รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านกุดแคนโนนมันปลา  ปกติ      
บ้านนาเมย       
บ้านโพนแพง  ปกติ      
นิคมเจริญชัย       
บ้านนาทับไฮ  ปกติ      
บ้านพระบาทนาหงส์ สาขา โนนภูทอง  เรียนร่วม      
บ้านห้วยเปลวเงือก  ปกติ      
บ้านหนองคอน  เรียนร่วม      
ชุมชนบ้านโนน0โนนสวรรค์  ปกติ      
10  บ้านกุดแกลบ  ปกติ      
11  บ้านโคกกลาง  ปกติ      
12  บ้านดงดาล  ปกติ      
13  บ้านนาเพียงน้อย  ปกติ      
14  เตชะไพบูลย์ 1  ปกติ      
15  บ้านกลุ่มพัฒนา  ปกติ      
16  บ้านห้วยน้ำเย็น  ปกติ      
17  สนธิราษฎร์บำรุง  ปกติ      
18  บ้านหนองกุ้ง  ปกติ      
19  บ้านนาคำมูลชมภูพร  ปกติ      
20  บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี  ปกติ      
21  บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร  ปกติ   1      
22  บ้านโพนทัน  เรียนร่วม      
23  บ้านหนองแอก  ปกติ      
24  บ้านหนองแคน0ดอนสนุก  เรียนร่วม      
25  บ้านคำตอยูง  ปกติ      
26  บ้านหนองยาง  ปกติ      
27  บ้านจับไม้  ปกติ      
28  บ้านน้ำเป  ปกติ      
29  บ้านหาดสั่ง  ปกติ      
30  บ้านโคกหัวภู  ปกติ   1      
31  บ้านโนนหนามแท่ง  ปกติ      
32  บ้านต้อนเหนือ  เรียนร่วม      
33  บ้านนิคมดงบัง  ปกติ      
34  บ้านคำจำปา  ปกติ   1      
35  บ้านหนองวัวชุม  ปกติ      
36  ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี  ปกติ      
37  บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน  เรียนร่วม      
38  บ้านเหล่าโพธิ์ศรี  ปกติ      
39  บ้านโปร่งสำราญ  ปกติ   1      
40  บ้านหนองแหวน  ปกติ      
41  บ้านสามัคคีชัย  ปกติ      
42  บ้านสร้างนางขาว  ปกติ      
43  บ้านนาชุมช้าง  ปกติ      
44  บ้านใหม่  ปกติ      
45  บ้านโพนทอง  ปกติ      
46  บ้านนาสิงห์  ปกติ   1      
47  ป่าไม้อุทิศ 8  ปกติ   1      
48  บ้านหนองเค็ม  ปกติ      
49  บ้านนาตาลเหนือ  เรียนร่วม      
50  บ้านตาลชุม  ปกติ      
51  บ้านกุดบง  ปกติ      
52  บ้านหนองแก้ว  ปกติ   1      
53  บ้านทุ่งหลวงนาขาม  ปกติ      
54  บ้านนาตาล  ปกติ      
55  ยูเนสโกสัมมนา  ปกติ   1      
56  บ้านดอนเหมือด  ปกติ   1      
57  บ้านปักหมู  ปกติ      
58  บ้านโคกกลาง สาขา คำอินแปลง  เรียนร่วม      
รวม   9 49 57 1 0 0