้านตะคร้อ  ปกติ      
17  บ้านศรีสวาย  ปกติ      
18  บ้านหนองยาว  ปกติ      
19  บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ      
20  บ้านโคกสมอง  ปกติ      
21  สุวรรณาคารสงเคราะห์  ปกติ      
22  บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)  ปกติ      
23  บ้านห้วยสิงห์  ปกติ      
24  สุขพรหมมีศรัทธาญาติ  ปกติ      
25  บ้านเตาแดก  ปกติ      
26  บ้านหนองใหญ่  ปกติ   1      
27  แสงทองสมบูรณ์วิทยา  ปกติ   1      
28  บ้านหนองจูบ  ปกติ      
29  บ้านสมุด  ปกติ      
30  สตรีวิทยาสมาคม  ปกติ      
31  บ้านจบก  ปกติ   1      
32  บ้านภูมินิยมพัฒนา  ปกติ      
33  บ้านศาลา  ปกติ      
34  ไพลศึกษาคาร  ปกติ      
35  บ้านสวาท  ปกติ      
36  บ้านขยูงทองยางภิรมย์  ปกติ      
37  บ้านกระวัน  ปกติ      
38  บ้านโคกกลางสามัคคี  ปกติ   1      
39  จัดสรรที่ดินสงเคราะห์  ปกติ      
40  บ้านนา  ปกติ      
41  บ้านปราสาท  ปกติ      
42  บ้านกะปู  ปกติ   1      
43  บ้านคะนา  ปกติ      
44  บ้านลำพุก  ปกติ      
45  รัฐราษฎร์พัฒนา  ปกติ   1      
46  บ้านจบก  ปกติ      
47  บ้านบุอันโนง  ปกติ   1      
48  บ้านสีโค  ปกติ   1      
49  บ้านอาวอก  ปกติ      
50  บ้านโพนชาย  ปกติ      
51  บ้านนาครอง  ปกติ   1      
52  บ้านมหาชัย  ปกติ      
53  บ้านสะพานหัน  ปกติ      
54  บ้านถนน  ปกติ      
55  บ้านห้วยปูน  ปกติ   1      
56  บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)  ปกติ      
57  บ้านศรีมงคล  ปกติ      
58  บ้านจรูกแขวะ  ปกติ      
59  บ้านตายัวะ  ปกติ      
60  บ้านออดราษฎร์สามัคคี  ปกติ   1      
61  บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)  ปกติ   1      
62  บ้านตาเตียว  ปกติ        
รวม   15 47 61 0 0 0