รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านเวียงคุก  ปกติ   1      
บ้านพร้าวเหนือ  ปกติ      
บ้านโคกป่าฝาง       
บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา  เรียนร่วม      
สีกายวิทยาคม       
บ้านแสนสุข  ปกติ      
หนองปลาปากจำปาทอง  ปกติ      
บ้านเสียว  ปกติ      
บ้านม่วงน้ำไพร  เรียนร่วม      
10  บ้านเบิดวิทยา  ปกติ      
11  บ้านหัวทราย       
12  ครุราษฎร์รังสรรค์       
13  บ้านหนองบ่อ       
14  บ้านนาน้ำพาย       
15  วัดพระธาตุบังพวน  เรียนร่วม      
16  โคกคำทุ่งสว่างวิทยา  เรียนร่วม      
17  บ้านนาดง  ปกติ      
18  บ้านหมากก่องฝายแตก  ปกติ      
19  บ้านโคกสำราญ  ปกติ      
20  พัฒนาคำแก้ว  ปกติ      
21  บ้านดงต้อง  ปกติ      
22  บ้านท่ามะเฟือง  ปกติ      
23  โพนศิลางามวิทยา  ปกติ      
24  ฉันทนาวัณรถ  ปกติ   1      
25  บ้านดงบัง  เรียนร่วม      
26  บ้านโคกแมงเงา  ปกติ   1      
27  บ้านหนองแจ้ง  ปกติ   1      
28  บ้านอุ่มเย็น  เรียนร่วม      
29  บ้านหนองผือ  ปกติ      
30  บ้านนาโคก  ปกติ   1      
31  บ้านทุ่มฝาง  เรียนร่วม      
32  บ้านดงนาคำ  เรียนร่วม   1      
33  บ้านโคกก่อง  เรียนร่วม      
34  บ้านพานพร้าว  เรียนร่วม   1      
35  มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา  ปกติ      
36  บ้านจอมแจ้ง  เรียนร่วม   1      
37  บ้านหนาด  ปกติ   1      
38  บ้านหงส์ทองสามขา  ปกติ   1      
39  บ้านขุมคำ  ปกติ      
40  บ้านนาช้างน้ำ  ปกติ      
41  บ้านพร้าวใต้เจริญสุข  เรียนร่วม      
42  บ้านปากมาง  เรียนร่วม      
43  บ้านถิ่นทอนเหนือ  เรียนร่วม      
44  บ้านน้ำโมง  ปกติ   1      
45  ดาวเรืองสมสะอาด  ปกติ      
46  โพนสว่างป่าตองวิทยา  ปกติ      
47  บ้านโนนแดง  ปกติ   1      
48  บ้านตอแก  ปกติ   1      
49  บ้านฝางวิทยา  ปกติ   1      
50  บ้านนาโพธิ์  ปกติ      
51  ชุมชนบ้านพวก  ปกติ      
52  หนองผือวิทยาคม  ปกติ   1      
53  บ้านนาอ่างสร้างอ่าง  ปกติ   1      
54  บ้านสวยหลง  เรียนร่วม   1      
55  บ้านนากอ  ปกติ      
56  บ้านนาบง  เรียนร่วม   1      
57  บ้านสร้างพอก  ปกติ   1      
58  บ้านวังยาง  เรียนร่วม   1      
59  บ้านโสกกล้า  ปกติ      
60  บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง  เรียนร่วม   1      
61  บ้านน้อย  ปกติ      
62  บ้านท่ากฐิน  ปกติ   1      
63  บ้านสมสนุกดงหนองบอน  ปกติ      
64  บ้านดงเจริญ  เรียนร่วม      
65  สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75  ปกติ      
66  บ้านนาคลอง  ปกติ      
67  หนองแดงสร้างประทายพัฒนา  ปกติ   1      
68  บ้านวังน้ำมอก  ปกติ   1      
69  บ้านบงวิทยา  ปกติ      
70  บ้านเทวีดอนขม  ปกติ      
71  อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก  เรียนร่วม      
72  บ้านหนองบัววิทยา  ปกติ      
73  บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์  ปกติ   1      
74  บ้านแก้งใหม่  ปกติ      
75  ราษฎร์สามัคคี  ปกติ      
76  บ้านดอนขนุนพัฒนา  ปกติ      
77  บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา  เรียนร่วม      
78  บ้านปากโสม  ปกติ      
79  บ้านหนอง  ปกติ   1      
80  อนุบาลอรุณรังษี  ปกติ   1      
81  บ้านศูนย์กลาง  เรียนร่วม   1      
82  บ้านน้ำทอน  ปกติ      
83  จันทราราม  ปกติ   1      
84  บ้านป่าสัก  ปกติ   1      
85  บ้านตาดเสริม  เรียนร่วม   1      
86  บ้านวังมน  เรียนร่วม   1      
87  บ้านฟ้าประทาน  ปกติ   1      
88  บ้านเป้า  ปกติ   1      
89  ชุมชนบ้านหม้อ  ปกติ   1      
90  จอมมณี  เรียนร่วม      
91  มีชัยวิทยา  โอนไปสังกัดอื่น   1        
รวม   36 55 90 0 0 0